(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục trẻ hóa và xây dựng lực lượng VĐV kế cận, các đội tuyển judo và kick boxing Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được những tấm huy chương quý giá tại giải vô địch trẻ quốc gia năm 2023.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU1Lhu4Hhu4fhur/hurHhuq81U8O6w50o4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7puG6oeG7gynhurHhu6Zr4buy4bum4bqjNyjhuqPhu6Yh4bqxbTfhuq814bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6Zt4buDP+G7h+G7puG7gSMo4bum4buH4bu0N+G7pjU34bu2N+G7puG7h+G6v1vhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6bhu6jFqOG7qOG7qlIv4buB4buH4bq/4bqx4bqvNVNSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPhu4Y3IOG6veG7puG7h2co4bum4buH4bq/W+G7pjbhurdZ4buma+G7suG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bumw6Phu4ko4bumw6PDrcOp4bqvNeG7pkvhu6VL4bum4bqjIOG7pig74bqv4bui4bumKMOdKOG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bhuqHhu4Mp4bqx4buma+G7suG7puG6ozco4bqj4bumIeG6sW034bqvNeG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Y84bu44bum4buHNjfhu6Y8P+G7g+G7pm3hu4M/4buH4bum4buBIyjhu6Zr4buy4bumNTfhu7Lhuq824bumPMOtw6ko4bum4bqvNmrhuq814bum4buHP8SD4bumNuG7g27hu6YoNsOtZOG6rzXhu6bDquG7g2/hu6Y1N8Od4bum4buH4bu0N+G7pjU34bu2N+G7pmvhuqfhu6Y8YSg24bum4buH4bq/W+G7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7puG6r0DEg+G7puG7qMWo4buo4buq4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukKeG7hzbhu4PEgyHhu6Y3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6xXxajhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rhu6hYL8av4buuVynhu67hu6jhu6jhu6zhu67hu6rhu7Dhu4dWWOG7rFZXw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kMavV1fhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6TDusOdKOG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bhuqHhu4Mp4bqx4buma+G7suG7puG6ozco4bqj4bumIeG6sW034bqvNeG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6bhu4c2N+G7pjw/4buD4bumbeG7gz/hu4fhu6bhu4EjKOG7puG7h+G7tDfhu6Y1N+G7tjfhu6bhu4fhur9b4bumw6rhu4Phuq0o4bumNTdZ4bum4buoxajhu6jhu6rhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rFfFqOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7034bu2N+G7pmvhuqfhu6Y8YSg24bum4buH4bq/W+G7puG6oeG7gynhurHhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qOG7quG7pik3M+G6r+G7puG6v1nhu6bhu4fhu4vhu6bhuq814buybuG7puG7qMav4bumPCDhuq/hu6bhu6jhu6otVuG7puG7h+G7tDfhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4bquWTfhu6Lhu6bhu4c24buD4bumNuG7heG7h+G7puG7geG6reG7psOjw63DqeG6rzXhu6ZL4bulS+G7puG7hzZZxIPhu6Yp4buJ4bumPOG6p+G6rzXhu6bhuq82P+G7h+G7puG7h+G7i+G7puG7h+G6v8OtxJEo4bum4buHxJE34bum4bqvWW7hu6ZrxJE34bumVuG7sMav4bumS+G7pUvhu6Y8IOG6r+G7puG7h+G7i+G7puG7qOG7ruG7pjxk4bqv4buma2Hhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKOG7tuG7puG6r8OtxJEo4bue4bumw7rDnSjhu6ZL4bulS+G7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6bhurnhu6bhu67hu67hu6bhuq/huqs34bumKeG7g+G6rzXhu6Yow53hu6bhuq82JuG6r+G7pmvhu7Lhu6Y84bqp4bqvNeG7pjzhuqs34bum4bqvWcSD4bui4bum4bqvauG7plA84bqtN+G7puG6ozbDneG6rzXhu6Zr4buy4bumw6rhu4NuMOG6r1Hhu6bhu4c24buD4bqrKOG7puG7sOG7puG6rzbhurfEg+G7puG7h+G7g2I34bua4bumxq/FqC3Gr8av4bui4bumxq/hu6gtxq/hu6rhu6Lhu6bGr+G7sC3Gr+G7rOG7pmvhu7Lhu6bGr+G7ri3Gr1jhu6bhu4fhu4NiN+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7plbGr+G7quG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7quG7qFgvxq/hu65XKeG7ruG7qOG7qOG7rOG7ruG7rOG7rOG7h+G7rlZW4buw4buqw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kMavWFbhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6TDusOdKOG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bhuqHhu4Mp4bqx4buma+G7suG7puG6ozco4bqj4bumIeG6sW034bqvNeG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6bhu4c2N+G7pjw/4buD4bumbeG7gz/hu4fhu6bhu4EjKOG7puG7h+G7tDfhu6Y1N+G7tjfhu6bhu4fhur9b4bumw6rhu4Phuq0o4bumNTdZ4bum4buoxajhu6jhu6rhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pFbGr+G7quG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU0vhu6VL4bumw4Nv4bum4buGNmHhu6bhu4Y2aG7hu6bDgzfhuq824bumNTfhu7Lhuq824bum4buzw7pL4bumKDbhurHhu6Y84bqx4buy4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG6ueG7pjbhu7Thuq814bumKCbhuq/hu6Ypw63EkTfhu6ZWV+G7puG6ozXhu6bhuq9q4bumw6PDrFnhu6bhu4fhu4NiN+G7psav4buuLcavWOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7peG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7puG6oeG7gynhurHhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bum4buHNlnEg+G7pjU3WeG7pjU34bu2N+G7pmvEkTfhu6bGr+G7ruG7pkvhu6VL4bui4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6bhu4fhu7I34bum4bq54bumKMOdKOG7pjbhu7Thuq814bumKCbhuq/hu6Y84bqtN+G7puG6ozbDneG6rzXhu6bhu4c24buD4bqrKOG7pijDnSjhu6bhuq824bq3xIPhu6bhu4fhu4NiN+G7nuG7psO6w50o4buma+G6peG7puG7geG7j+G7puG7h+G6v1vhu6Ztw6zhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6Y84bu44bumbeG7gz/hu4fhu6bhu4EjKOG7pjU34buy4bqvNuG7pjzDrcOpKOG7psav4bum4buzw7pL4bui4bum4buq4bum4buzw7p14bui4bum4buo4bum4buzw7rhu6Xhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7ouG7puG7s8O6S+G7puG7hzbhu4Phuqso4bumazDhu6ZL4bulS+G7psODb+G7puG7hjZh4bum4buGNmhu4bumw4M34bqvNuG7puG6ueG7pjbhu7Thuq814bumKCbhuq/hu6Ypw63EkTfhu6ZWV+G7puG6ozXhu6bhuq9q4bui4bumw6PDrFnhu6bhu4fhu4NiN+G7psav4buuLcavWOG7nuG7puG6rjXhurHhu7I34bum4bq/WeG7ouG7pijDnSjhu6ZL4bulS+G7pjU34buy4bqvNuG7pjzDrcOpKOG7pjbhu4Nu4bumKDbDrWThuq814bumKOG6s+G6r+G7psOj4bu0N+G7pjww4buD4bumw6Phu7Lhu6bhuq82auG6rzXhu6Y1w61k4bqvNeG7psSDJOG7h+G7puG7h+G6v1vhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pmvhurXhuq814bumKGhZ4bum4bqg4buDKeG6seG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6Y1OuG6r+G7pjwmbuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7qljhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rhu6hYL8av4buuVynhu67hu6jhu6jhu6xX4buq4buo4buHxq9X4buo4buoxq/Do8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQVuG7quG7sOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pMO6w50o4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7puG6oeG7gynhurHhu6Zr4buy4bum4bqjNyjhuqPhu6Yh4bqxbTfhuq814bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6Zt4buDP+G7h+G7puG7gSMo4bum4buH4bu0N+G7pjU34bu2N+G7puG7h+G6v1vhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6bhu6jFqOG7qOG7quG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buqWOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU8O6w50o4bumS+G7pUvhu6bhuqM3KOG6o+G7piHhurFtN+G6rzXhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bum4buHNlnEg+G7pjU3WeG7pjU34bu2N+G7puG7h+G6v1vhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qOG7qlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG6v+G6seG6rzXhu6bhuqM2N+G7pjzhurfhu6Lhu6Y84bqrN+G7puG7h+G7g24y4bqv4bum4bqjNyjhuqPhu6Yh4bqxbTfhuq814bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7hzZZxIPhu6Y1N1nhu6bDvTfhu7Y34bum4buH4bq/W+G7puG6ozco4bqj4bumIeG6sW034bqvNeG7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7puG6r0DEg+G7puG7qMWo4buo4buq4bum4buH4bu0N+G7puG7s+G7tjfhu6bhurw24bqz4bqvNeG7pmvEkTfhu6bGr8av4bumS+G7pUvhu57hu6bhu6UmbuG7psOj4buy4bumNTfhu7Y34bumPD/hu4Phu6bhu4c24buD4bumNuG7heG7h+G7pjZk4bqv4bum4buwxajFqOG7pkvhu6VL4bum4buHNuG7g+G6qyjhu6bhu6pY4bum4buHw6Hhuq824bui4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Lhu6bhuq814buy4bqvNuG7puG7h+G6vyLhuq/hu6Yo4bu24bum4bqvw63EkSjhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPDusOdKOG7pkvhu6VL4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7pjzhu7jhu6Zt4buDP+G7h+G7puG7gSMo4bumNTfhu7Lhuq824bumPMOtw6ko4bumxq/hu6bhu7PDukvhu6Lhu6bGr+G7puG7s8O6deG7ouG7puG7sOG7puG7s8O64bul4bue4bum4buGP8SD4bum4buzw7pL4bum4buHNuG7g+G6qyjhu6ZrMOG7pkvhu6VL4bumw4NZ4bqvNeG7puG7hjZh4bum4bquNVnhu6Lhu6Y24bu04bqvNeG7puG7rOG7sOG7puG6ozXhu6bhuq9q4bui4bum4bqvNuG6t8SD4bum4buH4buDYjfhu6bGr+G7sC3Gr+G7ruG7nuG7psSC4bqr4buH4bum4buB4bqt4bumS+G7pUvhu6bhu4fhur/hurHhuq824bumw6M64bqv4bumPDrhu4Phu6bhu4c2WcSD4bumKeG7ieG7pjU34bu2N+G7puG6rzbDreG6rzXhu6YoaeG6rzXhu6Y84bu44bumNTfhu7Lhuq824bumPMOtw6ko4bumNuG7g27hu6YoNsOtZOG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6xY4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buq4buoWC/Gr+G7rlcp4buu4buo4buo4busxq/Gr1fhu4fhu65XVlhYw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7qMWoV+G7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pMO6w50o4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7puG6oeG7gynhurHhu6Zr4buy4bum4bqjNyjhuqPhu6Yh4bqxbTfhuq814bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6Zt4buDP+G7h+G7puG7gSMo4bum4buH4bu0N+G7pjU34bu2N+G7puG7h+G6v1vhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6bhu6jFqOG7qOG7quG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4busWOG7quG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bulJm7hu6Y8w63DqSjhu6ZtPsSD4bumw6Phu7Lhu6bhu4c24buy4bqvNuG7puG7hzgoNuG7puG6vz/hu4fhu6Y8w53huq814bum4bqjNj7huq/hu6YoaFnhu6bhuqM3KOG6o+G7piHhurFtN+G6rzXhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bui4bumw6rhu4NZ4bumPOG6t+G7puG6ozYl4bqvNeG7pjxh4bqvNuG7puG7geG7ieG7puG7hzcg4bqv4bumIeG6q+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7pjzhu7LhurHhu6bhu4fhu7ThurHhu6YoaFnhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6bhuq/hu7Ju4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RTUuG7geG7h+G6v+G6seG6rzVTxILhu7Thuq824bumw7rDrWXhuq81Ui/hu4Hhu4fhur/hurHhuq81U1Iv4bq9Uw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]