(Baothanhhoa.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách 48 trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật (cập nhật quý III-2022), như: cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng…
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhi4bu2RXRTw53hu7BSRS5U4buwRTFIRXQ7ITThu6Lhu7BFLlPDneG7sFJFw5XDneG7sFJF4buO4buyRcOK4buCRTLhu5Lhu44sVC7hu5JFw5Xhu65Fw5ROIUVTVOG7niFFMVRFP1NJ4buqRT9TRz9F4buoIcOTLuG6rC9T4bq44bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/aOG7kkbDlMSQ4bqoYuG7tkV0U8Od4buwUkUuVOG7sEUxSEV0OyE04bui4buwRS5Tw53hu7BSRTFdRkXDlcOd4buwUkXhu47hu7JFw5RG4buwU0UsR8OVU0XDiuG7gkUuO0bhu7BSRS5Tw53hu7BSRS5U4buwReG7kFThu57hu7BFLiBFMVRFP1NJ4buqRT9TRz9F4buoIcOTLkXhuqTDlcOTP0Xhu7BTw5MuRTohNUVpaWkt4bq6w4nhurrhurrhuqbhurJF4buwU33hurBFw5Uh4buwUkXDlU4/ReG7sOG7tlRFw5Qh4buwUkU6IcON4buwUkXDlUfhu6xFw5VHReG7kOG7tuG6skXDlSHhu7BSRcOVTj9FLjtWRcOVUyNUReG7kFThu57hu7BFLiBFLjtHVEU/U+G7mD9Fw5Xhu65FLlXhu7BTRcOVU04uRcOVJEXhu45Jw5XhurJF4buQ4bu4VEUuU30q4buwUuKApuG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFw5Xhu6hGLCzDgMSQw5QuUyHhu6rhu45FVGPhu5Lhu7Au4buSO8SQRSwuNOG7qOG7ksOAxJAyVMOULlPhurBF4buGw4nhu4I/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXDisOK4buCPzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq6w4rDiS/hurrDieG6vsOU4bq64bq4w4rhurrhurrDisOKLuG6vuG6uuG6uOG6vsOK4buow4nhurTFqD9S4bquO8OA4bq64bq+4buAxJBFRuG7qC7DgMSQYuG7tkV0U8Od4buwUkUuVOG7sEUxSEV0OyE04bui4buwRS5Tw53hu7BSRcOVw53hu7BSReG7juG7skXDiuG7gkUy4buS4buOLFQu4buSRcOV4buuRcOUTiFFU1Thu54hRTFURT9TSeG7qkU/U0c/ReG7qCHDky7EkEUyVMOULlPDgMSQ4buGw4nhu4LEkEVT4buSVFJTLsOAxJDDisOK4buCxJBFL+G6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkOG6qOG6uMOJRS474bus4buwUkUs4buyRcOK4buCRTLhu5Lhu44sVC7hu5JFw5Xhu65Fw5ROIUVTVOG7niFFMVRFP1NJ4buqRT9TRz9F4buoIcOTLkUxXUZF4buQfSXDlUVi4bu2RXRTw53hu7BSRS5U4buwRTFIRXQ7ITThu6Lhu7BFLlPDneG7sFJFw5XDneG7sFJF4buO4buy4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqhuUlPDmUXhu5DDmeG7sFNF4buGw4kv4bq6w4nhurrhurgvbsSRLWNw4bqyRW5SSDRF4bq6w4kt4buGLeG6usOJ4bq64bq4RcOVPkZFY1NV4buwU0U/Uz7hurJFLCBGReG7kOG7uFThurJF4buO4bu4RSwh4buwUkXhu6rhu7YuRSzhu7JF4buQVOG7oiFFw5U+RkVuUlPDmUXhu5DDmeG7sFNF4bq44buC4bq4L+G6usOJ4bq44bq8L27EkS1jcEU6ITRF4buQw5nhu7BTRcOVU1RFLlThu5wuRS5TVEVTSOG7sFNF4buq4bu2LkUs4buyReG7kFThu6IhRcOVPkZFbCHDky5FcSHDjeG7sFJFw5VH4bus4bqyRcOV4buuReG7sFNU4buiIUU6ITRF4buQw5nhu7BTReG7qj1UReG7qFThu5rhu7BFOiFG4buwReG7kOG7nOG7sEVT4busSS5F4buQ4bu24buwUkXDlSHhu7BSRcOVTj9Fw5TDmcOVU0UxPEU6IcON4buwUkXDlUfhu6xFMyE04bua4buwReG7jlThu5rhu7BFUlQ9VOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqodFPhu5Lhu6xFOiE0ReG7kMOZ4buwU0UuSVRFblJTw5lF4buQw5nhu7BTReG7sEg04bqwReKAnG5SfSRURcavVOG7sFNFw5Thu6xG4buwU0XDlMOZw5VTRTE8RTohw43hu7BSRcOVR+G7rOG6skXhu7BSfSRURT9TRy5FU0jhu7BTRTohw43hu7BSRcOVR+G7rOG6skXhu7BSfSRURTohw43hu7BSRcOVR+G7rEXGr1PDneG7sFJFUyU/RS5Hw5VFP1NHLkVTSOG7sFNFLMON4buwRT9Tw5Lhu6pFOiHDjeG7sFJFw5VH4busRTE9VEUuO0bhu7BSRS5Tw53hu7BSRS5U4buwReG7kFThu57hu7BFLiBF4buQw4xF4buQfSXDlUXDlSNFOiFG4buwRcOVU1vDlUXhu7Dhu4rhu7BSRcOV4buuRS5Tw5Lhu6pFOiE04bui4buwRS5Tw53hu7BSReG7jkfhu6xFMVRFP1NJ4buqRT9TRz9F4buoIcOTLkXDlcOd4buwUkXGr1NGVEUuO+G7muG7sEVj4bu44buwUkUuU8Od4buwUkUuVOG7sEXhu5BU4bue4buwRS4gRcOVPkZFYuG7tkV0U8Od4buwUkUuVOG7sEUxSEV0OyE04bui4buwRS5Tw53hu7BS4oCd4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqh0UyLDlUVTVOG7nuG7sEU6ITRF4buQw5nhu7BTRS474bua4buw4bqyRWLhu7ZFdFPDneG7sFJFLlThu7BFMUhFdDshNOG7ouG7sEUuU8Od4buwUkUxXUZFw5XDneG7sFJF4buO4buyRcOURuG7sFNFLEfDlVNFw4rhu4JFLjtG4buwUkUuU8Od4buwUkUuVOG7sEXhu5BU4bue4buwRS4gRTFURT9TSeG7qkU/U0c/ReG7qCHDky7hurJF4buwU33hurBFw5Uh4buwUkXDlU4/ReG7sOG7tlRFw5Qh4buwUkU6IcON4buwUkXDlUfhu6xFw5VHReG7kOG7tuG6skXDlSHhu7BSRcOVTj9FLjtWRcOVUyNUReG7kFThu57hu7BFLiBFLjtHVEU/U+G7mD9Fw5Xhu65FLlXhu7BTRcOVU04uRcOVJEXhu45Jw5XhurJF4buQ4bu4VEUuU30q4buwUuKApkXhu5Dhu6BF4buwUn0kVEXGr1Thu7BTRcOU4busRuG7sFNFw5TDmcOVU0UxPEU6IcON4buwUkXDlUfhu6zhurJF4buwUn0kVEU/U0cuRVNI4buwU0U6IcON4buwUkXDlUfhu6zhurJF4buwUn0kVEU6IcON4buwUkXDlUfhu6xF4buofSFFNUXGr1PDneG7sFJFP1NHLkVTSOG7sFNFLMON4buwRT9Tw5Lhu6pFOiHDjeG7sFJFw5VH4busRS474bua4buwRcOVR8OVRS47RuG7sFJFLlPDneG7sFJFLlThu7BF4buQVOG7nuG7sEUuIEXhu7BINOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqodFPhu5Lhu6xF4buQ4buu4bqyRcOVR8OVRTLhu5Lhu44sVC7hu5JFw5Xhu65Fw5ROIUVTVOG7niFFMVRFP1NJ4buqRT9TRz9F4buoIcOTLuG6skXhu45G4busRVLhu7Thu6rhurDhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uOG6tEUz4busVOG7qEbDleG6vOG6tMOV4bus4buq4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrhurRFM+G7rFThu6hGw5Xhu4LhurQuMeG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq84bq0ReG7hOG6uD9TIS564bq0LjHhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMOK4bq0RTHhu5Lhu47hu6zhurrhurQuMeG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq+4bq0ReG7hiE/4bq0MVThu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG7gOG6tEXhu4IhLOG7guG7guG6tMOV4bus4buq4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhu4bhurRFRuG7kuG7guG7guG6tDFU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhu4LhurRF4buOVOG7sFPhu4Lhu4LhurThu7Dhu5Iu4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhu4ThurRF4buO4bus4buG4buC4buE4bq0MVQ/4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurjDieG6tEXhu47hu6zhu7DDleG7qCHhu47hurQhLOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq44bq44bq0RVJG4buq4buC4buC4bq0w5Xhu6gh4buO4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurjhurrhurRFUuG7rOG7huG7guG7hOG6tFEh4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurjhurzhurRFUuG7rOG7guG7guG6tOG7qOG7rDHhu5LhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uMOK4bq0RVMhLuG7rOG7guG7guG6tMOV4buoIeG7juG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq44bq+4bq0Rcavxq/hurRRRuG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq44buA4bq0ReG7sOG7kuG7quG7rOG6tDFU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurjhu4bhurRFxq8h4buG4buC4buE4bq0USHhu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uOG7guG6tEXGryHhu4bhu4Lhu4ThurQyVOG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq44buE4bq0RcavITFUP+G7huG7guG7hOG6tOG7jlR64bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrDieG6tEXGryEyVOG7sOG6tDFU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrhurjhurRFxq8hMlThu7DhurQyVOG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq64bq64bq0ReG7qkbhu7DDleG7qCHhu47hurTDleG7qCHhu47huqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uuG6vOG6tEXhu6rhu5Lhu6g04bq0USHhu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6usOK4bq0RT/hu6hGNOG6tC4z4buA4buA4bq0USHhu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uuG6vuG6tEU/4buoRjQsIeG7sOG6tFEh4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrhu4DhurRFLEbhu6zhu4Lhu4LhurThu7Dhu5Iu4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrhu4bhurRFLFTDleG7juG7rOG6tDFU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurrhu4LhurRFLOG7rOG7sCzhu6zhu7DhurTDleG7qCHhu47huqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6uuG7hOG6tEUsIeG7sOG6vuG6uuG6tMOV4buoIeG7juG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq8w4nhurRFLlNG4buwLkZU4bq04buoVDHhu5LhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6vOG6uOG6tEUu4busP+G7guG7gOG6tDFU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurzhurrhurRFLuG7rD/hu4Lhu4DhurQyVOG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq84bq84bq0RTFU4buw4bq0w5Xhu6gh4buO4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurzDiuG6tEUxVD/hu4bhu4ThurRRIeG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq84bq+4bq0RTJU4buw4buG4buE4bq0MVQ/4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurzhu4DhurRFekbhu6jhu6zhurRRRuG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq84buG4bq0ReG7jkY04bq84buA4bq+4bq0MVQ/4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhurzhu4LhurRF4buORjQxVD/hurThu6hUMeG7kuG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bq84buE4bq0RVNGNDFU4buw4bq04buO4buSLuG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqow4rDieG6tEXhu7Dhu6xTIeG7hOG7hOG6tOG7sOG7ki7huqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMOK4bq44bq0RSwh4buw4buw4buSLuG6tDJU4buw4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjDiuG6uuG6tEVS4bus4buC4buC4bq0RlThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMOK4bq84bq0RSwh4buqMVQ/4buC4buC4bq0w5Xhu6gh4buO4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjDisOK4bq0RS5TRuG7sDohRjThurrDiuG7huG6tDFUP+G6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqow4rhur7hurRFLjPhu4Dhu4LhurQxVOG7sOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqow4rhu4DhurRF4buw4busUyHhu4Thu4ThurThu7Dhu5Iu4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjDiuG7huG6tEU/4buoRjThurQsVMOV4buO4bus4bq0MVThu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMOK4buC4bq0RT/hu6hGNOG6tC7hu6w/4buC4buA4bq0MlThu7DhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2EhLlPhu6w7xJDhuqhu4bq0beG6rC8/4bqo

N.M

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]