(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá U9 toàn quốc - Toyota Cup năm 2021 tại Thanh Hóa.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhu65rbGplxJHhurdWeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buuL2tsamXEkeG6t1bhu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slZLO8SR4bq34bu04bu44bu4LUDGr+G7tEvDrOG7tOG7lCnEkeG7tOG6s8OpOsav4bu0TOG6s8SD4bu0bOG6szpl4bu04buVLOG7tMO9beG7tGPhuqc04bqz4bu0Nijhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4bu0bGrhurXEg8SR4bu0YuG6szrhurXhu7Ri4bqh4bu04bqzZS404bqz4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7ThurbhurUh4bq14bu0eMOpxJHhurfhu7Q2O+G7tE0/4bu0bGUsxJHhu7TEqW3hu4E04bu0LeG7tExl4bubZWw64bu0eW3hu4nhu7TEkSlk4bu0QOG7tkDhu7jhu7RsLuG6teG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buyNWzhurNtZDPhu7ThurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7Qk4bu44bu44buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9AQOG7tiUv4bu4JSY1JOG7tj/hu7jhu7gjPWwq4bu4Pz09Y+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpT4bu4Pz/hu7Lhu7Q6Y2xT4buyeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siThu7jhu7jhu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTrhu4ls4bq1ZcSR4buyVkxlLMSR4bu0NCHEkeG6s+G7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4bq24bq1IeG6teG7tDbhu4/DrTThu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tGzDtOG7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG7uCbhu7Q24bqhxJHhu7RAKi1A4bu0bC7hurXhu7TEkOG6syzhu7Rs4bqz4bq14bu0NiJt4bu0TMO9TEzhu7Rs4bqtxJHhurPhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu04buVaOG6teG7tGvhu5Hhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu0NMOyOuG7tOG6tyDEkeG7tD3hu7bhu7bhu7Q0IG3hu7Rs4bqzw7LGr+G7tOG6s20ixJHhu7RjbeG7m8OjxJHhu7Thu5XhurXDoMSRxq/hu7Q0O8SR4bu0M+G7g+G7tDTDsjrhu7Thu7gl4bu0NuG7g+G6teG7tDPDqcSR4bq34bu0NuG6ocSR4bu0bMO04bu0NDs04bu0bOG6rcSR4bqzxq/hu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu04buJ4bqz4buBxq/hu7Rsam3EkeG6t+G7tGxdZOG7tDPDqcSR4bq34bu0Njvhu7RsasOgxJHhu7Q0IeG7tMSR4buPaDThu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7Nd4bub4bu0Yyzhu7RjIMSR4bu0NiBt4bu0bOG6tcOgxJHhu7ThurfhurUh4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7Q2O+G7tDUsxJHhurPhu7Q04bqzZeG7tGPhu5M64bu0bG3hu4XhurXhu7Q/4bu0NCLhu4nhu7TEqW3hu4E04bu04bq34bq1OuG7tDbhu4/DrTThu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7LhurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7QkIyPhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0BA4bu2JS/hu7glJjUk4bu2P+G7uD3hu7gjbD0l4bu4P2MkLeG7uCUmNSPhu7Y/4bu2P0A9bCo/KmMjLeG7uCXhu6jhuqvhu4nhurfhu7Lhu7Q6Y2xT4buyeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWxJDhurMs4bu0bOG6s+G6teG7tDYibeG7tEzDvUxM4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tGMs4bu0xJFn4bq14bu0NeG6teG6r8SR4bu0ajrhu7RsZSzEkeG7tDPhu4Phu7Q0OzThu7RsajDEkeG7tDYibeG7tDTDsjrhu7ThurfhurUh4bq14buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWTC7hurXhu7ThurPhu4PhurXhu7TEkeG6t+G6s+G6p8av4bu0eDrEkeG7tEzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0Nijhu7Q2O8SR4bqz4bu04bq34bq1O+G7tDYg4bub4bu0NsOy4bu04buV4bqj4bu0NGfhu7Rrw6zhu7Thu5UwbOG7tDThurMibOG7tOG7sGtdxJHhu7Rs4bqz4bq14bu0NiJtxq/hu7RrXcSR4bu0bDDhu4nhu6zFqOG7tMSRZ+G6teG7tCnEkeG7tMOsxq/hu7Rr4bq1xJHhurPhu7ThurNlLmzhu7Q0w7I64bu0NDs04bu0NuG7g+G6teG7tDPDqcSR4bq3xajhu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7RsauG6u8SR4bq34bu0bCzhurXFqOG7tDThur/EkeG6t+G7tGw7NOG7tDMhZeG7tDYhZOG7tDrEkeG7tMSR4bq1xJHhurPhu7Qt4bu0bGowbOG7tGzhu5HGr+G7tDrEkeG7tGxlLMSR4bu04buVw6Phu7Rr4bq1xJHhurPhu7Rs4bqz4buRNOG7tOG7ieG6szFk4buo4buo4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCXhu7Yj4buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9AQOG7tiUv4bu4JSY1JOG7tj/hu7hA4bu44bu2bD0mJCM/Y+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTPyQm4buy4bu0OmNsU+G7snghZeG7tDYhZOG7tDQ7NOG7tDbhurXhuqNt4bu0YuG6tcOjxJHhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tGzhurMsxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7ThurbhurUh4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7Q2O+G7tE0/4bu0bGUsxJHhu7TEqW3hu4E04bu0LeG7tExl4bubZWw64bu0eW3hu4nhu7RA4bu2QOG7uOG7tGwu4bq14bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7Il4bu2I+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWQyjEkeG6s+G7tDYuZeG7tEPhurXDoMSR4bu0NmUsxJHhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tOG7ieG6szts4bu0M+G6tcSDbeG7tGwu4bq14bu04bqz4buD4bq14bu0xJHhurfhurPhuqfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZMamXEkeG6t+G7tDbDqcav4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfGr+G7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4bu0NuG7j8OtNOG7tDZ7bOG7tGPDoMSR4bu04bqzLMSR4bq34bu0NiBt4buo4bu04bq24bq1IeG6teG7tGvDoeG7tDbhu4/DrTThu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tGzhurM3ZeG7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0bOG6s8O1NOG7tGLhurM44buJ4bu0YsOixJHhu7Rs4bqzN2Xhu7Q0Z+G7tDThurPhuqHhu7TigJwzZcSR4bq34bu0M8OpxJHhurfigJ3Gr+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tDTDqeG7tGLhurM7xJHhu7ThurfhurUh4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWw71l4bu0NDs04bu0NCBt4bu0bOG6s8Oy4bu0bOG6szpk4bu04bq34bq1OuG7tOG6t+G6tSHhurXhu7TDrOG7tDbhu4Phu7RsbeG7heG6teG7tD/Gr+G7tDThurPhu4864bu0NuG7j8OtNOG7tGzhurXDoGThu7Thu5U8NOG7tMah4bq1xJHhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P8av4bu04buV4bql4bu04buVMOG7m+G7tOG7leG6tcOjNOG7tGLhurXEg2Thu7Rsajrhu7Ri4bqhbOG7tMSpbSHhu7TGoThs4bu0xJHhurfhurPhurXDo2Thu7Thu4h5SuG7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0bCJs4bu0NCHhu7Q0OzThu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu04buV4bq1w6DEkeG7tDQ7NOG7tDbhu4PhurXhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04bq34bq1IeG6tcav4bu0MzrEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfGr+G7tDM6xJHhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq3xq/hu7Q0O8SR4bu0M+G7g8av4bu0xJHhurNdxJHhu7Thu5XhurXDoMSR4bu04buJ4bqzw7M04bu04buVw7Phu7ThurfhurUh4bq14bu0NuG7j8OtNOG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0a2hk4bu0bGrhu49oNOG7tGzhurNp4bq14bu0NuG6tcSDZOG7tGLhurM64bq14bu0ZC404bu04bq34bq1IeG6teG7qOG7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7Rs4bq14bqhxJHhu7ThurMsxJHhurPhu7RsN2ts4bu0xJHhurM6xJHhurPhu7RLOmprLXll4buULUDhu7Rs4bqzN2Xhu7Q24bqnxJHhurPhu7Ri4buj4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQjI+G7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEDhu7YlL+G7uCUmNSThu7Y/4bu4JEAkbD8/PyQ9Y+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTPyPhu7Lhu7Q6Y2xT4buyeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buzLuG6teG7tDXhurXDo8SR4bu0TOG7iOG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Thu4nhurM7bOG7tDPhurXEg23hu7RsLuG6teG7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buzxIPhu7QzIWXhu7Q2IWThu7Rsw6LEkeG6s+G7tGLhurM44buJ4bu0YsOixJHhu7Q04bqzZeG7tOG6t+G6tSHhurXGr+G7tHg6xJHhu7RM4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDPhu4Hhu7RsasOi4bu0xqE34bu04bq/4bu0bOG6v+G7tDThurNt4bubw6DEkeG7tDXDs8SR4bq34bu0NuG7jzrhu7Q2w6nEkeG7tDQ7NOG7tDbhu4PhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tGzDtOG7tMSRZ+G6teG7tGPhu49t4bu0bGpu4bu0bGjhurXhu7Q24bqnOuG7tDbhurXEg2Thu7Rs4bqz4bq14bu0NiJt4buo4bu0eTs04bu0NmUsxJHhu7Thu5XhuqPhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04bq34bq1IeG6teG7tGwpxJHhurfhu7Q04buPacSR4bq34bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu0xKltIcSR4bu0Y+G7neG7tOG7lOG7s+G7lMav4bu0NDs04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tOG7leG6tcOgxJHhu7RsamXEkeG6t+G7tGtt4buBbOG7tGzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0NeG6teG6r8SR4bu0ajrhu7ThurfhurUh4bq14buo4bu0eDrEkeG7tEzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7Thu5Us4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7TGoV3hu5vhu7Q14buRxJHhurfhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Q7xJHhu7Rj4bq1xJHhurPhu7ThurNlLmzhu7Ri4bqz4bq14bu0NDs04bu0NuG7g+G6teG7tDPDqcSR4bq34bu0bOG6szpk4bu04bq34bq1OuG7tDTDqeG7tGxq4buPacSR4bq34bu04bqzw63hu4nhu7RkPDThu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JCMj4buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9AQOG7tiUv4bu4JSY1JOG7tj/hu7gmJD9sI+G7tiPhu7YqY+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTJuG7uD/hu7Lhu7Q6Y2xT4buyeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWQyjEkeG6s+G7tDYuZeG7tEvDrOG7tOG7lCnEkeG7tOG6s8OpOsav4bu0TOG6s8SD4bu0bOG6szpl4bu04buVLOG7tMO9beG7tGPhuqc04bqz4bu04buJ4bqzO2zhu7Qz4bq1xINt4bu0YuG6oWzhu7RjbTDEkeG7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQjI+G7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEDhu7YlL+G7uCUmNSThu7Y/4bu4KkAqbCYl4bu4QOG7tmPhu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyThu7bhu7bhu7Lhu7Q6Y2xT4buyeCFl4bu0NiFk4bu0NDs04bu0NuG6teG6o23hu7Ri4bq1w6PEkeG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tOG6tuG6tSHhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tDY74bu0TT/hu7RsZSzEkeG7tMSpbeG7gTThu7Qt4bu0TGXhu5tlbDrhu7R5beG7ieG7tEDhu7ZA4bu44bu0bC7hurXhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buz4buD4bq14bu0TT/hu7Thu5ThurXDo2zhu7ThurJvxJHhurfhu7Q2LuG6teG7tDXhurXDo8SR4bu0NOG6s2Xhu7Rs4bqtxJHhurPhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0bOG6szpk4bu04bq34bq1OuG7tOG6t+G6tSHhurXhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7Phu4PhurXhu7RNP+G7tDVl4bu0TGptxJHhurfhu7RsXWThu7Thu7MsZeG7tGwuZeG7tDPDqcSR4bq34bu0Njvhu7Thu5ThurXDo2zhu7ThurJvxJHhurfhu7TGoV3hu5vhu7Q14buRxJHhurfhu7Thu5Us4bu04bqzbSLEkeG7tGNt4bubw6PEkeG7tGvDoeG7tDYu4bq14bu0NeG6tcOjxJHhu7Q04bqzZeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04bq34bq1IeG6teG7qOG7tETDszThu7Rs4bq1w6Bt4bu0NMOyOuG7tDbhu4PhurXhu7RjLOG7tOG6t+G6tSzEkeG6s+G7tGzhurPDteG7tOG6sy7EkeG6t+G7tDQ6ZeG7tGwu4bq14bu04bq34bq1IeG6teG7tDYibeG7tMSRKWThu7TEkTrhu5vhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXFtbOG6s2Vq4buyVuG7rmtsamXEkeG6t1ZELsSR4bqz4bu0eeG7j2nEkeG6t+G7tOG7ri9rbGplxJHhurdW4buuL+G7iVY=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]