(Baothanhhoa.vn) - Bắn súng đã giành thêm 1 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa có tấm HCV thứ 6 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022. Bộ môn này cũng giúp cho Thanh Hóa giành vị trí thứ 5 toàn đoàn. 
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG6rjZoLuG7leG7m2jDqS7DqeG6uzFo4bq5LuG6uOG6sMOaLuG7l+G6uXEufS7hurHhurlpLuG6s2kxaC7hu5fhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hu5cy4bq7LuG6sjLhursu4bq5beG6uy7hu5bhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7l2kxaC7hu5PGoWvhurEuZuG6oWgu4buX4bq5cS7hurrhu6QlL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywq4bquNmgu4buV4bubaMOpLuG6szQuw6nhursxaOG6uS7hu5fhurnhuqlnLigu4bq44bqww5ouw6nhurvhu5vhu5Eu4bqzaTFoLuG7l+G6uWQu4buX4bq5IGku4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLuG6scOtLuG7l8OgZy7hurjhurDDmi7hu5fhurlxLn0u4buXMuG6uy7hurIy4bq7LuG6uW3hursu4buW4bq5ZC7hu5fhurkgaS7hu5dpMWgu4buTxqFr4bqxLmbhuqFoLuG7l+G6uXEu4bq64bukLi0uaDVnLikhKSlALuG6rm0uZ2poLmgx4bunLuG6seG7oWjDqS7DqeG6u+G7m+G7kS7hurHhurlpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7DqeG6uzFo4bq5LsO64bq/LuG7l+G7meG6vS7hu5fhurlxLnsu4buXaTFoLuG6s2kxaEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6t+G7l+G6ucahZ+G6ry7hurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Que3tb4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPl0vKH1d4bq3PCFdKSg+IuG7l117KSI8ZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWPn0hLC4gZuG7l1Ys4bquNmgu4buV4bubaMOpLsOp4bq7MWjhurku4bq44bqww5ou4buX4bq5cS59LuG6seG6uWku4bqzaTFoLuG7l+G6uWQu4buX4bq5IGku4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLuG7lzLhursu4bqyMuG6uy7hurlt4bq7LuG7luG6uWQu4buX4bq5IGku4buXaTFoLuG7k8aha+G6sS5m4bqhaC7hu5fhurlxLuG6uuG7pCwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHt7WywuLyrhurJt4bq7LuG7l8ah4bunZGgu4bqvNmgu4buV4bubaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hurM0LuG7pcahw6Dhu5cu4buVNuG6sS7DqeG6uzFo4bq5LuG6s3Dhu4/hurEuPC7hurjhurDDmuG7uC4+LuG6uOG6sOG6ri7DujEuey7hurjhurDhurLhu7gu4bul4bqr4buRLuG7l+G6uXEuey7hu5dpMWgu4bqzaTFoQC4lL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhuq5tLmdqaC7huq82aC7hu5Xhu5tow6ku4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLuG6r3DDsuG6sS7DujFpLmjhurl1aMOpLmht4bq7LuG6t8ahaMOpLuG7l+G6ueG6uy7hurPDoMahLuG6scaha+G6uy7hurHhu51ow6ku4bqx4bufIC7DqeG6uzPhursu4bqvNmgu4buV4bubaMOpLuG7l+G7mWlow6ku4bqx4bq5cMOzaMOpLuG7l+G7mcOqaOG6uS7hurIy4bq7LuG6uW3hursu4buW4bq5ZC7hu5fhurkgaS7hu5dpMWgu4buTxqFr4bqxLmbhuqFoLuG7l+G6uXEu4bq64bukLi0uaDVnLikhKSkuPeG6t+G6u8SRaC7hu5kgLuG7l3IuaMOpMeG7py4pKC7hurPhuqtoLjwhLSgoJEAu4bqwMOG6sS7hu6UyLuG7l+G6ueG7ny7hu6VxLuG7luG6uSBo4bq5LuG7l+G6u+G6q+G7kS7hu5fhu6PhurEu4buX4bq5ZC7hurnhurtjaC7hu5HhurlpaMOpLuG6s20u4buX4bq54bq7LuG6s8OgxqEu4bulxqHDoOG7ly7hu5U24bqxLsO6MS7DqeG6uzFo4bq5LuG7l+G6ueG6qWcuKC7hurjhurDDmuG7uC4oLuG6uOG6sOG6ri7DujEuKS7hurjhurDhurJALuG7luG7mWlow6ku4bqzw60u4bq44bqww5ou4buX4bq5xqFt4bqxLsO6Yi5obeG6uy7hurfGoWjDqS7huq82aC7hurPhu4cgLuG6ryDhu6cu4buV4buF4bq14bq14buXLuG6uW9oLuG6ueG7j+G7kUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4oIT4h4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPl0vKH1d4bq3PCFdKSkoW+G7lzw8XSJmKC16PCIpISkiKCEiIns8Pi17XV3hurc+QOG7g+G7kcOpLC4gZuG7l1Ys4bquNmgu4buV4bubaMOpLsOp4bq7MWjhurku4bq44bqww5ou4buX4bq5cS59LuG6seG6uWku4bqzaTFoLuG7l+G6uWQu4buX4bq5IGku4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLuG7lzLhursu4bqyMuG6uy7hurlt4bq7LuG7luG6uWQu4buX4bq5IGku4buXaTFoLuG7k8aha+G6sS5m4bqhaC7hu5fhurlxLuG6uuG7pCwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLCghPiEsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buW4bq5IGcuw6nhursgLsOp4bq7M+G6uy7huq82aC7hu5Xhu5tow6ku4buX4buZaWjDqS7hurHhurlww7Now6ku4buX4buZw6po4bq5LuG6sjLhursu4bq5beG6uy7hu5bhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7l2kxaC7hu5PGoWvhurEuZuG6oWgu4buX4bq5cS7hurrhu6QuLS5oNWcuKSEpKS7DusOy4bq7Lik+LsOa4bqyw5rhu7gu4bqz4bqraC7hu5fhurnhu43hursu4bqz4bq7ZGcuaDHhu6cu4bqzbeG6uy7hu5fGoeG7p2RoLuG6rzZoLuG7leG7m2jDqS7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSAu4bqzNC7DqeG6uzFo4bq5LuG6s3Dhu4/hurEuPC7hurjhurDDmuG7uC4+LuG6uOG6sOG6ri7DujEuey7hurjhurDhurLhu7gu4bul4bqr4buRLuG7l+G6uXEuey7hu5dpMWgu4bqzaTFoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lnt7feG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT5dLyh9XeG6tzwhXSg8eyHhu5c8In0iKWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVntdKSwuIGbhu5dWLOG6rjZoLuG7leG7m2jDqS7DqeG6uzFo4bq5LuG6uOG6sMOaLuG7l+G6uXEufS7hurHhurlpLuG6s2kxaC7hu5fhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hu5cy4bq7LuG6sjLhursu4bq5beG6uy7hu5bhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7l2kxaC7hu5PGoWvhurEuZuG6oWgu4buX4bq5cS7hurrhu6QsLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7e30sLi8q4bqwMOG6sS7hu6UyLuG7l+G6ueG7ny7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSAu4bqzNC7hurHDrS7DqeG6uzPhursu4bqzw6DGoS7hu5fhurkxaOG6uS7hurFqaMOpQC4lL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhurkxaOG6uS7hu5fhur3hurHhurku4bqzcOG7j+G6sS7hu6XhurVnLmYxLuG7lXMuaG8uZnPhurEu4buZw6Dhu5cu4bqzMGjDqS7hu4XhurnhurVoLuG6seG7nyAu4bqvbS5namgu4bqvNmgu4buV4bubaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hu5fhu5lpaMOpLuG6r2vhursu4bqxM2jhurkuw6k44buRLuG7heG6uWpow6ku4bq94buXLuG7heG6ucOtLuG7heG6uTVo4bu4LuG6sTJo4bq5LuG7l+G7mSBo4bq5LuG7k8ah4bun4bqr4buXLmbhurtj4buXLuG7l3Iu4bqxMOG6sS7hurPDs2guw7rhur8u4buF4bq5MOG6sUAu4bqyw6Hhu6cu4bqx4buhaMOpLmYxLuG7lXMu4buF4bq54bq94bqx4bq5LmZjLmbDsmguw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLuG6r20uZ2poLuG7l+G6uWQu4buX4bq5IGku4buF4bq5MOG6sS7hurHhu58gLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIOG7uC7hurHhurnGocOjaC7huq/hur8u4buX4buZIGjhurku4buXMeG6uy7hu5cy4bq7LuG6sjLhursu4bq5beG6uy7hu5bhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7l2kxaC7hu5PGoWvhurEuZuG6oWgu4buX4bq5cS7hurrhu6RAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buW4bq9aOG6uS7hurPhuqtoLuG7lTBow6kuaMOpMeG7py48IS0oKOG7uC7hurNpMWgu4buW4bq5ZC7hu5fhurkgaS7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSAu4bqzNC7DqeG6uzFo4bq5LuG6s3Dhu4/hurEu4buXbmjDqS7hurFtaMOpLn0u4bq44bqww5rhu7gufS7hurjhurDhuq7hu7gufS7hurjhurDhurJAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCol4buV4buX4buZaWjDqSpHMmjhurku4bqwcOG7jWjDqSUv4buV4buX4buZaWjDqSolL+G7kSo=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]