(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh ta đã chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận an ninh Nhân dân rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh ta đã chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận an ninh Nhân dân rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có cả những thuận lợi và khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân nói riêng. Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, đặc điểm dân cư và yêu cầu xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân trên từng địa bàn để có biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Từ đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động của Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) được tỉnh tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú; từng bước xã hội hóa công tác giáo dục QP-AN; gắn công tác giáo dục QP-AN với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với giáo dục pháp luật. Nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục QP-AN bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, đối tượng 4 theo quy định, các địa phương trong tỉnh còn mở các lớp cho các đối tượng đặc thù, như: Chức sắc, chức việc tôn giáo; chủ hộ ở biên giới; công nhân khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài... Các đối tượng đã nhận thức rõ việc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ổn định, phát triển. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 1, 2, 3, sớm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tỉnh còn đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua nhằm tạo ra các điển hình tiên tiến trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân. Nổi bật như các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Thi đua quyết thắng”; “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 83 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, có 5 mô hình cấp tỉnh, 10 mô hình cấp huyện, 48 mô hình cấp xã; 20 mô hình trong địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc. Tiêu biểu như: Mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của hội phụ nữ; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên tự quản”; mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”... Thông qua đó, hàng năm quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương còn nêu cao tinh thần chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QP-AN của mọi tổ chức, mọi lực lượng, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh, là giải pháp góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh. Đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để phát sinh điểm nóng; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Với phương châm “Thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước cải thiện đời sống Nhân dân”, những năm qua tỉnh đã có những chính sách phù hợp, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn bằng những chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, như: Chương trình 135, 30a; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020... Nhờ đó, diện mạo nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực, xác định là mục tiêu và động lực quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển Thanh Hóa. Nhờ làm tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với mở rộng dân chủ, tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, để Nhân dân tin theo trong quá trình xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân từ cơ sở.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, tích cực bám nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các tình huống về QP-AN, bảo vệ địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, thời gian qua, LLVT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ những nội dung và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, LLVT các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham gia bằng những công trình, việc làm thiết thực, cụ thể. Cùng với đó, mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và làm công tác dân vận, đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Có thể khẳng định, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm ANTT, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ động xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]