(Baothanhhoa.vn) - Việc VĐV Hoàng Thị Trang quay trở lại bộ môn bơi, được xem là sự bổ sung quan trọng và đáng chờ đợi đối với thể thao Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và những mục tiêu xa hơn.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7n8Og4buf4bqg4bqp4buc4bqo4buaw5PhuqDhu43DksOU4bqg4buN4buu4bqm4buaw5Phu63huqDDsj3huqBX4buu4buo4bqg4buW4bqq4buM4bqgSOG6rOG7msOT4bqgRsOSxajhuqBIxq/hu4x44buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sOG6qUnhuqZHw4Dhu7Xhu5/hu4xMRuG6oOG7n8Og4buf4bqg4bqp4buc4bqo4buaw5PhuqDhu43DksOU4bqg4buN4buu4bqm4buaw5PhuqDhu6xY4bqmOuG6oFfhu67hu6jhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDhu4RV4bqgxqBS4bua4bqg4buE4buk4buMduG6oEjhu7jGr0bhuqA/Scag4bqg4buW4bqo4bqgVj3huqDhu4TDmuG6oFZY4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgKuG6qOG6oEjhuqzhu5rDk+G6oEbDksWo4bqgSMav4buM4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhuqnhu6LhuqbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBGw5Lhu5zhuqDDoOG6quG7jOG6oMOSVeG7jOG6oOG7jcOSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oFfhu5zhuqjhu5rhuqDhu6xYU0bhuqDhu5bhur7hu5rhuqBXw5JA4bqg4bqrcOG6oCrhuqjhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oMag4buyRuG6oFfhu4zEqFjhuqA/4bqm4bqgw5Lhu6Thu5p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgEdXw5JYxqDhu4ThuqDhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oOG6tOG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tsOC4bqw4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhuq7Egi/Dg+G6tOG6tEfhurLDg+G6suG6sOG6ouG6tsSCV+G6ssOC4bqk4bqy4buW4bqkLcOCd+G7mOG7sMOTw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu5/DoOG7n+G6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4but4bqgw7I94bqgV+G7ruG7qOG6oOG7luG6quG7jOG6oEjhuqzhu5rDk+G6oEbDksWo4bqgSMav4buMeMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgOG6tOG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tsOC4bqww4DhuqAv4bu14buNI+G6oFfDkuG6rOG7msOT4bqg4bq0LcSC4bqixILEgnbhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqgRsOS4buM4bqm4bqgV+G6pjrhuqDhu4RV4bqgxqBS4bua4bqg4buWw4nhu5rhuqBITeG6oFfhu67hu6jhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDhu4RV4bqgxqBS4bua4bqg4buE4buk4buMduG6oEbDkljhu4bhu5rhuqDhu4TDlOG6oEbDkuG7nOG6oMOg4bqq4buM4bqgw5JV4buM4bqg4buNw5JN4bqgV8OS4bqm4buc4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oOG7rFhTRuG6oOG7luG6vuG7muG6oFfDkkDhuqDhuqtwd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6BLWOG6oMOT4bui4buw4bqgxqDDiVfhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBH4bqm4buaw5LhuqBW4bqsRsOS4bqgV8OS4buM4bqgSMOKWOG6oEbhu7ThuqbhuqBI4buc4bqo4bua4bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfhuqrhu4zhuqDEguG6oOG7lCzhuqDDsuG6oSnhuqDhuq3huqbGoElW4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqBX4buMSuG7sHbhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqg4buW4bqo4bqgw5Phu7jhu6Thu5rDk+G6oMagw4lX4bqg4buUw5LhuqzhuqBIw4lG4bqg4buE4buMTFfhuqBG4bu04bqm4bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhuqnhu6LhuqZ34bqg4buN4bqq4buM4bqgw7LhuqEp4bqg4bqt4bqmxqBJVuG6oOG6ruG6ouG6oFfhuqrhu4zhuqBuw5Lhu4zhu5bhu5bhu4zhu7Dhu4zhu5pJVuG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqiw4PhuqR24bqg4bqp4buc4bqo4buaw5PhuqDhu43DksOU4bqg4buN4buu4bqm4buaw5PhuqDhu5bhuqjhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCrhu4zEqOG7muG6oEbhu7ThuqbhuqBIVeG7jOG6oFdYOk3hu5rhuqDhu4Thu6Thu4zhuqDhu5/hu4xMV+G6oMOq4bqmxqB34bqg4buf4buMTEbhuqBI4bu4xq9G4bqgw5Phu6Lhu7DhuqDGoMOJV+G6oFfhuqrhu4zhuqDDoOG6quG7jOG6oMOSVeG7jOG6oOG7jcOSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oMOgUuG7msOT4bqgw6rhuqbGoOG6oDzhuqDhu5bhur7hu5rhuqDhu5rhuqg64bqg4buW4bqo4bqg4buaw5LFqOG6oCrhuqjhu5zhuqBX4bqo4buM4bqg4buaROG7msOT4bqgKuG6qOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBX4buORsOS4bqgxqDhuqjhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oEhD4bqgw5Phu4zhuqjhu5rDkuG6oEjhu7jGr0bhuqBX4bqq4buM4bqgRuG6rEbhuqDDk+G7jELhu4zhuqBX4buu4buKduG6oOG7rlThu4zhuqDDk+G7jELhu4zhuqAqUuG6oEjDlEbDkuG6oOG7rFhTRuG6oMOT4buM4bqm4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqBX4buu4bu44bumRuG6oEjhu6J34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDocOd4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDDk+G7jOG6qOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oMOSWDrhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7msOS4bu44buaw5PhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzGoOG6oCrhuqjhuqDhu4Thuqjhu4zhuqDDkuG7oEbhuqBXw5JY4bqgSOG7uMavRuG6oFcj4bqgw7LhuqEp4bqg4bqt4bqmxqBJVuG6oOG6ruG6ouG6oOG7luG6qOG6oEY9RuG6oOG7lCzhuqDhu6xYO+G6oMOT4buM4bqs4bqgKuG7puG7jOG6oEbhuqzhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqgKuG6qOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7luG6qOG6oFY94bqgRsOSWOG7huG7muG6oOG7hMOU4bqgRuG7tOG6puG6oEhV4buM4bqgV1g6TeG7muG6oOG7hOG7pOG7jOG6oOG7rFhTRuG6oMOT4buM4bqm4bqgRsOS4buc4bqgV+G7uOG7pOG7msOT4bqg4buW4bqm4buMd+G6oMOhw53huqAq4buAOnbhuqBX4buu4bu44bumRuG6oDrEqFjhuqBG4bq+WOG6oEbhu7ThuqbhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oMag4bum4buMduG6oFbhuqZY4bqg4buULOG6oMOy4bqhKeG6oOG6reG6psagSVbhuqDhu5rhuqg6duG6oOG7miXhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG7muG6qDrhuqBI4bu4xq9G4bqgSOG7jEtY4bqgRsOSWDpN4bua4bqgVuG6puG7msOT4bqg4buEVeG6oMagUuG7muG6oOG7lsOJ4buad+G6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqgSEPhuqBGw5LDiuG7sOG6oOG7msOS4buA4bua4bqg4oCcw5I64bqgVuG7jOG7msOS4oCd4bqgKuG6qOG6oEjhur5Y4bqg4busWOG6vOG7muG6oEbDkuG7nOG6oOG7hFXhuqDGoFLhu5rhuqDhu5bDieG7muG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhuqnhu6LhuqZ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqiXhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7msOT4bu44bqg4bua4bqoOuG6oEhD4bqg4buUw5Lhurjhu5rDk+G6oEjDlOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oFfhuqjhu4zhuqDhu5pE4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgxqDDleG7msOS4bqg4buUw5Lhu4zhuqDhu5bhu4zEqOG7muG6oFfhu4xK4buw4bqgw5Phu4zhuqjhu5rDkuG6oEjhu7jGr0bhuqDhuqlh4buf4bqgV+G6quG7jOG6oMOT4buMQuG7jOG6oCpS4bqgSMOURsOS4bqg4buWw4nhu5rhuqDhu6xYU0bhuqDDk+G7jOG6puG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buaRMag4bqgw5Phur7hu5rhuqBI4bq8OnfhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oOG7msOS4bqm4buaw5LhuqBGw5Lhu6Lhu5rDk+G6oFfhu67hu6jhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFfhu67hu7LhuqBGVVfhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oOG7hFXhuqDGoFLhu5rhuqDhu5bDieG7muG6oOG7hMSo4bua4bqgRuG6quG7msOS4bqgYeG6puG7nOG6oOG7jcOSw5ThuqDDoVg6xKjhu5p34bqg4buf4buMTEbhuqBI4bu4xq9G4bqgw5Phu6Dhu4zhuqAq4bqo4buc4bqgSFXhu4zhuqBXWDpN4bua4bqg4busWFNG4bqgw5Phu4zhuqbhuqBXw5LhuqbGoOG6oMOT4buM4bqm4bqgw7LhuqEp4bqg4bqt4bqmxqBJVuG6oOG6rsOD4bqgV+G7rsSo4bua4bqgVuG6vOG7muG6oOG7msOS4bqo4bqgKiPhuqbhuqDhu6xY4bqm4bqg4buW4bqo4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqBXw5Lhu7jhu6jhu5rDk+G6oD9A4buaw5PhuqBI4bqs4buaw5PhuqBGw5Lhu5zhuqDhu5rDmeG6oOG7lj1G4bqgRuG7tOG6puG6oOG7n8Og4buf4bqg4bua4bqoOnfhuqDDocOd4bqgRsOS4bu44bqm4bqgV8OSTeG6oMOT4buM4bqo4buaw5LhuqDDklg64bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqDhu5rDkuG7uOG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oMOD4bqg4bufw6Dhu5/huqBG4bui4bqgw4PhuqDhu5TDkuG7nELhu5rDk+G6oFfDksWo4buM4bqgw5Phu4zhuqbhu5rhuqDhu5TDkuG6rOG6oOG7msOTxJDhu5rhuqBGw5JYOk3hu5rhuqBW4bqm4buaw5PhuqDGoFLhu5rhuqDhu5bDieG7mnbhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oCrhu4Lhu5rhuqA/QOG7msOT4bqgSOG6rOG7msOT4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBI4bu4xq9G4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5bFqOG7jOG6oOG7lMOSSeG7mnbhuqBWPeG6oMOTw5Lhu4zhuqDhu5rDkuG7gOG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOy4bqmWOG6oMOy4bqhKeG6oOG6reG6psagSVbhuqDhuq7Dg3bhuqBXw5JN4bqgV8OS4bqm4buc4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6puG6oOG7hOG7uOG7pkbhuqAq4bqo4buc4bqg4busWOG6rOG6oFfhu67DleG7msOS4bqgRsOSWOG7huG7muG6oOG7hMOU4bqgRsOS4buc4bqgw6Dhuqrhu4zhuqDDklXhu4zhuqDhu43Dkk3huqBXw5Lhuqbhu5zhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4busWFNG4bqg4buW4bq+4bua4bqgV8OSQOG6oOG6q3B24bqgRuG7tuG7msOT4bqg4buaw5Lhu7jhuqDDkuG7uOG7puG7msOT4bqgV+G7puG7jOG6oMOy4bqhKeG6oOG6reG6psagSVbhuqDhuq7EguG6oOKAk+G6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuq7huqBX4bqq4buM4bqgYeG6psag4buwWEbDkuG7jOG6pnfhuqDhu43DksSoxqDhuqDGoFVX4bqg4buW4bq+4bua4bqg4buaJeG6pnbhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oOG7luG6quG7jOG6oEbhu6LhuqBWPeG6oFfDkuG6pjrhuqBIw5rhu4zhuqDhu5TDkuG7jOG6oEjhu7jGr0bhuqBI4buMS1jhuqBGw5JYOk3hu5rhuqBX4buu4buo4bqg4buW4bqq4buM4bqg4buEVeG6oMagUuG7muG6oOG7hOG7pOG7jHfhuqDDoOG7uMavRuG6oFY94bqgSFXhu5rDk+G6oCrhu4zEqOG7muG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5ZD4buaw5LhuqBI4bqq4buc4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgV+G6vMag4bqg4bqpWMOK4bua4bqg4buWWDpM4bua4bqgKuG6qOG6oOG7jcOS4buM4bqgSMOKWOG6oOG7jcOh4buN4buN4bqgV+G7kOG7msOSduG6oOG7hOG6puG7muG6oMOSWMOK4bua4bqg4buWWDpM4bua4bqg4buEVeG6oMagUuG7muG6oOG7hOG7pOG7jHbhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oEhD4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBXw5JARuG6oFfhu67hu6jhuqDhu5bhuqrhu4zhuqAq4bum4buM4bqg4buEVeG6oMagUuG7muG6oMag4bqo4bqg4bufw6Dhu5/huqDhu5rhuqg64bqgOsSoWOG6oFfDkuG7jkbDknbhuqBI4bqmxqDhuqDGoMSod+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w7I94bqgV0Thu5rDk+G6oEbhu7jFqOG7msOT4bqgV+G7ruG7qOG6oOG7luG6quG7jOG6oEbhu7ThuqbhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oHlXI+G6oOG7msOT4bqoOuG6oMODLeG6tMO94bqgVuG7iOG6oMOT4buMWeG7sOG6oFdE4buaw5PhuqBXw5LEqMag4bqgVkBG4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oEbDkuG7nOG6oOG7hFXhuqDGoFLhu5rhuqDhu4Thu6Thu4zhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqm4bqg4buExKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqBX4bqo4buM4bqg4buaROG7msOT4bqgV+G7ruG7iuG6oOG7lMOS4bqsRuG6oOG7luG6qOG6oG7DkuG6qsag4bqg4buNw5LDlOG6oOG7n+G6vOG7mnfhuqDhu43hu67EqOG7muG6oFfDkj1G4bqgV0p24bqgKuG7jExG4bqg4busWOG6pjrhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDGoFLhu5rhuqDhu4Thu6Thu4zhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7rFjhuqzhuqDhu5TDkuG7ouG6oOG7lMOSROG7muG6oCrhu6bhu4zhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oOG7msOS4bu44buaw5PhuqAq4buC4bua4bqg4buuw4pX4bqgRuG6vuG7muG6oFfDksWo4buM4bqgw5Phu4zhuqbhu5rhuqBITeG6oOG7miXhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG7rFjEqOG6oMOgUuG7msOT4bqgw7Lhu6Thu5rhuqDhu5rhuqg64bqg4buExJBX4bqgSOG6vljhuqDhu5bhuqrhu4x34bqg4bqt4buMQuG7jOG6oFfhu67hu4rhuqAqUuG6oEjDlEbDkuG6oOG7rFhTRuG6oMOT4buM4bqm4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLEgsSC4bqgV8OS4bqs4buaw5PhuqDhurThuqAqI+G6puG6oOG7rFjhuqbhuqBI4bu4xq9G4bqgP0nGoOG6oOG7luG6qOG6oEbhu6ThuqDDklXhu4zhuqBITeG6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqgRuG7ouG6oOG7hOG7uOG7pkbhuqDhu5TDkuG7qOG7jOG6oEhV4buaw5N24bqgRsOS4bqqOuG6oEjhuqjhuqBGw5Lhu5zhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oMag4buyRuG6oFfhu4zEqFh24bqg4buaw5Lhu4xMxqDhuqAq4buy4bqgVsSQ4buw4bqgV+G7puG7jHfhuqDDocOd4bqgxqDhu6bhu4zhuqBGw5Lhu5DhuqDDk+G7jOG6qOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oMSC4bqgV8OKxqDhuqDhuqlhOeG6oOG7qOG6oEbhuqxG4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5PhuqDDg+G6ouG6osag4bqgKuG6qOG6oMSC4bqi4bqixqDhuqDhu4Thu6Thu4zhuqDhu5rDkyThuqZ24bqgVuG7nOG7msOT4bqgSOG6vDrhuqDhu5bhuqjhuqBI4buMTcag4bqg4buUw5Lhu6jhu4zhuqBI4bq+WOG6oOG7rsOKV+G6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBX4buu4bug4buaw5PhuqBITeG6oOG7miXhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG7muG6qDrhuqBG4bui4bqgVj3huqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBXU1fhuqDhu5rDksOKV+G6oEbDkuG7nOG6oMOg4bqq4buM4bqgw5JV4buM4bqg4buNw5JN4bqgV8OS4bqm4buc4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oOG7rFhTRuG6oOG7luG6vuG7muG6oFfDkkDhuqDhuqtwd+G6oMOqSljhuqBI4bqqV+G6oEjhu4xNxqDhuqDhu67hu6Thu4zhuqDhu7DDkuG7nOG7msOT4bqgSFXhuqBXU1d24bqg4oCcRiThuqbigJ3huqDDk+G7jOG6qOG7msOS4bqg4bqpYeG7n+G6oEhT4buM4bqgKuG7puG7jOG6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqg4buW4bqo4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4buuVeG7msOT4bqgxqDhu6h34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqiXhuqDhu5/DoOG7n+G6oFbhu4zhu5rDkuG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqi4bqiw4PhuqDhu5rhuqg64bqgSOG6puG7msOT4bqg4buuw4pX4bqg4busWDpKV+G6oFfhurzGoOG6oEbDkuG7nOG6oFY94bqgV+G7ruG7qOG6oOG7luG6quG7jOG6oOG7luG6vuG7muG6oOG7muG6qDp34bqg4oCcw6rDkuG7jEzGoOG6oCrhu7LhuqBX4bqq4buM4bqgw6Dhuqrhu4zhuqDDklXhu4zhuqDhu43Dkk3huqBXw5Lhuqbhu5zhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4busWFNG4bqg4buW4bq+4bua4bqgV8OSQOG6oOG6q3DhuqDhu5bhuqjhuqDhu67DilfhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgKuG6qOG6oEnGoOG6oEjhuqbhu5rDk+G6oEfhuqjhu5rDkuG6oFY94bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqg4buaw5LDilfhuqBGw5Lhu5zhuqAq4buMTEbhuqBX4buA4buw4bqg4buWWDpM4buad+G6oOG6ucOS4bucQuG7msOT4bqgV8OSxajhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oOG6ruG6oFfDkuG6rOG7msOT4bqg4buW4bqo4bqgR8OU4buw4bqgSE3huqBJxqDhuqBGQuG7jOG6oFfDkuG7jEzhu5rhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFfhu45Gw5LhuqBG4bqs4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqDhu6jhuqBG4bqsRuG6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqgVuG7qOG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oMagw5Xhu5rDkuKAneG6oC3huqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oEbDkuG7jOG6puG6oFbhu4p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43DkkrhuqDGoOG6quG7msOS4bqgRuG7tOG6puG6oOG7lMOV4buaw5LhuqDhu5rDk+G7uOG6oOG7muG6qDrhuqDhu5bhuqjhuqBG4bqsRuG6oEY94bqg4buWOuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5pV4buM4bqgR1jhu5rDk+G6oOG7hOG7pOG7jOG6oOG7msOTJOG6puG6oCrhuqjhuqDhu4Thuqbhu5rhuqDDkljDiuG7muG6oOG7llg6TOG7muG6oEjhuqbhu5rDk+G6oFfhuqrhu5zhuqBI4buMS1jhuqDhu5Thu4xM4bua4bqgSE3huqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOSw5ThuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOSWDrhuqBXU1fhuqDhu5rDksOKV+G6oOG7lMOSQuG6oOG7mkThu5rDk+G6oEbDklg6xKjhu5rhuqDGoFLhu5rhuqBG4bu04bqm4bqgxqDDleG7msOSd+G6oGHDneG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oG7DkuG6qsag4bqg4buNw5LDlOG6oOG7n+G6vOG7mnbhuqBWPeG6oMOT4bui4buw4bqgxqDDiVfhuqBX4buu4buo4bqg4buW4bqq4buM4bqgRuG7tOG6puG6oOG6qeG7nOG6qOG7msOT4bqg4buNw5LDlOG6oOG7jeG7ruG6puG7msOT4bqg4buW4bqo4bqgV+G7juG7muG6oMOS4buMTFjhuqBI4bqs4buaw5PhuqDGoCPhu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqDhu4RV4bqgxqBS4bua4bqg4buE4buk4buM4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6pnfhuqDhuqnhuqbhu4zhuqDhu5/DoOG7n+G6oOG7muG6qDrhuqBI4bu4xq9G4bqg4buULOG6oCrhu6Dhu5rDk+G6oFbhu4jhuqBG4bui4bqgRuG7pOG6oMOSVeG7jOG6oMOT4bui4buw4bqgxqDDiVfhuqBX4bqq4buM4bqgw7LhuqEp4bqg4bqt4bqmxqBJVuG6oOG6rsSC4bqgKuG6qOG7nOG6oOG7mkTGoOG6oFbhuqZYd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAV0k/Vy3huqbhu5bhu4zDk+G7muG7reG6oOG7ruG7jMOTw5JX4buvw4Dhu7Xhu7NWV+G7ruG7nOG7msOT4bu1OeG6qOG7jOG6oCrhuqjhuqBC4buaw5Lhu63huqDhur3huqrhu5rDkuG6oGHhu7jFqOG7msOT4buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7Mv4buw4bu1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]