(Baothanhhoa.vn) - Chủ trương tự chủ hóa các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao (TDTT) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm triển khai từ năm 2012 với các đơn vị trực thuộc như khu liên hợp thể thao quốc gia, các trung tâm huấn luyện quốc gia và một số đơn vị khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7pmxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lQxq/hu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qlXhuqjhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nigJPhu6nhu65S4bupUeG7hOG6uuG7qVHhurJR4bupVuG6ulJ1L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj5DS1FD4bugxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG6qlHhu4RSSuG6rOG7qUY+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qXjhu7Hhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l24buxeeG7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu7Hhu7Phu612L+G7sXl44bqqd+G7reG7sXbhu6/hu63hu6tRw715d8O9w73EqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5Xhu695ecaw4bup4bu1xKhR4buVxrBmxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lQxq/hu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qlXhuqjhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nigJPhu6nhu65S4bupUeG7hOG6uuG7qVHhurJR4bupVuG6ulLGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6PuG7t+G6qOG7qUNK4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qVDhu4xG4bupS+G7kEbhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4buERuG7qULhurJS4bupUUFG4bupUOG6tkvhu6nhuqxNS+G7guG7qeG7oOG7kOG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6lm4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qWbhu4Thur7hu6lR4buE4bu1TOG7qeG7hE/huqjhu6lC4buk4buWS+G7guG7qWbhu4Hhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu1cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6PuG7hMOa4bupUeG7oOG7pOG7mEvhu4Lhu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lQxq/hu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qlXhuqhw4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu4Thu7VM4bupc2Z7ZmZ04bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bupPMOU4bupbuG6oEvhu6nhu4RN4bu1cOG7qWbhu4Thur7hu6lR4buE4bu1TOG7qeG7sOG7ueG7qXtS4bupxKhJ4bqo4buE4bupUeG7hEfhu6lCRuG6vkrhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUcWo4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7Hhu63hu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUeG7oMav4bqo4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qUvhu4Thu6Thu6nhu4jhu4RS4bupxKhG4bq4S+G7qeG7hMag4bui4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu4Thu7VM4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Vw4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6nhu4RS4bqyS+G7qcSoUlbDikvhu6nhu55S4buO4bqo4bup4buCRuG7teG7qeG7sOG7ueG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bup4buI4buE4bu34bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbFqOG7qeG6qOG7hOG7knDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lR4bug4bq4S+G7qULhu6TGoOG6qOG7qVHhu4RV4bup4buE4buk4buaS+G7guG7qeG7seG7q+G7q8ah4bup4buIRkvhu4Thu6nhu6Lhu4RH4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qVHFqOG7qeG6s+G7hOG7ueG7qUvhu6Thu5Thuqhw4bupUeG7hEjhu6lQ4bu1UuG7qeG7hOG7mEvhu6l34bupS+G6oEpw4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupQsOA4bup4bqq4bq0S+G7qVHhuqBL4buC4bupQuG7pMag4bqo4bup4buIRkvhu4Thu6nhu6Lhu4RH4bupUcav4bup4bqo4buEw5rhu6nEqOG6uEvhu6lRxajhu6nhu7F34bupQuG6ukvhu6nhu613xqFx4bupfeG6vuG7qcSo4bu5SuG7qULhu6TGoOG6qOG7qUJG4bq8UuG7qUJNcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qULDgOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lL4buCxahL4buC4bupQuG6pFbhu6lKQUvhu4Thu6nhu7Dhu7nhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bup4bqoTeG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4bup4buETeG7tXDhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUeG7hOG7t+G6qOG7qVHhu45G4bupQuG7teG7qUJG4bq8UuG7qeG7iEbDikvhu6nhu7Dhurzhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bup4buww4JR4bup4bqo4buE4bqyUeG7qeG7sOG7ueG7qeG6qExL4bupS+G7guG7pOG7lkZx4bupfeG6tlbhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7hOG7qcSo4bu5SuG7qUrhu7nhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4bqgSuG7qeG7nlLhu7Vw4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qWZ7Zmbhu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupUcONS+G7hHDhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7ouG7hOG7juG7qULDgOG7qeG7t+G7ouG7qeG6qlVL4buC4bup4buw4bu54bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG7oOG6slHhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bupS+G7hOG7pOG7qTnhu7nhu6nhurPDlEZw4bupZuG7geG7qTnDleG7qT7hu4RH4bup4bq3Rkvhu4Rw4bupPEhL4buE4bupe+G7pOG7mEvhu4JxcXHhu6lu4buURuG7qUvhu4JSw5VL4bup4buIRkvhu4Thu6nhu6Lhu4RH4bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bup4buEw4NL4buC4bupS+G6oErhu6lR4buEQ0zhu6nhu55SVuG7qUJJS+G7hOG7qcSo4bu54bup4buI4buE4bu34bupR1Fw4bupUeG7oExL4buC4bup4buI4buERuG7qVbhurhS4bup4bqo4bq0UnDhu6lL4buEUuG7qeG6qOG6tFLhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7gnDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4JGw4FG4bupQuG6slLhu6lme2Zm4bup4buERsOKS+G7qUvhu7VW4bupxKjhu7nhu6nhu6DhurJR4bupxKjhu5RL4bup4buw4bu54bup4bqo4bqy4bui4bupUeG7hEbhurpRcOG7qUvhurpS4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6qE3hu6lQxq/hu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7sOG7ueG7qeG7sMOCS+G7qeG6qlVL4buC4bupUOG7t0vhu4Lhu6lRQUxw4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qWZ7Zmbhu6nhu4jhu4RN4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6lC4bqkVuG7qUpBS+G7hOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5LcOG7qUvhurZL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUUfhuqjhu4Rx4bupbkbDiuG6qOG7qcSo4bu5SuG7qVHhu45R4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lQxq/hu6lL4buC4buERsOK4bui4bupZntmZuG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupxKjhu7nhu6lW4bq6UuG7qVHhu47hu6nhu4JGU+G7ouG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qUtNRuG7qVHhu6DhurhL4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6qOG7hMON4bup4bqq4bqmS+G7qULhurRS4bupUUzhu7lL4bup4bueUuG7juG6qOG7qUrhu7nhu6nhuqhOS+G7qeG6qE3hu6lQxq/hu6lCw5RR4bup4bui4buE4bu34bup4bua4bupQuG6slLhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7nlLhu47huqjhu6lR4bq6ceG7qX3DgOG7qULhurpL4bupxKhT4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qWZ7Zmbhu6nhuqzhuqJR4bupQuG6tFLhu6nEqOG7uUrhu6nhu55SQ0vhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4buY4bup4bqo4buE4bq64bupUcav4bup4bqo4buEw5rhu6nhu4RN4bu1cOG7qeG6quG6tEvhu6lR4buETOG7t1Hhu6nhu4jhu4TDk0bhu6nhuqjhu7dG4bup4bu3TOG7qeG7iOG7hEzhu7fhuqjhu6nigJzhuqzhu7VM4bup4bqo4bqy4bui4oCdcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumZBRuG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Vw4bup4bqqVOG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG6qE3hu6nhuqjhu4TDmuG7qVHhu6Dhu6Thu5hL4buCcOG7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bueUlbhurpR4bupS+G7uUzhu6nhuqjDmuG7teG7qVHDjUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6nhu7DhurJL4bupQuG6vOG7qUvhu7lWcOG7qVFSVuG7qUvhu4RG4bq4S+G7qVHhu6DhurhL4bupUeG7hMav4bqo4bupUeG6unDhu6lL4buERuG6vFLhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lCw4Dhu6nhuqhN4bupUMav4bup4buww4JL4bup4bqqVUvhu4Lhu6nhu4jhu4Thu7fhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bupS+G7hOG7pEvhu4Lhu6nhu7DhuqZL4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4buicOG7qVFS4bq2S+G7qVHhu4TDmuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7nlJW4bupQklL4buEceG7qWZG4bq4UuG7qeG6rEbhur5S4bupS+G7hOG7pOG7n+G7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bupZntmZuG7qWbhu4Hhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu1cOG7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bupZntmZuG7qWbhu4Hhu6nhu4XhurRK4bup4buF4buYS3Hhu6l94bq2VuG7qcSo4bu54bup4but4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupQuG7pkvhu4Lhu6lC4bq0UuG7qVFM4bu5S+G7qVHDjUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4bup4buETeG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lme2Zm4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7hEbhurxS4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu1cOG7qUrEguG6qOG7qeG6qlThu6lRSEvhu4Thu6lR4buE4bq64bup4buw4bu54bup4buETOG7uUvhu6nhuqjDgUvhu4Thu6nEqEFG4bup4buI4buE4bu34bupUeG7oOG7t0bhu6lL4buC4bukxqDhuqjhu6lL4buE4bu1UnHhu6lm4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qWZ7Zmbhu6lm4buB4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qcSo4bu54bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7gkbhu7VM4bupxKjhu7lK4bup4bqo4buEUlbhurhL4bupSuG7jEvhu6lme2Zm4bup4bqow5rhu7Xhu6lm4buB4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7tXDhu6lRUlbhu6lL4buERuG6uEvhu6lRxajhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7seG7reG7qULhurpL4bupS+G7tVZw4bup4bqqTOG7qUJG4bq8UuG7qeG6qOG7hMONS+G7hOG7qeG7nlJW4bup4buETEHhuqjhu4Rw4bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTkvhu6lL4buE4bu54bupUeG7hEbhu6lC4bqyUnHhu6lm4bugTEvhu4Lhu6nhu4jhu4RG4bupQk1w4bupVuG6uFLhu6nhuqjhurRS4bup4bqo4bqy4bui4bupUeG7hEbhurpR4bup4buw4bq84bup4buwRsOK4bqo4bupQuG6pFbhu6lKQUvhu4Thu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buCcOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lR4buERuG7qULhurJS4bupZntmZuG7qUvhu4Lhu7lW4bup4bqo4bu5S+G7guG7qeG6qOG7tUxx4bupZuG7oOG7pOG7lOG6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qVHhurrhu6lCTXDhu6lR4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qULDgOG7qeG6qE3hu6lQxq/hu6nhu7DDgkvhu6nhuqpVS+G7guG7qVDhu7dL4buC4bupUUFM4bupUeG7oExL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupSkhL4buEceG7qeG6r+G7hOG7jEvhu4Lhu6lR4bug4buMS+G7guG7qeG6qOG7hOG7luG7qeG7sOG7uUzhu6lL4buCUsOVS+G7qUvhu4LhurZL4bupUOG7t+G6qOG7hOG7qeG6qMOa4bu14bup4bqz4buE4bu54bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6lR4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qeG7sOG6pkvhu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bup4bqqUlbhu6lR4bugSOG7qVHhu45R4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7gnDhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bup4bqoTeG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu4JG4bu1THDhu6lCw5VL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6lC4bqkVuG7qUpBS+G7hOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhu4RN4bu1ceG7qWbhu6BMS+G7guG7qVFIS+G7hOG7qVHhu4Thurrhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lCRuG7qUrhu6TGoEvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCSeG7teG7qUJG4bq+SuG7qVHhu4RG4bupQuG6slJw4bupS+G7hOG7pEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4JGw4FG4bupQuG6slLhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhu6Thu5hL4buCcOG7qeG6qOG6suG7ouG7qVHDjUvhu4Thu6nhuqpM4bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6lC4bqgS+G7guG7qeG6qOG7tUbhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupxKhS4buMS+G7qULhu6TGoOG6qOG7qULhu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7qeG6qOG7tUxx4bup4bqz4buCTOG7uUbhu6nhu6Dhu7Vw4bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6nhuqpSVuG7qVHhu6BI4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6nhuqjhu4RV4bqo4bupxKjhu5Thu6Lhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nhuqjhu4RM4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hHDhu6lR4bugReG7qUNK4buh4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7gkbDgUbhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nhuqjhu4RM4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqrhurZL4bupUeG7oOG6uEvhu6lCSeG7teG7qeG6rOG7uUtw4bup4bqow5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qcSo4bu5SuG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buEUuG6skvhu6nEqFJWw4pL4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7guG7qeG7sEbhurhL4bup4bqo4buETOG7qWbhu4Hhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14buh4bup4buI4bq6UeG7qUvhu45G4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupS+G7guG7hEbDiuG7onDhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUeG7hEbhurpR4bupxKjDguG7ouG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhu7DDglHhu6nhuqjhu4ThurJR4bupQuG7t+G7ouG7qeG7pkvhu4Lhu6lW4bq4UuG7qeG6qOG6tFLhu6lK4buURuG7qeG6qMOa4bu14bup4bui4buETEvhu4Lhu6lR4bug4bu5TOG7qWZ7Zmbhu6nhu4RGw4pL4bupS+G7tVZx4bup4buJ4buU4bqo4bupUUdL4buE4bupS+G7glLDlUvhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG7ouG7hEfhu6nhu67DgOG7qeG7hMOURuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhuqjhu4RM4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qWZ7Zmbhu6lK4bu54bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6lCw4FK4bupS+G7hEbDikrhu6nEqOG6uEvhu6lR4buURuG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lRw53hu6lCw5VL4buCL0vhuqBKceG7qX1G4bq8UuG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buC4bupS+G7hOG6slHhu6lCTeG7qcSo4bu5cOG7qVHhu6BMS+G7guG7qcSoU+G6qOG7qeG7iOG7hE3hu6nhu4jhu4ThuqBL4bup4buw4bq84bup4bqo4buY4bupUOG7muG7qeG7sMOCUeG7qeG6qOG7hOG6slHhu6lL4buE4bukS+G7guG7qVHhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bup4buw4bqmS+G7qeG6rMOBTOG7qULDgUrhu6nhu6DhurJR4bupUeG7jlHhu6lKT0bhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupZntmZuG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lLcOG7qeG7gk3hu6Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupxKjhu5RL4bup4buw4bu5TOG7qeG7sEnhu6lR4bugR+G7qVDhu47hu6nhu7Hhu6lRTOG7uUvhu6lRw41L4buE4bup4buw4bq84bupZntmZuG7qUrhu7nhu6lm4buB4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qULDgOG7qeG6qlJW4bupUeG7oEjhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4bqgSuG7qeG7nlLhu7Vx4bup4buFxq/hu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmnDhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu7DDgkvhu6nhuqpVS+G7guG7qVDhu7dL4buC4bupUUFM4bupQsOA4bup4buCRlPhu6Lhu6lR4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qWZ7Zmbhu6lm4buB4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qeG6qE3hu6lC4bukxqDhuqjhu6lCw5RG4bupS+G7gsOZ4bup4bqo4bu3S+G7qeG6rMOU4bup4buI4buE4bu34bup4bqqw5VG4bup4bqq4bu5THHhu6lm4buEQ0zhu6nhu55SVuG7qUJJS+G7hHDhu6lR4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qeG6qOG7hMON4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqsRuG6uEvhu6nhuqjhu4Thurrhu6l34bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG7hEbDikvhu6lRQUbhu6nhuqhN4bup4buC4bq0S+G7qeG7seG7q+G7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlOG7qeG7hMag4bui4bupQsOVS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6nhuqjhu4RV4bqo4bup4bqow5RL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7sEbhurhL4bupc+G6qOG7t+G6qOG7qeG6rMOU4bupSuG7jEvhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUx0ceG7qeG6s+G6ulLhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTeG7qVDGr+G7qVHGr+G7qeG6qOG7hMOacOG7qeG7sMOCS+G7qeG6qlVL4buC4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4buicOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG6qlJW4bupUeG7oEjhu6nhu5BL4bupQklL4buE4bupQsOURuG7qUvhu4LDmeG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlOG7qeG6qMOa4bu14bupUeG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6nhu4LEguG7ouG7qeG7oOG6slHhu6lL4buERuG6vFLhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS3Hhu6lu4buURuG7qeG7iEZL4buE4bup4bui4buER+G7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupZntmZuG7qeG6qMOa4bu14bup4bqz4buE4bu54bupS+G7pOG7lOG6qOG7qVHhu4RDTOG7qeG7nlJW4bupQklL4buE4bupxKjhu7nhu6lRxajhu6nhu63hu6vhu6vhu6lC4bq6S+G7qeG7r+G7q+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gi9L4bqgSnDhu6lL4bq6UuG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nEqOG7uUrhu6lR4buOUeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhu4RN4bu1cOG7qVDDieG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqhN4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhu4JGw4FG4bupQuG6slLhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4bqgSnHhu6lm4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qeG6qMOZS+G7guG7qULDgOG7qVFBTOG7qVDGr+G7qcSoRuG6uEvhu6nhu4jhurpR4bup4buw4buURuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeKAnEpBS+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4bueUuG6tkvigJ3hu6lCw5VL4buC4bup4buE4bu5S+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4buuUlbhurhL4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lme2Zm4bup4bqow5rhu7Xhu6lm4buB4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7tXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmxajhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4bqgSuG7qUvhu7VWcOG7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bupZntmZuG7qeG7heG6tErhu6nhu4Xhu5hL4bup4buwxajhu7Xhu6nEqOG7uUrhu6lR4buOUeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhu4RN4bu14bupZntmZnDhu6nhu7DFqOG7teG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RSVuG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bup4buww4JR4bup4bqo4buE4bqyUeG7qeG7hEbDikvhu6nhuqhN4bupUeG7oOG6uEvhu6lCSeG7teG7qeG6rOG7uUtx4bupPkxL4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG7ouG7hEfhu6lDTOG7qeG7hMSQ4bui4bupS+G7hOG7pEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupQsSC4bqo4bupUeG7hFThu6nEqOG7ueG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qVDGr+G7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lme2Zm4bup4bqow5rhu7Xhu6lKw5RR4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu6Lhu4Thu47hu6nhuqpS4bupxKhJ4bqo4buE4bup4bqsRuG6vktw4bupZuG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6lme2Zm4bupZuG7geG7qeG7heG6tErhu6nhu4Xhu5hL4bup4bqo4buET0vhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupZntmZuG7qeG7ouG7hFThu6nhu4TGoOG7ouG7qULhur7hu6nhuqpSVuG7qVHhu6BI4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qHDhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bup4buE4bu5S+G7guG7qUvhuqBKceG7qT7hu7fhuqjhu6nhu4JGw4FG4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu4Thu7VM4bupUcWo4bup4bqo4bqy4bui4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Vw4bup4bqo4bqy4bui4bupUcONS+G7hOG7qeG7hOG7tVbhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7ouG7hOG7jnDhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4bqgSuG7qeG7nlLhu7Vw4bup4bui4buE4bq0S+G7qcSo4buUS+G7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7gkbDgUbhu6lL4bu5VuG7qULhurxS4bupQuG7pMag4bqo4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qVHhu4RDTOG7qeG7hEhL4buE4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4bup4buETeG7tXDhu6nhu4RSVuG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buCUsOVS+G7qcSoxq/huqjhu6lR4bu5RuG7qVHhu6DGoOG7qeG7iEZL4buE4bup4bui4buER+G7qVHFqOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqhw4bup4buCRsOBRuG7qVHhu4Thu6Thu5pL4buCceG7qeG6s+G7hEbhurxS4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qHDhu6nhuqpM4bu1S+G7hOG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lCw4Dhu6nEqEbhurhL4bupUVXhuqjhu6lCw5VL4buC4bup4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupZntmZuG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lLcOG7qVFBTOG7qeG7oOG7teG7qVDGr+G7qVDhu4xG4bupQsOUS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhuqjhu4RM4bup4bui4buETEvhu4Lhu6lR4bug4bu5THDhu6lCw5VL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6nhu4hH4bqo4buE4bup4bqo4bq0UuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhuqpS4bupxKhJ4bqo4buE4bup4bqow5rhu7Xhu6lm4buB4bup4buF4bq0SuG7qeG7heG7mEtx4bup4bqz4bq6UuG7qVBM4bupUOG7t0vhu4Thu6nhu7Dhurzhu6lCRuG6vFLhu6nhu4hGw4pLcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qVDGr+G7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lme2Zm4bupUUFG4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hEnhu6nhu67DgOG7qeG7iOG7hOG7t+G6qOG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6nhuqhOS+G7qeG7gsSC4bui4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEvhu6nhu4Thu5hL4bup4bug4bqyUeG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7hMOa4bupVuG6ulLhu6nhu7DhuqZL4bup4bui4buEw4FG4bup4bqqxq/hu7Xhu6nhu7Dhu7lM4bupS+G7glLDlUvhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG7ouG7hEfhu6nhu4Thu5Lhu6lR4bugxqDhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6s+G7hOG7ueG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qWZ7ZmZx4bupbuG6skvhu6lC4bq84bupUcav4bup4bqo4buEw5rhu6lC4buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lLTUbhu6lR4bug4bq4S+G7qeG6qOG7hOG6ouG6qOG7qeG6qOG7hOG6okvhu6lQw4nhu6nhu6DhurJR4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEtw4bupS+G7hOG6slHhu6nEqOG7ueG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJJS+G7hOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Lhu6lQ4bu34bui4bupS+G7hMOC4bui4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bup4buw4bqgS+G7qeG7hE3hu7Xhu6nigJPhu6lme2Zm4bup4buERsOKS+G7qUvhu7VWceG7qeG6r0ZL4buE4bup4bui4buER+G7qeG6qOG7hEzhu6lR4buQS+G7guG7qVHhu4Thur7hu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bup4buw4bqgS+G7qeG7hE3hu7Vw4bupZntmZuG7qeG7muG7qeG6qOG6suG7ouG7qeG7hFJWw4pL4bup4buERsOKS+G7qUvhu7VW4bupUeG7jkbhu6lC4bu14bup4bqo4buEw43hu6lRxajhu6nhu63hu6vhu6vhu6lC4bq6S+G7qeG7r+G7q+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gi9L4bqgSuG7qcSo4bu54bup4buI4buE4bu34bupQ0zhu6nhu4TEkOG7onDhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4bup4buETeG7teG7qeG6qE5L4bup4buEQUvhu6nhuqjhu4Thurpw4bup4buwSOG7qeG7sMOCVuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qOG7hMON4bupxKjhu7lK4bup4oCcUeG7oE5L4bup4buw4bu1RuKAneG7qUvhu4RGw4pK4bup4buwVeG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7gkbhu7VMcOG7qUrhu7nhu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6nhuqhN4bupUMav4bupQuG7kEbhu6lK4buURnDhu6lCw5RR4bup4bui4buE4bu34bup4buw4bu54bup4buww4JL4bup4bqqVUvhu4Lhu6lC4bq+4bup4bqq4bq0S+G7qVHGr+G7qeG6qOG7hMOaceG7qWbhu6BMS+G7guG7qeG7iOG7hEbhu6lCTXDhu6lL4buEUuG7qeG6qOG6tFLhu6nEqFJWw4pL4bupUcOC4bui4bupZntmZuG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqrhurZL4bup4bua4bup4buI4buEUuG7qeG7sMav4bqo4bupS+G7jEvhu4Lhu6lR4buE4buMS3Dhu6lKRuG6vEvhu6lLU0bhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lL4buC4bu5VuG7qeG6qOG7uUvhu4Lhu6lR4bqgS+G7guG7qeG6qOG7tUxx4bupOUxBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qUvhu4RG4bq8UuG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qVDGr+G7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lme2Zm4bup4bua4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6lC4bu34bui4bup4bumS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qVbhurhS4bup4bqo4bq0UuG7qVHhu4TGr+G6qOG7qVHhurpxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64buHUuG7teG7qVHhu6Dhu7VM4bupQuG7kEZw4bupxKjDgEvhu4Thu6lCQUzhu6nhu4Hhu4ROS+G7guG7qeG7h1LDgUvhu6nEqFfhu6lme2Zm4bupc+G7heG7muG7qW7huqBL4bup4buETeG7tXDhu6lm4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nhu7Dhu7nhu6l7UuG7qcSoSeG6qOG7hHThu6Hhu6nEqMOAS+G7hOG7qUJBTOG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qWZ7Zmbhu6lC4bq8UuG7qULDlUvhu4Lhu6lRSEvhu4Thu6nhu7Dhu5RG4bupQklL4buE4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qVHGr+G7qeG6qOG7hMOa4bup4buETeG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qVDGr+G7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lme2ZmceG7qWZSVuG7qeG7sMOCVnDhu6lC4bq+4bupxKjhu7lK4bupQuG7pMag4bqo4bupQkbhurxS4bupQk3hu6nhuqjhurRL4bup4bqoTeG7qeG7hOG7uUvhu4Thu6nEqOG7tUvhu4Lhu6nhu6Lhu4Thu7fhu6Lhu6nEqFdw4bup4bqoTeG7qeG6qOG7mOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG7sMOCS+G7qeG6qlVL4buC4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgXDhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Jw4bup4bqsw4FM4bupQsOBSuG7qVFS4bq2S+G7qVHhu4TDmuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7nlJW4bupQklL4buE4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu7fhu6Lhu6nEqFLDglHhu6nhu7Dhu7nhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6lR4buORuG7qULhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCRuG6vFLhu6nhu4hGw4pL4bup4buw4bq84bup4bqo4buY4bupUOG7muG7qeG7sMOCUeG7qeG6qOG7hOG6slFw4bup4bqoTEvhu6lL4buC4buk4buWRnHhu6nhurdV4bqo4bupUUbhurhS4bupQuG6ukvhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7rXdw4bup4bqo4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bupUMav4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qWZ7Zmbhu6lQw4nhu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmuG7qULhu6TGoOG6qOG7qUdR4bupS+G7hOG6slHhu6nhu6/hu6vGoeG7qeG7iEZL4buE4bup4bui4buER+G7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Jx4bupPuG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qULhu6TGoOG6qOG7qVDhu6jhu6nhuqpVS+G7guG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhu7DDglHhu6nhuqjhu4ThurJRcOG7qeG7nlLhu7Lhu6lC4bqyUeG7qeG6qMOa4bu14bupSkhL4buE4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qcSoRuG6uEvhu6nhuqpM4bu1S+G7hHDhu6nEqEbhurhL4bup4buI4bq6UeG7qUvhu4TDg0rhu6nhu4RSVuG7qULDlEvhu4Lhu6nhu7Dhu45L4bupUcWo4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qHDhu6nhuqjhu7fhu6lL4buE4bq2S+G7qUvhu4TDg0rhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buw4bqgS+G7qeG7hE3hu7Vw4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu4Thu7VM4bup4buw4bu54bup4bqqUuG7qcSoSeG6qOG7hHHhu6k+4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhu67DgOG7qeG7hMOURuG7qeG7hE3hu7Xhu6nhu4RSVuG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buCUsOVS+G7qcSoxq/huqjhu6lC4bq+4bupQuG6tFLhu6lR4buk4bup4bqo4buY4bupUOG7muG7qeG7sMOCUeG7qeG6qOG7hOG6slFw4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lme2Zm4bup4bqo4buETOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqq4bq2S3Dhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bup4buCRsOBRuG7qULhurJS4bupZntmZuG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupxKjhu7nhu6nhuqjhu4RI4bu14bup4buI4buETeG7teG7qULhur7hu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lQxq/hu6lL4buC4buERsOK4bui4bup4bqs4bqiUeG7qULhurRS4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qVHGr+G7qeG6qOG7hMOa4bup4buETeG7teG7qeKAk+G7qeG7rlLhu6lR4buE4bq64bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7hEbDikvhu6lL4bu1VnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ouG7tFJR4buETOG7oMaww7rhurdBS+G7hOG7qT7hu6Thu5ZL4buCdS/hu6LDug==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]