Cập nhật: 13:45 14/11/2020
(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh!

Thưa các vị đại biểu khách quý!

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; hôm nay, tỉnh ta trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Buổi lễ của chúng ta rất vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các vị khách quý về dự; điều đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao dành cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh.

Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới đồng chí Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các quý vị trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đại biểu khách quý và qua các đại biểu xin gửi tới toàn thể những người làm công tác mặt trận trong toàn tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc buổi Lễ của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí!

Thưa quý vị đại biểu!

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng, đại đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Lịch sử đã chứng minh, bất luận trong hoàn cảnh nào truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc đều kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha; trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm lớn, là phương thức và cũng là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, ngay từ khi mới ra đời, tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 02-1930, Đảng ta đã chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết các giai tầng trong xã hội, các tổ chức chính trị, các cá nhân… phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội hòa bình ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm đó; giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi; ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là nhân tố tích cực, đóng vai trò quan trọng góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết các lực lượng trong xã hội thành lực lượng cách mạng to lớn đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác mặt trận và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trong quá trình đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập hợp đông đảo các giai tầng, các lực lượng trong xã hội phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khai thác và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tích cực vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân khi gặp thiên tai, lúc khó khăn, hoạn nạn… Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết gắn bó của những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái trong cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 và bão lũ ở các tỉnh miền Trung nước ta vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trực tiếp tổ chức phát động, vận động các tầng lớp Nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo,… quyên góp ủng hộ, chung tay phòng, chống đại dịch và giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do lũ lụt. Đây là kết quả thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Cùng với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tốt các hoạt động nhân các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, nhất là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư hằng năm; đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và góp ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng bộ các cấp...

Với sự nỗ lực, cố gắng của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền các cấp; thể hiện vai trò “cầu nối” ngày càng tốt hơn trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với các cấp uỷ đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vinh dự được tặng các phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận tỉnh ta.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận của tỉnh đạt được trong thời gian qua và nhiệt liệt biểu dương 90 Ban Công tác Mặt trận và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 được vinh danh, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vai trò của công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Người căn dặn: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng".

Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới và vận dụng sáng tạo quan điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát cho sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, hơn bao giờ hết, với vai trò và trách nhiệm xã hội to lớn của mình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, hướng hoạt động của mình vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nội dung các Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ những ngày đầu, quý đầu.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là tình hình cơ sở, các địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn; tình hình công nhân ở Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng khó khăn... để dự báo và tham mưu cho cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng khăng khít, bảo đảm ý Đảng luôn phù hợp với lòng dân. Bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh; phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; khuyến khích mọi người, mọi tổ chức, cá nhân phát huy cao độ ý chí, tài năng, sức sáng tạo để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ ba, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý kiến, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là: Nghị quyết số 02 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết số 10 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp và Quyết định số 2543 về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên; tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”; nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng,...

Thứ năm, tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động; chú trọng xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh; thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trên nhiều phương diện, nhất là tham gia cùng với cấp ủy đảng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở vững về chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu thực tiễn; gần dân, sâu sát cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thưa các đồng chí!

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Công tác Mặt trận có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng cần đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể phản ánh về những vấn đề phức tạp, nổi cộm, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh Thanh Hóa và Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Kính mong trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và những kinh nghiệm quý báu trong suốt 90 năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng công tác Mặt trận tỉnh ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu”, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với tình cảm và sự quý trọng, một lần nữa, tôi kính chúc đồng chí Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các cụ, các bác, các anh chị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc hệ thống Mặt trận tỉnh ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Xin trân trọng cảm ơn!

BTH

Tin liên quan:

BTH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]