Cập nhật: 13:34 01/10/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 –KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 1-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 –KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự thảo Kế hoạch nêu 7 nội dung, phương thức thực hiện, gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có hệ thống, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trình bày Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 –KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1089-QĐ/TU, ngày 19-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó cần lãm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc xác định rõ nội dung nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, đảm bảo thiết thực hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”; tiến hành sơ kết việc thực hiện bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” và chương trình, giáo trình Lý luận chính trị nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành Kế hoạch để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 –KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022). Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Kế hoạch và lưu ý Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về việc Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa gắn với biểu dương cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, công dân, tập thể kiểu mẫu; tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức xây dựng kịch bản theo phương án tổ chức trong điều kiện có dịch COVID -19 và phương án tổ chức trong điều kiện không có dịch COVID -19.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các đoàn đến dâng hoa, dâng hương ở những nơi Bác đã về thăm; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề toàn khóa phải sát với tình hình thực tiễn tỉnh Thanh Hóa… để các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào nội dung sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra giám sát; Quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không tăng mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2021 - 2022, mà giữ nguyên so với năm học 2020 - 2021. Đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, chuẩn bị tờ trình để trình HĐND tỉnh.

Đối với Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là chính sách rất quan trọng, liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, do vậy cần phải chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 182 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trình HĐND tỉnh vào tháng 12- 2021.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

  Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đồng thời triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây ...

  Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận và bế mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 28-7-2021.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và ...

  Sáng 28-7, Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và phát biểu bế mạc tại hội nghị.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]