(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong những ngày tới, nhiều nơi ở Thanh Hóa có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 38 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7geG7l+G6uuG6tsah4buB4buCauG7s+G7geG7neG6tELhu4HDvW/DveG7p+G7gcO94bu1w73hu6fhu4Hhu6fhu4lH4buB4bunb0JlL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqX3FqcOAw73hu6fhu4FCxrDDveG7gULDiuG7geG7nGrGsOG7gXfFqeG7qeG7gULhurrhurTDveG7p+G7gULFqcOJR+G7geG7gm7DveG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcO94bunakfhu4FC4bq2xrDhuqvhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcO94bqwxrDhu4HDguG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7gcah4bu14buBw71vw73hu6fhu4HDveG7tcO94bun4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4Hhu6fhu4lH4buB4bunb0Lhu4Hhu4LhurbGsOG7gcO9dMO94buBw73FqcawdULhu4Hhu53Dg+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4F3xanhu6nhu4HGoeG7ieG7s+G7gcO9xanDtELhu4HhuqbFqcSC4buB4buXxrBzw73hu4FCw4rhu4Fmw6zhu4HigJPhu4Fn4buH4buB4budw4Phu4HGoOG6q+G7gcah4bu14buBw73hurDGsOG7gULhuqhyw73hu4Fn4buH4buB4budw4Phu4HGoGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhu4HhuqbGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G7m0LFqUN54buX4buBxrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBaWjhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWbDreG7g+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6v8WpQkLhuqbhuq0vL8awYuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4fhu4Xhu4Mv4buD4buHaOG7m+G7h+G7g2jhu4NpZmZC4buDZ2bhu4t44buD4buHLeG7g+G7h2jhu5to4buD4buHZ+G7hWbhu4NCZ+G7i2ZpeGYtQ2J24bqm4bun4bq/4buB4buJeELhurfhur99xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4Hhu5fhurrhurbGoeG7geG7gmrhu7Phu4Hhu53hurRC4buBw71vw73hu6fhu4HDveG7tcO94bun4buB4bun4buJR+G7geG7p29C4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoMSpxqHhu4HDveG7p2pH4buB4buF4buL4bqr4buBZuG7hy1o4buB4bub4buz4buBbMO9xanhu4HFqeG6usOCw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buB4buCxJDDveG7p+G7gcSp4bqm4buBQsWpw7Thuqbhu4HDveG7tcO94bun4buB4bqmxanhu6nhu4nhu4FCw7VH4buBw71yw73hu4HDguG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG6q+G7gcO94bunakfhu4FC4bqo4bqyxrDhu4HDvW/DveG7p+G6q+G7gcO9b8O94bun4buBw73hu7XDveG7p+G6qeG7gcO9xanGsHVC4buB4budw4Phu4F3xanDgMO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HDvcWpw7RC4buB4bqmxanEguG7geG7l8awc8O94buBQsOK4buBZmfhu4HigJPhu4Fmw63hu4Hhu53Dg+G7gcag4bqr4buB4budw4Phu4Hhu5l54buBQuG6uuG6sMO94bun4buB4bud4bqgxrDhu4FCxanDtOG6puG7gcO9xanDtELhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buBd8Wp4bup4buB4budbeG7gUZD4bqgw73hu6fhu4FnaOG7gS3hu4FoaOG6teG6q+G7geG7p8aw4bu14buBw53hu4l54bqr4buBfcO1R+G7gcO94buJeeG7gcahw7Thuqbhu4Hhu4Xhuqvhu4HGocO04bqm4buBZmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3DiuG7gcO94bunakfhu4Fm4buDLWjhu4Hhu51zw73hu4Hhu4staeG6q+G7geG7m+G7s+G7gcahxanhu7FD4buBbMO9xanhu4HFqeG6usOCw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buB4buCxJDDveG7p+G7gcSp4bqm4buBQsWpw7Thuqbhu4HDveG7tcO94bun4buB4bqmxanhu6nhu4nhu4F9w7VH4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buB4buCauG7gXnDguG7geG6qMODw73hu6fhu4FCxalyeeG7geG7gnThu4HhuqbFqeG7qeG7ieG7geG7nMOAw73hu6fhu4HDveG7iXnhu4F3c0Lhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBxanGsHVD4buB4bq8w73hu6fhu4HhuqbFqeG6sMO94buBw71yw73hu4FC4buzasO94buBQuG7rcO9xanhu4FCxrBz4bqm4buBQkXGoeG7gcah4bu14buBw71vw73hu6fhu4HDveG7tcO94bunYuG7gX3huqjhu7PDveG7p+G7geG7neG7teG7gcahxKnGoeG7gcO94bunakfhu4FCw4rhu4Fm4buB4budc8O94buB4buLLWnhuqvhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcO94bqwxrDhu4HGoeG7teG7gcO9b8O94bun4buBw73hu7XDveG7p+G7geG7p+G7iUfhu4Hhu6dvQuG6q+G7geG7ncOyxqHhu4Hhu5fGsHVC4buB4bun4buJR+G7geG7p29C4buB4buC4bq2xrDhu4HDvXTDveG7gcO9xanGsHVC4buB4budw4Phu4F3xanDgMO94bun4buBd8Wp4bup4buBxqHhu4nhu7Phu4HDvcWpw7RC4buB4bqmxanEguG7geG7l8awc8O94buBQsOK4buBZsOs4buB4oCT4buBZ+G7h+G7geG7ncOD4buBxqDhuqvhu4HGoeG7teG7gcO94bqwxrDhu4FC4bqocsO94buBZ+G7h+G7geG7ncOD4buBxqDhuqnhu4Hhu53Dg+G7geG7mXnhu4FC4bq64bqww73hu6fhu4Hhu53huqDGsOG7gULFqcO04bqm4buBw73FqcO0QuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4F3xanhu6nhu4FGQ+G6oMO94bun4buBZmjhu4Et4buBZ2jhurViZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoGzDvcWp4buB4buXxKnhu7Phuq3hu4Hhu5rhu7Phu4Fsw73FqeG7gcWp4bq6w4LDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HDvW/DveG7p+G7gcO94bu1w73hu6fhu4Hhu4Jq4buBw71vw73hu6fhu4HDveG7tcO94bun4buB4bun4buJR+G7geG7p29C4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73FqeG7hsO94bun4buBw73hu6dqR+G7gULhurbGsOG7gXdzQuG7gcWp4bq04bqm4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu53Dg+G7geG7mXnhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buBd8Wp4bup4buB4bunxrBseeG7gULFqcO04bqm4buB4buCauG7geG7p8aw4bu14buBfcO1R+G7gcO94buJeeG7geG7p8O1R+G7gcWpxrB1Q+G7geG6vMO94bun4buB4bqmxanhurDDveG7gULFqcSCxrDhu4F5a8O9xanhu4HDvXLDveG7gcah4bu14buBw73FqcawdEPhu4HDveG7p0NH4buBxqHhurDhu4FGbEfhu4Hhuqjhu4nhu4HGocWpxKlH4buBw73EguG7geG7gmrhu4HFqUHhu4nhu4HFqeG7s2vDveG7gcOC4buBd8WpQ+G7geG7guG6vsah4buB4bubw7XDveG7gcah4bq64buB4bub4buz4buBw73FqUPhu4HGoeG7kUPhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4Hhu53GsHXDveG7gUJuw73hu6fhu4HGoeG7ieG7s2Lhu4HDneG7p+G7s2rGsOG7geG6qOG7ieG6q+G7gcO9b8O94bun4buBw73hu7XDveG7p+G7gcah4bu3w73hu4HGoeG7teG7gULFqcO64buB4bunw7VH4buBQuG7q8O9xanhu4FC4bqoa8O94bun4buBecO0QuG7gcO94bq64bq2xqHhuqvhu4F3xrB1QuG7geG6quG6vMah4bqr4buB4budw4NC4buB4bqsRUfhu4Hhu5vhu7Phu4HhuqrhuqDGoeG7gcO9xanGsHVC4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gcah4bqw4buBQsWpw7rhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBd8WpxrDhu4FCxrBz4bqm4buBRkTGoeG7gXjDtUPhu4Hhu4LhurbGsOG7gcO9dMO94buBw73FqcawdULhu4Hhu53Dg+G7gcah4buJ4buzYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpWHLhu4HDoXPDvWUv4bqmw6k=

Lê Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]