Ngày 9/8, Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã ra mắt chiếc điện thoại Galaxy Note 9, được trang bị bút cảm ứng thế hệ mới. Galaxy Note 9 cũng là sản phẩm có dung lượng pin và bộ nhớ lớn nhất trong các dòng sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp của hãng này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWIhaOG7rcOC4bqm4buvdOG6ueG6tGjhurnhu61q4bqk4bq5VGjhu7Fo4bq+4buA4bq54buuduG6pOG7leG6uWfhurnhuqThurRo4buvdOG6ucO04bun4bq5w7ThuqzhuqThurnhu5Hhu4vhu63hurnEkOG7r3ThurnhuqR14buf4bq5dXDhurnhu63huqLDuuG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYuG7rnTDreG7gOG6uWcvZsOi4bq5KOG7jeG6tuG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG7mcO6cOG7r+G6ueG6pOG6uOG6uSFo4butw4Lhuqbhu6904bq54buRQmjhurlVw63hu6/hurks4bqm4bu34buR4bq54buZ4buJ4bq54bq0aOG6ueG7rWrhuqThurnhu5F1w7rhu5/hu5Hhurnhu5nDunDhu6/hurnhuqR1dsOsw7rhurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z8Oi4bq54buZRMSC4buR4bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnDtOG7p+G6ucO04bqs4bqk4bq54buR4buL4but4bq5xJDhu6904bq54bqkdeG7n+G6uXVw4bq54but4bqiw7rhuqXhurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z+G6ueG7kUPhu6904bq54buxw63hurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63hurnhu5F34bq54buT4bqm4buvdOG6ueG7sUTEguG7r3ThurnhurbDuuG7r+G6ueG6vMOt4bq5w7RB4bq54buvdeG6ouG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buRaeG7keG6ueG7k3jhu6904bq5w4Lhu4vhu6/hurnhurZ14buP4but4bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54bqkdeG7teG7r3Thurnhu63DuuG7r3Xhurnhu5FoduG6ueG7kcOz4bq24bq54buRQmjhurl14buJ4buvdOG6ueG7r8Ot4buA4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/hur1m4bq/w6ov4buBZuG7k+G7h+G6u2fDquG7g+G6v+G7h+G6pGbhu4fhurvhu4Phu7Hhu4fhuqXhu6nhurZ0w6nhurkvYuG6ueG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z+G6ueG7mUTEguG7keG6ueG7q+G7guG6ueG6vHnhu6904bq5w4Lhu53hurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq54buxw63hu6/hurl0w7p34bq54but4bqiw7rhurnhu5F1duG6ucO0QeG6ueG6tnXhu43hu6/hurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhuqTDuuG7r+G6ueG6vMOt4bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54buRQmjhurkhaOG7rcOC4bqm4buvdOG6peG6uSFo4butw4Lhuqbhu6904bq54buZ4buJ4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu7Fy4bq54bq0aOG6ueG7rWrhuqThurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z+G6ueG6pMOsw7rhurnhu67hu5XDiuG6uTZ24bq04bur4bq54bqt4busR+G6qeG6peG6ueG7kHXDuuG7n+G7keG6ueG6tnVow7Thu7Hhu5XhuqThurnhu5nDg8O64bq54but4bqiw7rhurnhu6/DreG7gOG6ueG7kXfhurnhu5Phuqbhu6904bq54buxRMSC4buvdOG6ueG6tsO64buv4bq54buB4bql4bq74bq74bq74bq54butSHXhurnhurzDreG6ueG7q8O54buRdeG6ueG6pHVE4bqi4buR4bq54butw63hu6/hurl14bul4buvdeG6ueG7g8Oi4buB4bq5w7rhu6/hu5F14buVw4LDouG6uXTDuuG7t+G7r3Thurnhu691ROG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buTw4nhurnhu5l2aeG7r+G6ueG6pEXhurnhuqThurRE4bqi4buR4bq54buZd+G6peG6uSFo4butw4Lhuqbhu6904bq54buZ4buJ4bq54buvdHXDuuG7o+G7r+G6ueG7kcSQ4bqm4bq54butQeG6pOG6ueG7kWnhu5F14bq54bq0w7PhuqThurnhu6tH4bq54buxROG6sOG7r3ThurnhurzDreG6ueG7keG7j+G7r+G6ueG6pOG6tHnhu6904bq54burdcO64bq54buR4bqm4buvdOG6ueG7kcOz4bq24bq54buRdXbhurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z+G6ueG6tsO64buv4bq54buRd+G6ueG7k+G6puG7r3Thurnhu7FExILhu6904bq54buB4bql4bq74bq74bq74bq54butSHXhurnhuq3hu5N44buvdOG6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6ueG7rnbhuqThu5Xhurlm4bq54buRd+G6ueG7k+G6puG7r3Thurnhu7FExILhu6904bq54bq2w7rhu6/hurnhur/huqXhur/hurvhurvhurnhu61IdeG6qcOi4bq5w7Thuq7DuuG6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG7mXbDreG7r+G6uVXDreG7r+G6uSzhuqbhu7fhu5Hhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG6pGnDuuG6ueG7k8O6cuG7r+G6ueG7scOsw7rhurnDqeG6pHXhu4vhu63hurl1eWjDqeG6ueG6pEXhu6904bq54bq+4buL4buA4bq54bq0aOG6ueG6vOG6osO64bq5VGjhu7Fo4bq+4buA4bq54buuduG6pOG7leG6ueG7heG6peG6ueG7knbhurnhurbDuuG7r+G6ueG7q8O54buRdeG6ueG7keG6sOG6ueG7seG6ouG7r+G6uXXhuqDhu6/hurnhu6/hu6Phu6/hurlUaOG7sWjhur7hu4Dhurnhu6524bqk4buV4bq5Z+G6ueG7kXfhurnhuqThurR54buvdOG6ueG7sUTEguG7r3ThurnDquG6u+G6vXThurnhurzDreG6ueG7k8Ot4buA4bq5deG6oOG7r+G6ucOq4but4but4bq5w4J24bq54bq84bqiw7rhurnhu6524bqk4buV4bq5ZuG6peG6ueG7kHXDuuG7n+G7keG6ueG6tnVow7Thu7Hhu5XhuqThurnhu63huqLDuuG6ueG7kUJo4bq5IWjhu63DguG6puG7r3Thurnhu61o4buvdOG6ueG7rUHhuqThurnhu5nDunHhu63hurnhu6/DgcO64bq5w7Thu43huqThurnhurzhuqLDuuG6ueG7rUHhuqThurnhurZ1w7rhu6Phu6/hurnDtOG7i+G7r+G6ueG7k+G6puG7r3Thurnhu7FExILhu6904bq54bux4buj4buv4bq54buZ4buf4buv4bq54buH4bq9w6pUw5ThuqXhurnhu6p1w7rhurnhu5nDuuG6ueG7q8Oo4but4bq54bq84bqiw7rhurnhuqR14bub4bq54buvdeG6ouG6ueG7rcO64buR4bq0diHhu5LDouG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7k+G6qOG7r3Thurnhu5F34bq54bqkdXHhurnDguG6ruG6uXXhurrhuqbhurnhu5Phuqbhu6904bq54buxRMSC4buvdOG6ueG7seG7o+G7r+G6ueG6pOG6osO64bq54bq9KMOU4bql4bq54busQeG6pOG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG7r8OBw7rhurnDtOG7jeG6pOG6ueG7r+G6umjhurnhu7HDreG6ucO04bqs4bqk4bq54buR4buL4but4bq5xJDhu6904bq5w4LhuqThu4Dhu7HhuqbDguG6ueG6vOG6osO64bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ucOU4bux4bqm4buV4bqkdnbhuqR1w6Lhurnhu61o4buvdOG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7kXV24bq54buvdETDg8O64bq54buT4bqo4buvdOG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG6pMO54buvdeG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7reG6osO64bqlL+G6peG6qy/hurZi

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]