MU vs Leicester đá khai mạc Premier League 2018-19, lúc 2h ngày 11/8 trên sân Old Trafford, trong cuộc chiến mà Quỷ đỏ sẽ gặp nhiều khó khăn trước Bầy cáo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP0nhu5wo4bulxqEoSOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5fhu7go4bq2w6PGsCjhurMyw6wo4bub4bq9MuG6s+G6vSjhu5vhur1z4bqzKOG7lOG7neG7rSjDomomL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP0nhu5wo4bulxqEoSOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5cow6IyKGfhur0xw6ooaTThurMo4buY4buX4bqlacOq4bql4buXKEjhuqUx4bq74bud4bqlKD4pPCAtPDAjKGjhu6PhurMoPuG6vSjDreG6uzPGsCg8PC8gKOG7m+G7l2LDrSjGoeG6ocOtKMOMaOG6tSjhu5rhu5cx4bq54bq5w6zhu5fhurUjKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqz4budb+G6syjhurPhur3DqmPDrShpMyjhu5Thu53hu60ow6JqKMah4bqrKOG6u2Hhu5kow63hur3DqmThu50oZ+G6veG7iyhn4bq9N8OtKOG7m+G7l3Lhu4/hurMo4bq2w6PGsCjhurMyw6w9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhursoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPCB7Pi99IOG6tVspMD4+fTzhu5tdMF0waD49ZuG7meG6uyEoLz8oSeG7nCjhurth4buZKMOt4bq9w6pk4budKOG7m8Ozw60o4bub4bq94bqj4bubIyjhu6XhurHDrSjhurPhu4so4bqz4buNKOG6vW/Dqijhu5vhur04w63hursoSOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5coJuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0nhu5wo4bub4buXNcOqKOG7leG7nTEoaeG7nzEo4bq8w6goPik8IChn4bq9bMOt4bq7KMOicsO04bqzKMOt4bq9cijhu6koaeG7nW3DrSjhurNwMSjhurxI4bukKEnDrOG7neG7l8Oqw63hur3DrCMo4bul4buPw6oo4buV4budMijDreG6vcOqZOG7nSjhu6XhuqPDrSjDomQo4buRKGfhur3huqHhu50o4bqz4bq94budxrBlw60ow63hur1yw7TDreG6uz0o4buk4buBKOG7pcSDxrAjKOG7m+G6vcOjxrAo4bub4buX4buJKOG6vEjhu6QoScOs4bud4buXw6rDreG6vcOsKMOiw6PGsCjhur3DrDPDqijDreG6u+G6vcOqKGfhur3Dqijhu5vDqmPhu5koSOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5c9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0h14bqzKGhyw7TDreG6uyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9J4bucKGnhuqPhu5soaW/hu5soaMOsNOG7myjhurPDo+G7nSjhu5vhur1wIyhn4bq9w6ooSTHhu5vDquG6syMo4bukMWjhuqXDreG6s8OqMSMo4buWw6xmw6wjKHbDreG6teG6peG7lyjhurzhuqXhu5fhu5fhuqXhu5cxIyjhu5bDrGnhuqXhu5fDrCjhu6UzKOG7m+G6ocOtKOG6t8Oqw63hur0o4bq0MWjDrOG7myjhurPhur3huqPDrSjhu5vhur1y4buNw63hurs9KEjDqsOt4bq7MeG7l+G6tSMoxq/DrOG7ncOt4bq7Iyjhu5jDrOG6u+G6tzEo4bqz4bq9cjEo4bub4bq9w6oow6LhuqPhu50oxqEx4budKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60ow63hurvhur3hu4Mo4bq34bufKOG7psOs4buXaOG6tSjhurLhu53hu5k9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0jhuqXDquG6s+G6pcah4bub4bql4buXKGfhur1sw63hurso4bqz4buLKEkx4bub4bubxrAoRjFp4bqlxqE9KOG7pDHhu5fhurXGsCjhu6UzKEkx4bq74budw6rhu5fhuqUo4bqz4bq9cjEo4bub4bq9w6oow6LhuqPhu50oxqEx4budKOG7psOs4buXaOG6tSjhurLhu53hu5koPik8ID0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4buY4bq9w6zDreG6uyjDom8o4bulMyjDom3DqijDosOj4budJi/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG7l8Osw63hursoWyhow6PDrSjhurvDo8OtKMOt4bq94bqj4bubKOG6vTHDqijDom/Dqijhurth4buZKMOt4bq9MeG7nSMoSeG7nCjhu5vhur04w63hursofSjhu6UzKOG6veG7iTEoPD0o4buU4bud4butKMOiaiho4budbMOtKOG6u+G6vcOqKOG7m3QoWyjhurczw60o4bub4buX4buRKGhiw60o4bub4buXw6zDreG6uyhbKOG7m+G7l8SDw60ow60zxrA9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0nhu5wo4bqz4bq94buDKOG6s+G7iyg8KOG6s+G6vcOqY8OtKOG7m+G6vTjDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KFso4bub4buXxIPDrSjhurvDqjHDrCjhur3DueG7nSjhurvDo8OtKMOt4bq94bqj4bubIyjhu5vhur/DreG6vSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KDApKOG7meG6veG7o+G7myMo4bub4bq94budMSg+KOG7pTMo4bq94buJMSg+PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9I4bqlw6rhurPhuqXGoeG7m+G6peG7lyjhu5vhur04w63hursoPiMo4bq94buJMSg+KOG7pTMo4bub4bq94budMSg8KOG7m+G7l8Osw63hursoWyjhu5vhu5fEg8OtKOG6u8OqMcOsKOG6vcO54budKGnhu58xKOG6vMOoPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurLhur3DqmPDrSjhu5vhur3hu53Eg+G7myYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhu5fDrMOt4bq7KOG6szXDreG6vSjhu5vhur3DqmPhu50o4bq94buh4bubKMOt4bq94bqhw60oxqF1IyhJw6zhu53hu5fDqsOt4bq9w6wow63hur3DqmThu50oZ+G6vTUow603w63hursoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjhurNh4buZKOG6vcSD4budKOG7pcSRKOG6szLDreG6vSjhurfhuqPhu5sow6I44bqzKOG6teG7hSjhurQx4buXacOqMcOtKC0oxqDhur0x4bunPSjhu5jhuqXhu5fhuqXDquG7lzEoxqHhuqso4bqz4buLKGlv4bubKOG6s+G6vcOyKOG7m+G7l2LDrSjhur0zw63hurso4bubw6pkw60o4bulxJEjKOG6szTDreG6vSjhurjhu5fhuqXhurUo4bulMyhJ4bqz4buaw6xpw6rDrTHGsD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq8SOG7pChJw6zhu53hu5fDqsOt4bq9w6wo4bqz4buLKOG7m+G6vWUoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjDom/Dqijhur3hu4HDreG6vSh9LXstez0o4bua4buXw6zDreG6uyjDouG7iyMo4buWMcah4bq94bq5w6zhu5fhurUo4bub4buX4buRKGg0w6oow6IyKOG6szhpPShJMeG7mzEo4bulMyh2aOG6pcWpw6rGoSjGoDHDreG6s+G6veG6pXooaDMo4bq9McOqKMOt4bq7csO1w6oow6IyKOG6szLDreG6vT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/SOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5cow6Jjw60ow4xo4bq1KOG7muG7lzHhurnhurnDrOG7l+G6tSjhu6Xhu4/DqijDom/Dqijhur3hu4HDreG6vSh9LT4tey08PSjhuqThu6Uxw63GoSjhu5vhur0xxrAoSTHhurvhu53DquG7l+G6pSjDojIo4bqzYeG7mSjhu5vhu5fhu53DreG6uyjhu6XEkSjhurPhu5/DreG6uyhJw6zhu5fhursxw61AKMON4bq1w6rhurXDqijhu6UzKMOK4bq3w6zhu5fhu5cxKOG7m+G7l+G7oSjhu5Eo4bq9M8Ot4bq7KOG7m8OqZMOtKOG7pcSRPSjhu6Qxw6oo4bub4buX4buJKMOiMijhurM4aSjDonLDtOG6syjhurvDqjHDrCjhurPhur3DrCjDiuG6veG6pTHDrTHhurPhur3DrD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4Jvw6oo4bq94buBw63hur0o4bq1dShnw6pjw60mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/SeG7nCglfS17LXsq4bu4KOG6tOG6pSjhurrhuqUxQCjhurQx4buXacOqMcOtIyhIw6rDreG6teG6pWjDrOG6uSMo4bq2McOqaGjGsCMoxqDhur0x4bunQCjhu5jhuqXhu5fhuqXDquG7lzEjKEnhurPhu5rDrGnDqsOtMcawIyjhurjhu5fhuqXhurVAKMagMcOt4bqz4bq94bqleiMo4buWMcah4bq94bq5w6zhu5fhurUjKEkx4bubMT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/SOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5coJX0tPi17LTwq4bu4KMag4bqz4bq9aeG6pcOq4bqz4bq94bqlaEAo4buY4bql4buX4bqlw6rhu5cxIyhJw6zhu5fhursxw60jKOG6pOG7pTHDrcahIyjhurLhur3Dqmjhu6fhuqVoaEAow43hurXDquG6tcOqIyjDiuG6t8Os4buX4buXMUAo4bq0w6ox4bq3MeG7m+G6pSMoSTHhurXhurXDqsahw6zDrSModmjhurfhu5fDquG6u+G6veG7m8Osw61AKMOK4bq94bqlMcOtMeG6s+G6vcOsPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/DjeG6vcSDw60ow6Lhu4fDreG6vSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu6Thu4/DqijDreG6veG6ocOtKMahdSjhur3DqsSRw60o4bubNMOqIyhJ4bucKOG6s+G6veG7gyjDojThu5soXSnDnSjGoXPhurMoaTTDreG6vSjDreG6vXIo4bq8SOG7pChJw6zhu53hu5fDqsOt4bq9w6woacOsw63hursoaeG7nW3DrT0o4bua4budxrAo4bulxIPGsCMoSOG6pcOq4bqz4bqlxqHhu5vhuqXhu5co4bqzccOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bqz4buLKMOicsO04bqzKMOtZMOtKOG7mzXDreG6uyjhu5tt4bubKMOt4bq94bqj4bubPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9Jb+G7myjhu5vhu5fEg8OtKMOi4bqj4budKOG6vXMxKOG6veG6rcOtKGfhur1sw63hurso4bq1w6ko4bq1M8Ot4bq7KOG6s+G6vcOsKEnhu5w9KMON4bq9csOt4bq7KOG7peG7j8OqKMawY+G7nSjhu5ttKMah4bqhw60ow63hur0zKOG7pTMoxqF1KOG7pXLDtOG7myjhu5vhu5dvw6oo4bulZCjhu5vhur0zw63hur0o4bub4bq/4bqz4bq9KMOibcOqKMOiw6Phu50jKOG7lOG7neG7rSjDomoo4bqz4buLKOG7m+G6vWUow63hurvhur3hu4Uow6Jjw60oZ2Phu5so4buV4budNSjhu5vhur/hurPhur0o4bqzdeG6syjhu5vhu5dy4buP4bqzKOG6tsOjxrAo4bqzMsOsPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhu60oaMSRKOG6s+G6veG6oeG7nSh34bu4KEnhu5wo4bqz4bq94bqj4buZKDwo4bq94buJMSglKeG7uCg8KiYv4buZPw==

Theo bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]