(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 27 và 28 - 7, tại TP Thanh Hóa, Viện Công nghệ thông tin (CNTT) phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông” với chủ đề “Internet of Things”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7nnjhu6HhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrJOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/4bqr4oCc4bukeMSC4bqrw4N24bqrQ8Sp4bun4bqrw7Lhu5Xhuqtv4buf4bur4bun4bqrw7nhu6tv4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4oCd4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6teG6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q2Thuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZOG6u+G6q0Phu4fhuqtk4bq94bqrLeG6q+G6u8Oj4bqrxILhu4Phu6HhuqsmPeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57GsOG6v8Oj4bqrW+G7oeG7l+G7p+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqr4bqxT+G7piYm4bq34bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OS4buD4buh4bqr4buf4burb+G6q+G7nnfhu6fhu6PhuqvDkuG6pm/huqvDsmbhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7nnjhu6HhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrJOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7lq4bun4bqrxILhu5/huqbhuqsiIuG7oOG6q+KAnOG7pHjEguG6q8ODduG6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrb+G7n+G7q+G7p+G6q8O54burb+G6q2/hurThur/huqtP4bumJibhuqtD4buH4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PigJ3huqtD4bu14buh4bqrb+G7n+G6tOG6q8Oy4buV4bqr4oCc4bug4bunxILhu43huqLhu6fhu43EguG6q8Wp4bud4bqrJuG7n+G7oeG7p+G7o8OD4oCdxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9j4bq9xJFiL2Xhur3Ds8OpY2NiY8SRw6rEgmViw6rhurnDuWNixIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvhu5944buh4bqrxILhu5/hu4XFqcSD4bqr4bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7n+G6v+G7peG6q8Oz4bqo4bqr4bufeOG7oeG6q8SC4buf4buFxanhuqtvxrDhuqvDsuG7g+G7oeG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6q2/hu4Fv4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDsuG7g+G7oeG6q+G7n+G7q2/Do+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtv4bqm4bqu4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q+G7p+G6pOG7tW/huqPhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDg0HDo+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n+G6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8SCc+G7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bueeOG7oeG6q8SC4buf4buFxanhuqsk4bqudm/huqvhu6Phu6Hhur/huqvDuWrhu6fhuqvEguG7n+G6puG6qyIi4bug4bqr4oCc4bukeMSC4bqrw4N24bqrQ8Sp4bun4bqrw7Lhu5Xhuqtv4buf4bur4bun4bqrw7nhu6tv4bqrb+G6tOG6v+G6q0/hu6YmJuG6q0Phu4fhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+KAneG6q8OyZuG6q8O54bqo4bq/4bqrb+G7n+G7q+G7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G6uWPhuqtu4buBxanhuqtv4buBxanhuqvEguG6rOG6q+G7o2rhu6fhuqtjYmLhuqtu4buBxanhuqtv4buBxanhuqvDsmfhu6fhu6PhuqvDusOJ4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqr4bqg4bqudm/huqtv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q27hu4HFqeG6q2/hu4HFqeG6q+G7peG7t+G7oeG6q2/hurThur/huqtv4buf4bquReG7k+G7p+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8Oy4buZ4bun4bqrxILhuqzhuqtPeOG7p+G7o+G6q+G7n+G7qeG6v+G6qz3hu5/hu4HDgMSD4bqrT+G7gW/huqtu4buBxanhuqtv4buBxanhuqtv4bq04bq/4bqr4bufeOG7oeG6q8SC4buf4buFxanhuqvDsmbhuqvEguG7n8ah4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bul4bur4buh4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqtveOG7p+G7o+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q0/hu6YmJuG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q2/huqbhuq7huqtv4buz4bqrbuG7heG7p8Oj4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqr4bqm4bun4buj4bqrw7PhurLhu6fhu6PDo+G6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrQ+G7h+G6q+G6oOG6ruG7heG7p+G6q8O5w4nDo+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OA4buf4buJ4bun4bqrbnnhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrb+G7gW/huqtv4buf4bq04bqrw7Lhu5Xhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G6pOG6oeG6q0/hu4Fv4bqr4buf4buX4bqrxILhu5924bun4buj4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6Xhu6Hhu6fhu5/huqPhuqvhur/hu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6o+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqrw7Lhu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6qsOj4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvEguG6rOG6q8SQ4bq/4bqj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q8Oy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG7oeG7l+G7p8Oj4bqr4bul4buv4bqrw4Dhu5/hu7Hhu6fhu6PhuqPhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7Phu4lF4bqj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q8OA4bufauG7p+G6q+G7peG7leG7peG6o+G6q0/hu6YmJuG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrLeG6q8SQZuG6q+G7n3jhu6HigKbhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9j4bq9xJFiL2Xhur3Ds8OpY2NiY8SRw6rEguG6u2Nlw6nDuWTEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurVP4buBb+G6q8Oy4buD4buh4bqrbuG7ocah4bqu4bqrxILhu5/hur/hu6XhuqvDs+G6qOG6q+G7n3jhu6HhuqvEguG7n+G7hcWpxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu5544buh4bqrxILhu5/hu4XFqeG6qyThuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q+KAnOG7pHjEguG6q8ODduG6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrb+G7n+G7q+G7p+G6q8O54burb+G6q2/hurThur/huqtP4bumJibhuqtD4buH4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PigJ3huqvDueG7h+G6q+G7n3jhu6HhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrw7rhu5/FqeG6v+G6q+G7n+G7q2/huqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7p+G7oeG7k+G7p+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqtP4bumJibhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDuuG7n0Hhu6HhuqvDsmrhuq7huqvEguG7n+G7jcWp4bqrw4Phu4Hhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q2/hurThur/huqtb4buh4buX4bun4bqrT+G7piYm4bqrxILhu5/huq54b+G6q1vhu6Hhu5fhu6fhuqvhu57hu4fhu6fhuqvDueG7ieG7peG6q8Oa4bufxanhur/huqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7h+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5fhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XEg+G6q8OaxqHhuqvEguG6rOG6q8O5auG7p+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqtD4buHxanhuqvhu6dn4bul4bqrY8Oqw6rhurvhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XDo+G6q+G7n3jhu6HhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrw7Jm4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrZGLhuqvDuWrhu6fhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8SC4bqyb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q1vhu6Hhu5fhu6fhuqtP4bumJibhuqtv4bq24bun4buj4bqrb+G7gW/huqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8Oy4buD4buh4bqr4buf4burb+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buF4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZvxIPhuqvDkuG7iUXhuqvDueG7h+G6q8Oz4buh4bub4bun4bqrw7Lhu4fhu6fhuqtvxrDhuqvhuq5F4bqrxIJw4bun4bqrxIJrw4Dhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G6onjhu6fhu6PhuqvhuqJm4buh4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvDuuG7n8Wp4bq/4bqr4buf4burb+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4fhu6Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6rsOj4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buhw6Phuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6fhu6PhuqvDs+G7g0XhuqtD4buH4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q0/hu6YmJuG6q0Phu4fhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7h+G6q2/hu7PhuqvDg0Hhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtv4bqm4bqu4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/hu4Xhuqvhu6fhuqThu7VvxIPhurMvw4DhurU=

Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]