(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 ngày tranh tài, Hội thi thể thao các dẫn tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV - năm 2021 trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã kết thúc vào ngày 12-12 với lễ tổng kết, trao thưởng và trao cờ đăng cai hội thi năm 2023.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4buOcuG6rMSR4burcmfEkeG7qnLhuqrEkSxy4buF4burcsSRcXNn4burcsSR4burcXlzxJHhu6tybeG6ssSR4bqy4buxZ+G7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhurJoc8SRUuG7tXPEkeG6snJzxJHhurJy4bufxJHhurJy4buF4buxxJHhu49m4buPxJHDtWzhu6vEkeG6suG7teG7j8SR4bqyw7nhu6tyxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcawbuG7q8SR4bqyckLEkTJTMMSRLcSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnDqcSR4bqnL+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqcvcsOp4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtO+G7heG6tMSR4bq5xJHhu6txZ+G6vMSR4bqy4bqw4buF4burcsSR4bqyZ3PhurfEkVLhu7VzxJHhurJyc8SR4bqycuG7n8SR4bqycuG7heG7scSR4buPZuG7j8SRw7XDsuG7q8SR4bqy4bu14buPxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRxrBu4burxJHhurJyQsSRMlMwxJEtxJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ucOpxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu49y4bqqQeG7q3HEkeG6suG6sHXhu6tyxJHDlGhzxJFy4bu1c8SRLMOVLCzEkeG6suG7sWfhu6vEkeG6ssO54burcsSRxrBu4burxJHhurJyQsSRUzLEkcO0w63EkcWp4bub4bqyxJHhurJyw4Lhu4/EkcOJZ+G7scSR4burcWfhurzEkcOp4bq5LcOp4bq5xJHDicOBc8SRxrDhu6HEkeG6suG7t+G7q3HEkcWp4bub4bqy4bq3xJHhurLhurDhu4Xhu7HEkeG6snLhuqrhuqLhu6txxJHDiWfEkeG6suG6sOG7heG7scSR4buPw4DEkcO0w6zhu6txxJHhu4/hu4VzxJFy4bu1c8SR4bqycnPEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq54bq74bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTDteG6snLhurThu6nhu43EkXPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkcOq4buBw6rEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq94buDL8Op4bq/4buHw7Vlw6nhurvhurnhurnhurvhurnhurLhur/DqWXhu4Phur/GsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOhw6llw6pkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7jnLhuqzEkeG7q3JnxJHhu6py4bqqxJEscuG7heG7q3LEkXFzZ+G7q3LEkeG7q3F5c8SR4burcm3hurLEkeG6suG7sWfhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4bqyaHPEkVLhu7VzxJHhurJyc8SR4bqycuG7n8SR4bqycuG7heG7scSR4buPZuG7j8SRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHGsG7hu6vEkeG6snJCxJEyUzDEkS3EkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq5w6lkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhu4HDqmTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3hu4zhu4Xhu6vEkSzhu7fEkeG7j3JC4buPxJHhurLhurDhu4Xhu7HEkeG7j8OAxJHhu6tybeG6suG6t8SR4burcnXhurfEkeG7jeG7hcSR4bqy4buxZ+G7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhu49y4buxxJHhu49m4buPxJHDtEHhu6vEkcOJw7rEkeG7qnLhuqrEkSxy4buF4burcuG6t8SRP+G6tOG7heG7q8SRO0Hhu6vEkcOJZ8SR4buMZsSRLHLhuqrDgeG7j+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLOG6sOG7seG7q3HEkeG7jcO9c8SR4buPaeG7q3LEkcO1w7rhu49yxJHhu43hu6Phu6tyxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buD4bq3xJHhu49m4buPxJHDtMO64buFxJHEgnLhuqpB4burccSR4bqy4bqw4bux4burccSR4bqyw7nhu6ty4bq3xJHhu6tybeG6ssSRxrBnxJHDqcOpxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6lz4bud4burxJHhu6vDgnPEkcO0w63EkeG7q+G7ucSRxrBE4buPxJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSRMMOUMMSR4bqycuG7heG7qcSRcXPhu4XEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkeG6smdzxJHhuqLEkcO0buG6vMSRw7ThuqzEkeG7j2bhu4/EkeG7qXnhu6vEkeG6snJzxJHDtG3hurTEkcOJw4FzxJHhu6nhuqbhu4/EkeG6snPGoeG6tMSRcXNn4burcsSR4bqycmfhu6tyxJHhurJ04buPcsSR4buP4buF4buxxJHhu6tybeG6ssSR4bqyaHPEkXLhu7VzxJHhurJyc8SRw4lnxJHhu4/huqjhu6txxJHGsGfEkeG6snJn4burcsSR4bqydOG7j3LEkcO04bqq4bqg4buPxJHhurJ04burcsSRw4ln4buxxJHhu41p4burccSR4bqy4bu34burccSR4bq24buLxILEkXLhurThurzEkeG7j3LhuqpB4burccSR4buP4bqs4buFxJHDlGhzxJFy4bu1c8SRLMOVLCzEkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHGsG7hu6vEkeG6snJCxJFTMuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SR4bq/ZWXEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq94buDL8Op4bq/4buHw7Vlw6nhurvhurnhurvDqWXhurLhur/hu4Phur3hu4fhurvGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOhw6rDqeG7g2TEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buOcuG6rMSR4burcmfEkeG7qnLhuqrEkSxy4buF4burcsSRcXNn4burcsSR4burcXlzxJHhu6tybeG6ssSR4bqy4buxZ+G7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhurJoc8SRUuG7tXPEkeG6snJzxJHhurJy4bufxJHhurJy4buF4buxxJHhu49m4buPxJHDtWzhu6vEkeG6suG7teG7j8SR4bqyw7nhu6tyxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcawbuG7q8SR4bqyckLEkTJTMMSRLcSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnDqWTEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThur9lZWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3hu45m4buPxJHDtOG7tXPEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkeG6smdzxJHhuqLEkeG7q+G7tXPEkcO14bq04burccSRxanhu5Phu7HEkeG7j+G7scSR4bq2ZuG7q3HEkcOp4bq5LcOp4bq54bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG6ueG7h8SC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq5w6nhur3hu4Mvw6nhur/hu4fDtWXDqeG6u+G6ueG6u+G6u+G7h+G6suG6v8Opw6rhur3hurvGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4bq74buBw6pkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7jnLhuqzEkeG7q3JnxJHhu6py4bqqxJEscuG7heG7q3LEkXFzZ+G7q3LEkeG7q3F5c8SR4burcm3hurLEkeG6suG7sWfhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4bqyaHPEkVLhu7VzxJHhurJyc8SR4bqycuG7n8SR4bqycuG7heG7scSR4buPZuG7j8SRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHGsG7hu6vEkeG6snJCxJEyUzDEkS3EkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq5w6lkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhurnhu4dkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqt4buq4bu1c8SRw7XhurThu6txxJHhu43hu4vhu6vEkeG7q3fEkcO1c+G7oeG7q8SR4bqw4buFxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcawc+G7o+G6ssSRw7Thu5vhu6vEkcSCcsOC4bqyxJHhu49y4but4bqy4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0ww4FzxJHhu4HhurnEkeG7jeG7tcSRcuG6tOG6vMSR4buPcuG6qkHhu6txxJHhu4/huqzhu4XEkcOqxJHhu6l54burxJHhurJyc8SRw7Rt4bq0xJFx4buz4bupxJHhu43hu4vhu6vEkeG7q3fhurfEkcO0w7PhurzEkXFv4bq84bq3xJHFqeG7k+G7scSR4buP4bux4bq3xJHhurLhurThu6txxJHhu4/hu6/hu6vEkcOJZ8SR4buN4but4burccSR4buPcuG6tOG6vOG7neG7q+G6t8SR4bq7ZWXEkTDDlDDEkeG7j+G6rOG7hcSRw6nhur/EkcO04buxZ+G7q8SRw7TDrcSRw7Thu5Hhu6nEkcawaHPEkeG7q3JF4burccSR4buP4bq04bu14buPxJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHhurJnc8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHGsHPhu6PhurLhurfEkeG7j+G7rcSR4buPcm3hurLEkcaw4bqq4bqg4burccSRw4lnxJHhu4/hu63EkeG7q3JF4burccSR4buNbeG6ssSR4burccOAxJHhurpp4bq8xJHhurDhu4XhurPEkeG7jmbhu4/EkcO0w7rhu4XEkcSCcuG6qkHhu6txxJHDtOG7neG6tMSRxalyauG7q3HEkcO0w7rhu6tyxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bqycmfhu6tyxJHhurJ04buPcsSR4bqixJHhu49m4buPxJHhu6l54burxJHhurJy4bubxJHhu6lo4burcsSR4buP4bqs4buFxJHhu6l14burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvhurvEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ucOp4bq94buDL8Op4bq/4buHw7Vlw6nhurvhurnhur3DqcOp4bqy4bq54bq54bq/4buH4bq5xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDoeG6u8Op4bq9ZMSR4buFxrDhurLDoWThu45y4bqsxJHhu6tyZ8SR4buqcuG6qsSRLHLhu4Xhu6tyxJFxc2fhu6tyxJHhu6txeXPEkeG7q3Jt4bqyxJHhurLhu7Fn4burxJHDtOG7sWfhu6vEkeG6smhzxJFS4bu1c8SR4bqycnPEkeG6snLhu5/EkeG6snLhu4Xhu7HEkeG7j2bhu4/EkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRxrBu4burxJHhurJyQsSRMlMwxJEtxJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ucOpZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4bq74bq7ZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6reG7jmbhu4/EkTDDlDDEkeG6snJzxJHDtG3hurTEkeG7q+G7tXPEkcO14bq04burccSR4buN4but4burccSR4buPcuG6tOG6vOG7neG7q8SR4burReG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtMMOBc8SR4bqq4bq0xJHhurJy4bubxJHGsGfEkcO0QeG7q8SRw4nDusSR4buPcuG6rMSR4burcmfEkeG7j+G6pOG7q3HEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHDiW/hu6vEkcO04bu14burccSRw4lzxqHhu6vEkeG6ssO94bqy4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6py4bqqxJEscuG7heG7q3LEkcO0w63EkXFzZ+G7q3LEkcOJw7rEkeG6suG6sHTEkeG7q3Jt4bqyxJHhurLhu7Fn4burxJHDtOG7sWfhu6vEkcOJw4FzxJHDqcOq4bq/xJHDtHPhu5/hu6nhurPEkTLhu5vEgsSR4bqyckLEkeG7q3J1xJHDiWfEkeG7jeG7hcSR4bqy4buxZ+G7q8SRw7Thu7Fn4burxJHGsGfEkeG7j2bhu4/EkcO0QeG7q8SRw4nDusSRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRP+G6tOG7heG7q8SRO0Hhu6vEkcOiw6rhu4HEkcO0c+G7n+G7qeG6pcSRw4lnxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu4xmxJEscuG6qsOB4buPxJHDosOqw6nEkcO0c+G7n+G7qeG6peG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buB4bq7w6nEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SR4bq94buH4buBxILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnDqeG6veG7gy/DqeG7g+G7gcO1ZcOpw6rhurvhur3hur3DquG6ssOq4bq54bq94buH4bq9xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDoeG7g8Oq4buDZMSR4buFxrDhurLDoWThu45y4bqsxJHhu6tyZ8SR4buqcuG6qsSRLHLhu4Xhu6tyxJFxc2fhu6tyxJHhu6txeXPEkeG7q3Jt4bqyxJHhurLhu7Fn4burxJHDtOG7sWfhu6vEkeG6smhzxJFS4bu1c8SR4bqycnPEkeG6snLhu5/EkeG6snLhu4Xhu7HEkeG7j2bhu4/EkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRxrBu4burxJHhurJyQsSRMlMwxJEtxJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ucOpZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7geG6u8OpZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZOG6veG7h+G7gWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3Gr8Ot4burcsSRw7Ro4buxxJE74bqixJEww6zhu6vEkXLhu63hu4XhurfEkSxy4bufxJHhurJy4buF4buxxJHDiWfEkcOV4bq0xJHGsMO64buPcsSR4bqy4bqw4buF4buxxJHhu4/DgMSRw7TDrOG7q3HEkeG7j+G7hXPEkVLhu7VzxJHhurJyc8SR4bqycuG7n8SR4bqycuG7heG7scSR4buPZuG7j8SRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHGsG7hu6vEkeG6snJCxJEyMMSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnhurvEkeG7j3Lhu7HEkXLhurThurzhu6Phu6vEkeG7qnLhuqrEkTLhurRs4bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu4zhu4Xhu6vEkSzhu7fEkeG7j3JC4buPxJHDtMOtxJHhurLhurDhu4Xhu7HEkXLhurThurzEkeG7j3LhuqpB4burceG6t8SRxIJybuG7q8SR4bqycuG6quG6ouG7q3HEkeG7j3Lhu7HEkeG7j2bhu4/EkTDDlDDhurfEkeG7j2bhu4/EkcO04bu1c8SRcXNn4burcsSR4bqyckLEkXJo4burccSR4buP4buF4buxxJHhuqLEkeG7j2bhu4/EkeG7q+G7tXPEkcO14bq04burccSR4bqycnPEkcO0beG6tOG6scSR4bqy4bqw4buF4buxxJHhu4/DgMSR4burcm3hurLhurfEkeG7q3J14bq3xJHhu43hu4XEkeG6suG7sWfhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4buPcuG7scSR4buPZuG7j8SRw7RB4burxJHDicO6xJFxc2fhu6tyxJHhurJyQsSRcmjhu6txxJHhu4/hu4Xhu7HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxyZ+G7q3LEkeG6snThu49yxJFy4bq04bq8xJHhu49y4bqqQeG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSR4buPZuG7j8SRw7RB4burxJHDicO6xJHhurJoc8SRcuG7tXPEkeG6snJzxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bqydOG7q3LEkcOJZ+G7scSR4buNaeG7q3HEkeG6suG7t+G7q3HEkeG6tuG7i8SCxJFy4bq04bq8xJHhu49y4bqqQeG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSRw5Roc8SRcuG7tXPEkSzDlSwsxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRxrBu4burxJHhurJyQsSRUzLhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcWo4bub4bqyxJHhurJyw4Lhu4/EkVLhu7VzxJHhurJyc+G6t8SRxrDDreG7q3LEkcO0aOG7scSRO+G6osSRMMOs4burxJFy4but4buF4bq3xJEscuG7n8SR4bqycuG7heG7scSRw4lnxJHDleG6tMSRxrDDuuG7j3LEkcO0w63EkeG6suG6sOG7heG7scSR4buPw4DEkcO0w6zhu6txxJHhu4/hu4VzxJFS4bu1c8SR4bqycnPEkeG6snLhu5/EkeG6snLhu4Xhu7HEkeG7j2bhu4/EkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRxrBu4burxJHhurJyQsSRMjDEkS3EkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq54bq7xJHhu49y4buxxJHDtEHhu6vEkcOJw7rEkXLhurThurzhu6Phu6vEkeG7qnLhuqrEkTLhurRs4bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG6sHNxcuG6suG6sWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4buoaOG7q3LEkeG7juG6qsOA4burceG6py/hurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqnL8SC4bqt


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]