12:36 20/04/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ và động viên cán bộ, công nhân thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại 2 huyện: Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh và 2 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G6szrhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9Py/hurM6Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7mjPDrOG6vSl7PC9bPSnhuqVvw6zhur0p4bq1w6rhu4Ep4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9PSlR4bupKeG7p+G6v2PDrCnhu5zGoeG7o8Os4bq9KXPhu4/DrOG6vSnhuqQ2w6zhur09KeG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupPSnhurTDqnEp4bud4buD4bq1w6opw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6op4bqlNynhuqXhur8paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KeG7nTXhur8peynDquG7o+G7qWXDrEApw4zhur0yKeG7muG7j8OsKeG7pzQpw4rhuq/hu6MpScOz4bq1JCnhurThu6HDrOG6vSnhu53DqjLDrSnhur3hur8yKeG6teG7iSlpN8Osw6op4bqlNeG7iynhu6Y4w6wp4buVw6rEqcOs4bq9KeG7nOG7hcOsw6opceG7qT0p4bumOMOsKeG7lcOqxKnDrOG6vSnhu6LhurLDjMOCKeG7neG7hcOsw6o9KcOtw7Phu50p4bubbinhu5vhu5M9KcOs4bq9NMOsw6op4bq1w6Phu5Up4bud4buFw6zDqinhu6c0KXspw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsPSnDiuG6r+G7oylJw7PhurUkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCk+PDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKSBbe+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Wz4iLz5bIMOiIj57ezA+feG7nTFbIjA+aTwkZ+G7leG6veG7uMahWTFbICgpMmnhu51ZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7pzQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoPjw8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoIFt7KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pIDwp4budNeG6vynGsDcpw4zhur0yKXfDrD0pw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e3tdPH3hu50wPnsxaVst4bq/w63hur0tfTEgPC3GoeG6p+G7m+G6v3rhuqckZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7pzQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoPjw8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoIiIgKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDgsO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0p4buddSnhu5bhu6M2w6zhur0p4bucxqE14bq1w6opKuG7luG7ozbDrOG6vSnhurLhu4fDrMOqJinhuqVkw6wp4buUw6puKcOMbuG6vykqw4pzw6zhur0p4buoY8OsJj0p4bq1w6o14bupKeG7l+G7ozIp4bql4buDMinhurM0w6wp4bud4buFw6zDqinhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhu6fDteG6vyk+fXtow60p4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6k9KeG6vW/DrSl7MTEp4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50kKeG6pGTDrCnDrDLhu6kp4bud4buFw6zDqinhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhuqU3KeG7p+G6r8OsKeG6pcOzw6zhur0p4bqzNMOsKeG6veG6vzLhu4spw63DoeG7nSnhurNhw6zhur0p4bud4buLNMOsKeG6s8OzKXsxMSnhu6fhu4Mp4budxqHhu4Epw63hu4nDrOG6vSnhurXDs+G7nSnhurXDquG7iynhurXDqnEp4bqlxIPhu6Mp4budcynhu53hur9kw6wpw6o0w6zDqinhu53DquG6vynhurVtw6zhur0kKeG7nMah4buLw6zhur0p4budw6rDtOG6vynhur3hur8yw6wp4buX4bujMj0p4bud4buFw6zDqinhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhuqU3KeG7neG6r+G7lSnhu53GoeG7o8Os4bq9PSnDquG7o+G7qSnhuqXDs8Os4bq9KcOsw6rhuqPDrClpw7rhurUp4bqlw6kp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhurUz4bq1KeG6tW3DrOG6vSnhu6fhur9l4bq1KWnhur9jw6wp4buX4bujMsOsKeG6pWTDrCnhur3hur824bq/KeG7lcOq4buJw6zhur0pw63DoeG7nSnhurNhw6zhur09KeG7ncah4buB4bq1w6op4bql4buLPSnhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynDrW7hurUkKeG6tDPhurUp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhurXhu4kpw6LDuikzw6wp4bql4bq/KeG7l+G7ozIp4bq1csOs4bq9KWjDquG6scOsKeG7ncahc+G7j8Os4bq9KeG7lcOqw7Ip4bqz4bq/ZMOsKeG6tW3DrOG6vSlow6oy4bq/KeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KTPDrCnhur3hur824bq/KeG7lcOq4buJw6zhur0pw63DoeG7nSnhurNhw6zhur0pw6zhur0y4bupKeG7mzLhu6MpaMOq4bq/KeG6pXPhu5HhurUp4buVw6pjKcOi4buj4bupZeG7nSMpaTTDrSnhu6fhur9l4bq1KeG7ncahw7rhurUp4bud4bq/ZOG7lSnhu6fDteG6vynDqsOzKcOi4bqjw6wp4bqz4buDKTbDrMOqKcOqc+G7k8Os4bq9KeG6pcOpKeG7ncOqbsOs4bq9KcOsw6rDo+G7nT0paTTDrSnhurXhu48p4bub4buTKeG6tcOq4buLKeG6tcOqcSnhuqXEg+G7oynhu51zKeG7neG6v2TDrCnDqjTDrMOqKeG6tcOq4bq/KeG7ncahNilo4bq/w6zDqinhu5XDquG7gSnhurNv4bq/KeG7ncOqc8O0w6zhur09KeG7m8O1w60p4bqzNMOsKeG6veG6vzLhu4spw63DoeG7nSnhurNhw6zhur0p4bqlw6kp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDosO6KTPDrCnhu53DquG6p+G7iynhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4bupY+G7oynhurXEg+G7oyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKT48PDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApIiIg4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3tbPiIvPlsgw6IiPnt7MF194budXV1de11pPCRn4buV4bq94bu4xqFZe30xKCkyaeG7nVko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4bunNCnhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurUzw6wp4bqzw7M9KeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqjw6wp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOiw7opM8OsKeG6pXPDtMOs4bq9KcOi4bqj4bupKV08PGjhu6Ypw6014bq1w6opfSgpxanhur/DouG7ncOqWSg+PDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWSgiIiAoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paMOqNuG7iynhu5sz4budKeG7ncOqw7rhurUp4bql4buDMinhu6c0KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pIDwp4budNeG6vynGsDcpw4zhur0yKXfDrD0pw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e3tdfSDhu50+WzAwaXst4bq/w63hur0tfTB7IC3GoeG6p+G7m+G6v3rhuqckZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7pzQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoPjw8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoIiIgKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bq0bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhuqUyw6zhur0p4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pIDwp4budNeG6vynGsDcpw4zhur0yKXfDrD0pw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e30+fVvhu50+MSJ7IGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVk+W1soKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKCIiICgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnhu53DocOs4bq9KeG7l+G7ozQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG6pTLDrOG6vSnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0p4budNeG6vynhu6fhu4Mp4budxqHhu4Epw63hu4nDrOG6vSnhurXDs+G7nSkgPCnhu5014bq/KcawNynDjOG6vTIpd8OsPSnDquG7o+G7qWXDrCnDjOG6vTIp4bua4buPw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pGTDrClo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4budw6rDuuG6tSnhuqXhu4MyKeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pIDwp4budNeG6vynGsDcpw4zhur0yKXfDrD0pw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsKeG7pzQp4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pPn17KeG7nTXhur8pxrA3KeG7nMah4bq/ZeG7oylJw7PhurU9KcOq4buj4bupZcOsKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tT0p4bqlb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKcOsY+G7oynhurPhuq/hu50p4burKcOs4bq9w6pmMj0p4budxIPDrSnhu5fhu6Myw6wp4budxqFqw6zhur0p4bq1cTIpw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KeG7pzQpw6zDqsOjw6wpw601w6zDqkAp4bqk4bqj4bupKWk0KcOiw7opM8OsKeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4budxqFqw6zhur0p4bql4bq/w6nDrSnhu5fhu6Nu4bq1KeG6veG6vzI9KeG6pXPhu5HhurUp4bucw6pxKeG7nXPDtcOs4bq9KeG6tMOq4buBw6zDqinhu5XDqnEp4budxqHDuuG6tSnhu53hur9k4buVKeG6tcOq4buFKeG6pTXhu4spw6zDqmHDrSnhu53DquG7n+G6tSnhuqXhurHhu6kp4bubw7op4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnhu6c0KeG6pTbDrSnhurM24buLKTLDrCnDrOG6v8Osw6opw6w4w6zhur0paXPhu5HDrOG6vSnhu5fhu6Nu4bq1KeG6veG6vzIkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7luG7ozIpaOG6v8Opw60p4budxqEyKeG6tTPhurUp4bql4bq/w6nDrSnhu53DquG6vynhurVtw6zhur09KeG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnhuqUzw6zDqinhur3hur8zKeG6tTLhu4sp4bunNCnhurPhur/DqeG7oynDonPhu4/DrOG6vSnhurUz4bq1KeG6tcOj4buVPSnhurUz4bq1KcOs4bq9NMOsw6o9KcOsw6o0KeG6pcSD4bujKeG7nXM9KcOsw6o0KeG7ncOqxIPhu6Mp4bq14buhw6zhur0p4bq1w6Phu5UpceG7qT0p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7l+G7o+G7qcSRw6wp4bq1M+G6tSnhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG6teG7iSnDosO6KTPDrCnhuqXhur8p4buX4bujMinhuqU3KcOs4buNKWnDuuG6tT0p4bq1binhur05w6zhur0p4bunc+G7keG7nSnhu5fhu6MyKcOsw6rhur/EkeG7oylow6rhu4kpaMOqOMOsKeG6pcOpKeG6szTDrCnhur3hur8y4buLKcOtw6Hhu50p4bqzYcOs4bq9KeG7mzXhurXDqinhurXDquG7iynhurUz4bq1KcOsw6o0KeG7ncOqxIPhu6Mp4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG6tTPhurUpw6puKcOt4buJw6zhur0p4bunNClow6rhu4s2w6zhur0pw6zhuq3hu4skPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnhurVyw6zhur0p4budxqHhuqPDrCnhu53GoWrDrOG6vSnhurU2w60p4buPw6wpw4zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wp4bq14buJKcOiw7opM8OsKeG6peG6vynhu5fhu6MyKeG6pTcp4bqlb8Os4bq9KeG7ncOq4buj4bqvw6w9KeG6tcOqw6Phu5Upw6o0w6zDqinhurXDqnEp4budxqFz4buPw6zhur09KeG6pXPDtMOs4bq9KWlu4bq/KeG6tXEyKeG6pDbDrOG6vT0pw4zDqjQpw6xzw7XhurUpccOs4bq9KcOqw7Mp4bq1w6rhu4sp4bq1M+G6tSnhurXDo+G7lT0p4bq1M+G6tSnDrOG6vTTDrMOqPSnDrMOqNCnhu53DqsSD4bujKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KcOiw7opM8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMTEi4buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKTA8POG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Wz4iLz5bIMOiIj57fXtdIuG7nSAiPjxdaTwkZ+G7leG6veG7uMahWV08ICgpMmnhu51ZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7pzQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMTEiKCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWSgwPDwoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paMOqNuG7iynhu5sz4budKeG7ncOqw7rhurUp4bql4buDMinhu6c0KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pPn17KeG7nTXhur8pxrA3KeG7nMah4bq/ZeG7oylJw7PhurU9KcOq4buj4bupZcOsKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkw6kp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhuqXhu5/DrOG6vSnhu53DquG6p+G7iynhu53hur9kw6wp4bqlw7Mpw600KeG7nMOqcSnhu51zw7XDrOG6vSnhurTDquG7gcOsw6op4buVw6pxKeG6pTcp4bq1w6rhu4Up4bqlNeG7iz0p4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KcOsY+G7oynGoWxAKeG7nHUpw6wy4bupKeG6pWTDrCnhu53DqsO04bq/KeG6peG6v8Opw60pw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinDosO6KTPDrClow6ptw6zhur0p4bq1xKnDrCnDrMOq4bq/xJHhu6M9KcOsw6pzw6zhur0paMOqbuG6vylpc+G7kcOs4bq9KeG6tW3DrOG6vSnhu6fhur9l4bq1KeG6tcSpw6wpxqHDo+G7nSlpw7XDrD0p4bun4bq/ZeG6tSnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKeG7ncOqw7Thur8p4bud4bq/ZOG7nSnDouG6v+G6ucOsKeG6s+G6v2TDrCnhurPDo+G7nSnhu53DqnPDtMOs4bq9PSnhu6fhu4cp4bun4bqv4bupKeG6pcSRKcOs4bq9w6rhu4Mp4buc4bqv4buVKeG6peG7izTDrCnhuqThur9lw6wpacO64bq1KeG7puG6v2Xhu50pw4wyw609KeG7nMOyw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7neG7qSnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budNuG6vynhuqXhur9lw6wp4buX4bujbuG6tSnhur3hur8yKWk0KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gynhu53GocO64bq1KeG7neG6v2Thu5Up4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDosO6KTPDrCnhurXEg8OsKeG7lcOqNuG6vynhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bq1w6rDoeG7nSnhurXDqmIp4bunw7Xhur8p4bq1w6Phu5UpceG7qT0p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7l+G7o+G7qcSRw6wp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhuqXDqSnhu53huq/hu5Up4budxqHhu6PDrOG6vSnhu53DqjPhu4sp4bq94buZKcOsw6rhu6XDrOG6vSlow6rhu4kpaMOqOMOsKeG7p3PDtcOs4bq9KcOtOeG6tT0p4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG6peG7n8Os4bq9KeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhuqXEkSnGoTIkKeG6tOG7ocOs4bq9KeG7p8O14bq/KeG6peG7iT0p4bq1M+G6tSnhu5vhu5M9KcOs4bq9NMOsw6op4bq1w6Phu5Up4bud4buFw6zDqj0p4budxqHDuuG6tSnhu53hur9k4buVKWk0KeG7muG7kynhurRtw6zhur0p4budw6pz4buPw6zhur09KeG7muG7kynhu5w04bq/KcOs4bq94buj4bupY8OsKeG7pzQpw41t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur09KeG7pjjDrCnhu5XDqsSpw6zhur0p4bui4bqyw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG7ncOq4bqn4buLKeG6tcOqdOG6tSnDrDjDrOG6vT0pw6zDquG6v2XDrSnhu6dwPSnhu5fhu6Phu6nEkcOsKcOqNcOsKeG6tXEyKcOt4buHw6zDqinhurXEg8OsKcOqc8O1w6zhur0pw6LhurfDrCnhurXDo+G7lSlx4bupPSnhurXDquG7gcOsw6op4buX4buj4bupxJHDrCnhurUz4bq1KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0p4budw6oz4buLKeG6veG7mSnDrMOq4bulw6zhur0paMOq4buJKWjDqjjDrD0p4bunc8O1w6zhur0pw6054bq1KWjDquG6vynhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynDosO6KTPDrCMpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7p+G6v2XhurUp4bunc+G7keG7nSnhu53DquG6scOtKeG7l+G7o+G7qcSRw6wp4bqzM+G7iynhurUz4buLKWk3w6zDqinhuqU14buLKeG7neG7hcOsw6op4bqlw6kp4bq14buJKeG6tcOq4buFKeG6pTXhu4sp4bq94bq/NuG6vynhu5fhu6Phu6lk4budJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e319e13hu50wMVtdPGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkwXTwoKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKCIiICgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnDrOG6vcOq4bqnKcOsw6o0KeG7ncOqxIPhu6Mp4bqzM+G7iynhurUz4buLKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu53DquG6vynhurVtw6zhur0p4budNeG6vynhu6fhu4Mp4budxqHhu4Epw63hu4nDrOG6vSnhurXDs+G7nSk+fXsp4budNeG6vynGsDcp4bucxqHhur9l4bujKUnDs+G6tT0pw6rhu6Phu6llw6wpw4rhuq/hu6MpScOz4bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e31bPiDhu50iMH0+fWk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVl9XXsoKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKCIiICgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6tG3DrOG6vSnDrMOq4bqjw6wp4bqlMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnhu5014bq/KeG7p+G7gynhu53GoeG7gSnDreG7icOs4bq9KeG6tcOz4budKT59eynhu5014bq/KcawNynhu5zGoeG6v2Xhu6MpScOz4bq1PSnDquG7o+G7qWXDrCnDiuG6r+G7oylJw7PhurUkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCk+PDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKSA8MeG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Wz4iLz5bIMOiIj57fVt7PuG7nXsiPn19aTwkZ+G7leG6veG7uMahWT5dWygpMmnhu51ZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7pzQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoPjw8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoIDwxKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KeG7ncOqOMOtKcOqa+G6vynhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurVtw6zhur0pw6zDquG6o8OsKeG6pTLDrOG6vSnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0p4budNeG6vynhu6fhu4Mp4budxqHhu4Epw63hu4nDrOG6vSnhurXDs+G7nSk+fXsp4budNeG6vynGsDcp4bucxqHhur9l4bujKUnDs+G6tT0pw6rhu6Phu6llw6wpw4rhuq/hu6MpScOz4bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkiIiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve1s+Ii8+WyDDoiI+e31bXSLhu50ifTB7Pmk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkwIn0oKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKCIiICgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnhu53DocOs4bq9KeG7l+G7ozQp4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhuqUyw6zhur0p4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7nTXhur8p4bun4buDKeG7ncah4buBKcOt4buJw6zhur0p4bq1w7Phu50pPn17KeG7nTXhur8pxrA3KeG7nMah4bq/ZeG7oylJw7PhurU9KcOq4buj4bupZcOsKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkbuG6vynhu6fDteG6vyk+PinDquG7o+G7qWXDrCnhurXhu4kpw6LDuikzw6wp4bql4bq/KeG7l+G7ozI9KeG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSnhu6lj4bujKeG6tcSD4bujKeG6tcSDw6wp4buVw6oz4budKcOq4buj4bupKeG7m3ThurUpw601w6zDqinhurVxMinhurU2KcOqZSnhu53Dqm7DrOG6vSnhurXDquG7gcOsw6op4budxqHhu4Mp4bunNOG7iynhurXhu6PDs+G6tSnhuqXDqSnhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynDrcOh4budKeG6s2HDrOG6vSnhu5s14bq1w6o9KcOsw6rDo+G7nSlpNCnDrMOq4bulw6zhur0paMOq4buLNsOs4bq9KcOs4bqt4buLKcOq4bq/ZcOsKcOsMuG7qSnhurXDqnMyKcaw4buLw6zhur09KeG7lcOqw6PDrCnhuqXDo+G7oynhuqVkw6wpw6zhur004bupKX08L1sp4buVw6o24bq/KcOq4buLNMOsKeG7ncOqNMOsw6op4bq94bq/NuG6vynhu5XDquG7icOs4bq9KcOtw6Hhu50p4bqzYcOs4bq9Iynhu53GoXPDteG6tSnDrOG6vTThu6kpPjwvXSnDquG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7p+G6v2XhurUp4bq94bq/NuG6vynhu5XDquG7icOs4bq9KcOtw6Hhu50p4bqzYcOs4bq9KeG7p8SRKcOqNMOsw6opaTLDrOG6vSnhuqXDqSnhuqXhu4/DrCnhu6fhu4Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KWjhuq3hu4spw6LhuqPhu6kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pG/DrOG6vSnhurXDquG7gSnhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhu6lj4bujKeG6tcSD4bujKeG6pcOpKcOq4buLNMOsKeG7ncOqNMOsw6op4bqlc+G7keG6tSnhurUz4bq1KcOtcOG6tSnhu53hur9j4bujKeG6pcSRKcahMj0p4bq1M+G6tSnhuqVvw6zhur0p4bq1w6rhu4EpaTfDrMOqKeG6pTXhu4spw6rhu6Phu6llw6wp4bq1xIPDrCnhu5XDqjbhur8p4budxqHDuuG6tSnhu53hur9k4buVKeG6pWTDrCnhurUz4bq1KcOqw7Mpw6LhuqPDrCnhuqXDqSnhu53hu6Phu6ljw6wp4budxqHhu6Phu6nEkcOsPSnhu53GocO64bq1KeG7neG6v2Thu5Up4budw6oz4buLKeG6veG7mSlow6rhu4kpaMOqOMOsPSnhu6dzw7XDrOG6vSnDrTnhurUkKeG6smPDrCnhurU1w6zDqinhuqXhu4k9KeG7lcOqNuG6vynhuqU2w60p4bqzNuG7iykyw6wpw6zhur/DrMOqKS0p4budxqHhuq/hu50p4budw7o9KeG7nTXhu4sp4bql4bq/xJHhu6MpaOG6v2XDrCnhurXDquG7iynhurUzw6wp4bqzw7M9KWh2KeG7m3M9KeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqjw6wp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7ncahY8OsKeG6tW3DrOG6vSnhu53GoXPDtMOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0pw6xj4bujKcahbCnhu6fDteG6vynhu53hur/DrMOqKeG7ncOqxIPDrCnhurXDquG7hSnhuqU14buLKeG6tXEyKeG7nMOqcSnhu51zw7XDrOG6vSnhurTDquG7gcOsw6op4buVw6pxKeKAnOG6tMOq4buFKeG6szTDrClpNMOtPSlow6ptw6zhur0p4bqzNMOsKWnhu6Hhur89KeG7p3Phu5Hhu50pw6w5w6zhur0p4budw6o5w6zhur0pw61zMj0pOMOsKeG7ncahMsOsw6op4budw6pxPSnDrOG6vXEpaMOq4bqxw6wp4budxqFz4buPw6zhur09KeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSl9KeG6tTI9KVspaOG7geG7leKAnT0p4bqlxJEpw6zhur3DquG7gynDrMOqNCnhu53DqsSD4bujKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnhurXEg8OsKcawM+G6tSnhuqXhu4PDrMOqKcahbCnhu6fhur9l4bq1KeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDosO6KTPDrClpNCnDrOG6v8SRw60p4bun4bq/w6zDqinDosO6KeG6pXPhu5HhurUp4bq94buJ4buVKeG7lcOqxIPDrCnhu6c04buLKeG7m8O6KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bq1cTIp4bqlw6Phu50pw6xzw7XhurU9KeG7p+G7hynhu6fhuq/hu6kp4bq1xIPDrCnhu5XDqjbhur8p4bud4bqv4buVKeG7ncah4bujw6zhur0p4bq1MuG7iynhuqXDsz0p4bqlNsOtKeG6szbhu4sp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzPSnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur09KWhmPSnDrXYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqiQp4bua4buLw6zhur0p4bub4buLw6zhur0p4bunw7Xhur8p4bql4buJKeG7lcOqNuG6vynhuqU2w60p4bqzNuG7iynhu53hu6Phu6ll4budKeG6pW7hur8pMsOsKeG7neG7izTDrClpMuG7iynhuqXDs8Os4bq9PSnhu6fDteG6vynhu53hur/DrMOqKeG7ncOqxIPDrCnhu5fhu6Phu6lk4budKeG7neG6o8OtKeG7neG7izTDrCnhu53hu6Phu6lkw6wp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOiw7opM8OsKeG6peG6vynhu5fhu6MyKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6op4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIpw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhuqXhu5/DrOG6vSnhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4bqlxJEpxqEyJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDrDjeG6v8Osw6opw4rhur9k4bujPy/hu5U6P8Oi4bq/4bunKeG6tWky4bub4bubWSjDosah4bqnaTLhu53huqfDoig6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur064buc4bq/w6wpaeG6v2PDrCnhu5fhu6Myw6xAPy/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj/hu6NpKeG6tWky4bub4bubWSjhu53hur/hu51p4bqnLeG7ncOq4bujw63hurMtMsOsw6It4bubMuG7leG7iyg6P2nhur86PzIp4bud4bq/4budaeG6p1kow4zhu40pacO64bq1KeG6pTbDrSnhurM24buLKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tTPhurUpw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnDqsah4bqn4bq7WSgvw6zhu4staeG7o+G6tS3DojLDrS3hurMy4buLLeG7neG6v+G6p8OsLcOi4buLLeG7ncOq4buj4bq1LcOq4bq/4bqnw6wt4bq1MuG6tS3DouG7oy0yw6wtw6Lhu6Phu4vDrOG6vS3DojLhu6ktXTw8aOG7py3DrTLhurXDqi19LXs+PF19MCTDquG7ncOtKDo/4bq/w63hur0p4bubxqHhurVZKC/DreG6p8Oi4bq/Mi8+ezwvw6zhuqfFqeG7my97Wz5bLz5bIMOiPj4gPDA+feG7nSA8W2kwLeG6v8Ot4bq9LT4xMT4txqHhuqfhu5vhur964bqnJGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCkvOj8vMjo/w6Lhur/hu6c6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06PzIp4bud4bq/4budaeG6p1kow4zhu40pacO64bq1KeG6pTbDrSnhurM24buLKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tTPhurUpw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCnDqsah4bqn4bq7WSgvw6zhu4staeG7o+G6tS3DojLDrS3hurMy4buLLeG7neG6v+G6p8OsLcOi4buLLeG7ncOq4buj4bq1LcOq4bq/4bqnw6wt4bq1MuG6tS3DouG7oy0yw6wtw6Lhu6Phu4vDrOG6vS3DojLhu6ktXTw8aOG7py3DrTLhurXDqi19LXs+PF19MCTDquG7ncOtKDrDjOG7jSlpw7rhurUp4bqlNsOtKeG6szbhu4sp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bq1M+G6tSnDosO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnDouG6o+G7qSldPDxo4bumKcOtNeG6tcOqKX0/LzI6Py/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKMOq4bqnMsOiKDrhurTDquG6v8SR4bujKT4vWz0pw6Jzw7Xhur8p4bubw7op4bq1w6pxKeG7ncah4buHKeG6tXEyKeG7nMOqcSnhu51zw7XDrOG6vSnhurTDquG7gcOsw6op4buVw6pxKeG7lMOqNcOtKcON4bq/w6zDqinhurTDquG7gcOsw6o9KeG6tMOq4buBw6zDqinhu5XDqnEp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KcOqw7Phur8pw6zhur3DquG7gynhu53GocO64bq1KeG7neG7o+G7qWTDrCnDrOG6vcOq4bqnKeG6szPhu4sp4bq1M+G7iynhu53hu4fDrMOqKcOq4buHw6zDqinhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tTPhurUpw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KeG7nXUp4buW4bujNsOs4bq9KeG7nMahNeG6tcOqKSrhu5bhu6M2w6zhur0p4bqy4buHw6zDqiYp4bqlZMOsKeG7lMOqbinDjG7hur8pKsOKc8Os4bq9KeG7qGPDrCYkPy/hu5U6Py/DouG6v+G7pzo/L2nhur86P2nhur86PzIp4bud4bq/4budaeG6p1ko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinDosO6KTPDrD0p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqikkJCQoKcOqxqHhuqfhurtZKC/hurPhur8t4budw6rhu6Mt4bud4bq/w6zDqi3hu6Phu6ktw6Lhu4st4budxqHhu4vDrOG6vS3DquG7o8Os4bq9LWjhur/huqfDrS3hu53GoTIt4bud4bq/4bqnw6wtw6Lhu4st4budw6rhur8t4bq14buLw6zhur0tw63hu4vhu50t4bub4buLLcOi4bujLTLDrC3hurXhu4vDrOG6vS3hu53GoeG6v8Osw6ot4buVw6rhu6PhurUt4bun4bujLeG6teG7i8Os4bq9LeG7nTLhurUt4buVw6rhu4vDrOG6vS3hurXDquG7i8Os4bq9LWnhu6Phu50t4bqzMuG7iy0+MF0gXXskw6rhu53DrSg6P+G6v8Ot4bq9KeG7m8ah4bq1WSgvw63huqfDouG6vzIvPns8L8Os4bqnxanhu5sve30+MS8+WyDDol0+Wzxbe13hu50+XTwwfWk8JGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCkvOj8vMjo/w6Lhur/hu6c6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06PzIp4bud4bq/4budaeG6p1ko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinDosO6KTPDrD0p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqikkJCQoKcOqxqHhuqfhurtZKC/hurPhur8t4budw6rhu6Mt4bud4bq/w6zDqi3hu6Phu6ktw6Lhu4st4budxqHhu4vDrOG6vS3DquG7o8Os4bq9LWjhur/huqfDrS3hu53GoTIt4bud4bq/4bqnw6wtw6Lhu4st4budw6rhur8t4bq14buLw6zhur0tw63hu4vhu50t4bub4buLLcOi4bujLTLDrC3hurXhu4vDrOG6vS3hu53GoeG6v8Osw6ot4buVw6rhu6PhurUt4bun4bujLeG6teG7i8Os4bq9LeG7nTLhurUt4buVw6rhu4vDrOG6vS3hurXDquG7i8Os4bq9LWnhu6Phu50t4bqzMuG7iy0+MF0gXXskw6rhu53DrSg64bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinDosO6KTPDrD0p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqikkJCQ/LzI6Py/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKMOq4bqnMsOiKDrDjOG6vTThu6kpPnstXT0p4bqlb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vT0pUeG7qSnhu6fhur9jw6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0p4bqkNsOs4bq9PSnhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qT0p4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG6peG6vylo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDrcOz4budKeG7m24pw6LDuikzw6w9KeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4buVw6pw4bq1KeG7p3Ap4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4buVw6rEqcOs4bq9PSnhurXDqm7DrOG6vSlpcOG7nSnhurM34buLKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG6tTPhurUpw6rhu6Phu6llw6xAKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tT0pw4zhur0yKeG7muG7j8OsPSnDijQp4bucxqHhu6PDrOG6vSQ/L+G7lTo/L8Oi4bq/4bunOj8vaeG6vzo/aeG6vzo/Minhu53hur/hu51p4bqnWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw63Ds+G7nSnhu5tuKeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4bq94bq/MuG7iykkJCQoKcOqxqHhuqfhurtZKC/hurPhur8t4budw6rhu6Mt4bud4bq/w6zDqi3hu6Phu6ktw6Lhu4st4budxqHhu4vDrOG6vS3DquG7o8Os4bq9LWjhur/huqfDrS3hu53GoTIt4bud4bq/4bqnw6wtw6Lhu4st4budw6rhur8t4bq14buLw6zhur0tw63hu4vhu50t4bub4buLLeG6teG7i8Os4bq9LeG7ncah4bq/w6zDqi3hur3hur8y4buLLeG7ncOq4buLw6zhur0t4budw6rhu6Phu6ktaeG7i+G6vy3hu53GoeG7i8Os4bq9LcOi4bq/4bqnw60tPjF7W10wJMOq4budw60oOj/hur/DreG6vSnhu5vGoeG6tVkoL8Ot4bqnw6Lhur8yLz57PC/DrOG6p8Wp4bubL3t9fXsvPiB7w6J9PjxdIltd4budfSA+fTxpPCRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4bunNCnhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurUzw6wp4bqzw7M9KeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqjw6wp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOiw7opM8OsKeG6pXPDtMOs4bq9KcOi4bqj4bupKV08PGjhu6Ypw6014bq1w6opfSgpLzo/LzI6P8Oi4bq/4bunOj/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8yKeG7neG6v+G7nWnhuqdZKOG6suG7gSnhu53DqnMp4buc4buFw6zDqilx4bupKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDrcOz4budKeG7m24p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhur3hur8y4buLKSQkJCgpw6rGoeG6p+G6u1koL+G6s+G6vy3hu53DquG7oy3hu53hur/DrMOqLeG7o+G7qS3DouG7iy3hu53GoeG7i8Os4bq9LcOq4bujw6zhur0taOG6v+G6p8OtLeG7ncahMi3hu53hur/huqfDrC3DouG7iy3hu53DquG6vy3hurXhu4vDrOG6vS3DreG7i+G7nS3hu5vhu4st4bq14buLw6zhur0t4budxqHhur/DrMOqLeG6veG6vzLhu4st4budw6rhu4vDrOG6vS3hu53DquG7o+G7qS1p4buL4bq/LeG7ncah4buLw6zhur0tw6Lhur/huqfDrS0+MXtbXTAkw6rhu53DrSg64bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG6veG6vzLhu4spJCQkPy8yOj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjDquG6pzLDoig6w4zhur004bupKTEtMD0p4bqlb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vT0pUeG7qSnhu6fhur9jw6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0p4bqkNsOs4bq9PSnhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qT0p4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG6peG6vylo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDrcOz4budKeG7m24p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhur3hur8y4buLKeG7ncOqbcOs4bq9PSnhu53DqnHhu6kpaeG7keG6vynhu53GoWrDrOG6vSnhuqXhur/DqcOtKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6okPy/hu5U6Py/DouG6v+G7pzo/L2nhur86P2nhur86PzIp4bud4bq/4budaeG6p1ko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG6veG6vzLhu4spJCQkKCnDqsah4bqn4bq7WSgv4bqz4bq/LeG7ncOq4bujLeG7neG6v8Osw6ot4buj4bupLcOi4buLLeG7ncah4buLw6zhur0tw6rhu6PDrOG6vS1o4bq/4bqnw60t4budxqEyLeG7neG6v+G6p8OsLcOi4buLLeG7ncOq4bq/LeG6teG7i8Os4bq9LcOt4buL4budLeG7m+G7iy3hurXhu4vDrOG6vS3hu53GoeG6v8Osw6ot4bq94bq/MuG7iy3hu53DquG7i8Os4bq9LeG7ncah4buLw6zhur0tw6Lhur/huqfDrS3hu53GoeG6p8OsLcOi4bq/Mi3hurMyw6wt4bud4bq/w6zDqi17PH1bInskw6rhu53DrSg6P+G6v8Ot4bq9KeG7m8ah4bq1WSgvw63huqfDouG6vzIvPns8L8Os4bqnxanhu5sve1s8Pi8+WyDDon0+XXtbPiLhu50wezEgPGk8JGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhuqThu40p4bucxqFqw6zhur0pw4pzw6zhur0paOG6v8Opw60p4budxqEyKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu6c0KeG6pcOzw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuqPDrCnhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wp4bqlc8O0w6zhur0pw6LhuqPhu6kpXTw8aOG7pinDrTXhurXDqil9KCkvOj8vMjo/w6Lhur/hu6c6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06PzIp4bud4bq/4budaeG6p1ko4bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG6veG6vzLhu4spJCQkKCnDqsah4bqn4bq7WSgv4bqz4bq/LeG7ncOq4bujLeG7neG6v8Osw6ot4buj4bupLcOi4buLLeG7ncah4buLw6zhur0tw6rhu6PDrOG6vS1o4bq/4bqnw60t4budxqEyLeG7neG6v+G6p8OsLcOi4buLLeG7ncOq4bq/LeG6teG7i8Os4bq9LcOt4buL4budLeG7m+G7iy3hurXhu4vDrOG6vS3hu53GoeG6v8Osw6ot4bq94bq/MuG7iy3hu53DquG7i8Os4bq9LeG7ncah4buLw6zhur0tw6Lhur/huqfDrS3hu53GoeG6p8OsLcOi4bq/Mi3hurMyw6wt4bud4bq/w6zDqi17PH1bInskw6rhu53DrSg64bqy4buBKeG7ncOqcynhu5zhu4XDrMOqKXHhu6kp4bqk4buNKeG7nMahasOs4bq9KcOKc8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7ncahMinhu53hur9kw6wp4bqlw7Mp4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubbinhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG6veG6vzLhu4spJCQkPy8yOj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjDquG6pzLDoig6w4zhur004bupKX0vPj0p4bqlb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG6pOG7jSnhu5zGoWrDrOG6vSnDinPDrOG6vT0pUeG7qSnhu6fhur9jw6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0p4bqkNsOs4bq9PSnhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nOG7hcOsw6opceG7qT0p4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG6peG6vylo4bq/w6nDrSnhu53GoTIp4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7ncOq4bq/KeG6tW3DrOG6vSnDrcOz4budKeG7m24p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhur3hur8y4buLKeG7ncOqbcOs4bq9KeG7ncahasOs4bq9KeG6peG6v8Opw60p4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wp4bud4buFw6zDqj0p4bq9b8OtQCnDgsO6KTPDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnhur3hur8y4buLKeG7ncOqbcOs4bq9KUjDquG7oynhurVtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5UpKkjhurTDjCYp4bqy4buFw60p4bua4buPw6wp4bqlZMOsKeG7neG7o+G7qWTDrCnhuqVzw7TDrOG6vSnhurPDsynhu6fhuqfDrCnhurPhur/DqcOsKcOM4bq9Minhu5rhu4/DrCktKcOK4buLYcOs4bq9KcOK4buJMiMp4bud4buj4bupZMOsKeG6pXPDtMOs4bq9KeG6s8OzKeG7p+G6p8OsKeG6s+G6v8Opw6wpw4zhur0yKeG7muG7j8OsKS0pw4rhu4thw6zhur0pw4rhu4kyIynDosO6KTPDrCnhu5bhu6Nu4bq1KWnDsyk+dynDrG7hur8p4buW4bujbuG6tSlpw7MpW10jKeG7neG6v2TDrCnhuqXDsynhu53DquG6vynhurVtw6zhur0p4bucc+G7kcOs4bq9KeG6pTThur8p4bq14buLw6wp4budNOG7oynhurUzw6wp4bqzw7M9KeG6tcOq4bq/ZMOsKeG7m2Y9KeG6pW/DrOG6vSnhurM04buLKeG7pzQpw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6opw63hur/EkcOsKcOMMsOtKeG7neG6r+G7lSloZOG7nSnGoTIp4bqyOeG6tSnhu6c0KeG7lcOq4buhKeG6peG6v2Phu6MpacO1w6wpw6rhu4fDrMOqKeG6tTPDrMOqKeG6teG7o8Os4bq9KeG7pzQp4bud4buj4bupZMOsKeG6pXPDtMOs4bq9KeG7puG7i+G6vyktKeG7msSDw60p4bua4buPw6wkPy/hu5U6Py/DouG6v+G7pzo/L2nhur86Py/hu6NpOj/DouG6v+G7pynhurVpMuG7m+G7m1ko4bq1acahKDo/L8Oi4bq/4bunOj8vw6Lhur/hu6c6

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]