[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa giá trị về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng và hành động của Người - đã trở thành cương lĩnh hành động, dẫn dắt toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Tròn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác, tỉnh Thanh Hóa đã cùng cả dân tộc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Ngày nay, xứ Thanh đã và đang làm một cuộc chuyển mình ngoạn mục, cả về tâm thế và diện mạo, để xứng với tình cảm sâu nặng và sự kỳ vọng của Bác lúc sinh thời. Một tỉnh vinh dự được bốn lần Bác về thăm và có nhiều di huấn quan trọng.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Là một tỉnh ở vị trí chiến lược, trong suốt chiều dài lịch sử, Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng trong những cuộc tranh đấu giành và giữ quyền tự quyết dân tộc. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã huy động cao nhất, nhiều nhất nhân tài, vật lực cho chiến trường. Hàng triệu tấn lương thực đã được vận chuyển vào Nam; 250.000 thanh niên ưu tú, 40.000 người tham gia thanh niên xung phong và phục vụ chiến đấu, cùng hàng vạn cán bộ, đảng viên đã lên đường, bằng tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đồng thời, đã có 4.573 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 120 tập thể, cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Cũng như người dân của dân tộc Việt Nam, người Thanh Hóa sẵn sàng hy sinh cho mục tiêu cao cả là giải phóng đất nước, thống nhất non sông, nước nhà độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nhiều người cho rằng, bởi Thanh Hóa vốn là mảnh đất anh hùng, người dân giàu đức hy sinh; hay bởi đây là đất quý hương của nhiều triều đại phong kiến, đã làm rạng rỡ lịch sử, nên người dân giàu lòng yêu nước và tự tôn dân tộc? Điều đó có thể đúng, nhưng sẽ là chưa đủ nếu không đề cập đến một vấn đề sâu xa, đó là niềm tin. Nhân dân tin vào ngày thắng lợi, bởi chúng ta đã đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ. Để rồi, mỗi lời căn dặn của Người trong “Di chúc”, cũng ví như một lời hiệu triệu muôn người, đứng lên làm cuộc đổi thay vận mệnh.

“Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao”

Romet Chandra - nguyên Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới

“Ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” không chỉ soi đường cho nhân dân ta đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng; mà còn dẫn lối cho dân tộc Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, bước vào giai đoạn cách mạng mới: Thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH và đi lên CNXH.

Thực hiện di nguyện của Bác Hồ “Còn non, còn nước, còn Người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Ngay sau khi đất nước hòa bình và nhất là khi bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo đổi mới tư duy kinh tế. Trong đó, tập trung xác lập kinh tế hộ; đổi mới gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh; ưu tiên hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung. Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, nhằm thu hút tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước... Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 đến nay, đã có bước chuyển mạnh mẽ, với nhiều thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực...

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Thông thường thì vận hội có được là cái lẽ thịnh suy đã được sắp đặt sẵn. Song, trong mọi sự phát triển, cái được sắp đặt chỉ là thứ yếu, còn sự nỗ lực, kiên trì vượt khó mới làm nên diện mạo của thành công. Sự phát triển vượt bậc, ở một số lĩnh vực mà Thanh Hóa đạt được trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, dựa trên nền tảng cơ bản là sự quyết tâm vượt qua lối mòn tư duy, định kiến hành động. Đồng thời, là khả năng nắm bắt thời cơ, chuyển hóa vận hội và kết hợp sức mạnh nội sinh với sức mạnh ngoại sinh, để tạo đà cho phát triển. Hơn lúc nào hết, Thanh Hóa đang nuôi dưỡng khao khát và quyết tâm phát triển mạnh mẽ, để đáp lại sự kỳ vọng của Bác Hồ là “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, dám thay đổi cả tư duy và hành động, Thanh Hóa đang và sẽ tiếp tục bứt phá, để tự tin bước vào công cuộc hội nhập.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Trong “Di chúc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết như “là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của dân ta”. Đồng thời, khi về thăm Thanh Hóa (tháng 12-1961), Người căn dặn: “Ra sức củng cố tốt Đảng và Đoàn, đoàn kết toàn dân cùng nhau thi đua tiến bộ. Làm được như thế thì Thanh Hóa chắc sẽ trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Làm được như thế tức là tỉnh ta góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc và làm nền tảng vững chắc cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong 50 năm qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt. Đến nay, toàn đảng bộ đã có 32 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 28 đảng bộ bộ phận, với tổng số 226.361 đảng viên. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về lý luận, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; triển khai kịp thời, hiệu quả và nhiều đổi mới việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết một triết lý sâu xa, vốn được Người thực hành triệt để trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Đó là “Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”, để căn dặn hậu thế về tư tưởng lấy dân làm gốc. Tư tưởng ấy một lần nữa được Người nhấn mạnh trong “Di chúc”, với những lời tâm huyết dành cho nhân dân lao động và đoàn viên, thanh niên. Quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Người là “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”; qua mỗi thời kỳ, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm đến công tác thanh niên, nhất là chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng và bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 2-4-2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”. Với khoảng 1 triệu đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.373 tổ chức cơ sở đoàn, đây đang và sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào lớn “Tuổi trẻ giữ nước”, “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”...

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối ngoại, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hợp tác với đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước được mở rộng và ngày càng hiệu quả hơn. Hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào được tăng cường, mở rộng quan hệ và ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Seongnam, Hàn Quốc, tỉnh Mittelsachen, CHLB Đức, tỉnh Farwaniyah, Cô Oét, tỉnh Tula, Liên bang Nga... Hiệu quả trong việc mở rộng và hợp tác quốc tế của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã được thể hiện cụ thể bằng nhiều dự án, công trình, trong đó, tiêu biểu là dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người khi về thăm Thanh Hóa hơn 70 năm về trước: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, để đến năm 2020 trở thành tỉnh khá, chủ động được ngân sách và sau năm 2020, có đóng góp ngân sách cho Trung ương; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm các tỉnh mạnh của cả nước.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Đó là khát vọng thịnh vượng, là mục tiêu, quyết tâm để Thanh Hóa hôm nay xứng đáng với vai trò, vị thế trong lịch sử của dân tộc, xứng đáng với truyền thống của người xứ Thanh, với 990 năm Thanh Hóa - cội nguồn của sức mạnh, để bứt phá, đi lên, hòa chung với thành tựu của đất nước sau nhiều năm đổi mới.

Để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng đó, Thanh Hóa tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển; gắn xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, có hàm lượng trí tuệ cao, với xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, có khối lượng hàng hóa lớn; chú trọng phát triển phong phú, đa dạng các hoạt động dịch vụ, du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; thường xuyên chăm lo củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên cho nhân dân. Trước yêu cầu phát triển toàn diện với nhịp độ cao, đòi hỏi các cấp chính quyền phải thực sự đổi mới, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng cải cách hành chính; xây dựng bằng được đội ngũ công chức tinh thông về nghiệp vụ, mẫn cán và liêm chính trong công việc, văn minh lịch sự trong ứng xử.

[E-Magazine] - Lời Người là niềm tin tất thắng!

Thành phố Thanh Hóa hôm nay.

Hướng tới khát vọng thịnh vượng, tỉnh Thanh Hóa đã nhờ tư vấn quốc tế nghiên cứu, xác định đường hướng phát triển, trong đó đã làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi với từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 và sau năm 2030 với năm trụ cột trong phát triển bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông nghiệp; y tế; đô thị hóa và cơ sở hạ tầng. Nhân tố quyết định còn lại là công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; lãnh đạo Thanh Hóa đã, đang và sẽ đặc biệt coi trọng công tác này. Cũng là yếu tố then chốt quyết định cho thực hiện thành công khát vọng thịnh vượng của Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Vận hội của tỉnh đã được khai mở và con đường phát triển đã thênh thang. Dẫu biết rằng, khó khăn, thách thức vẫn còn ở phía trước, khi mà quá trình phát triển của tỉnh luôn cần sự bền bỉ, ý chí quyết tâm và sự cống hiến của mỗi người xứ Thanh. Song tin tưởng tuyệt đối lời Bác Hồ đã căn dặn khi Người về thăm Thanh Hóa, ngày 20-2-1947:

“Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu... Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu...”

-Chủ tịch Hồ Chí Minh-

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quyết tâm đồng sức, đồng lòng quyết biến lời dạy của Người trở thành hiện thực sinh động trên quê hương Thanh Hóa Anh hùng.

TS Trịnh Văn Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồ họa: Quang Trung

Xuất bản: 5:30:08:2019:11:54

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM