Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lương Văn Cường - Đơn vị bầu cử số 2

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lương Văn Cường - Đơn vị bầu cử số 2

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lương Văn Cường - Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi rất vui mừng, phấn khởi được Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; và được Hội đồng bầu cử quốc gia phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi rất vinh dự khi được về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp là 6 huyện, thị - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh quốc phòng, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc; trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Có thể nói, bất cứ một vùng đất, địa danh nào của tỉnh Thanh Hóa cũng đều gắn liền với những sự tích, chiến công, danh nhân, chứng tích lịch sử...

Đặc biệt là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, LLVT, các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng; chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao trong nhiều năm liên tục, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước (Riêng 6 huyện, thị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng từ trên 13%/năm đến trên 16%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt từ 42 đến 80 triệu đồng/người/năm).

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lương Văn Cường - Đơn vị bầu cử số 2

Nhiều dự án lớn đã và đang hoàn thiện, đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Thanh Hóa vẫn hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch thành công, vừa bảo đảm phát triển kinh tế với mức tăng trưởng đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được quan tâm, các đoàn thể chính trị hoạt động có hiệu quả. Trong những năm vừa qua, cùng với việc phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương rất coi trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chương trình, Đề án phát triển KT-XH luôn gắn kết chặt chẽ với củng cố quốc phòng - an ninh; thường xuyên quan tâm chăm lo, đầu tư xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; bảo đảm cho LLVT luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội phát triển chưa bền vững, GDP đầu người còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID - 19 đang diễn ra rất phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân... Tôi mong muốn mình được chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thành công Nghi quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2020-2025 của tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tinh dẫn đầu cả nước, năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, chào mừng 1.000 năm ra đời Danh xưng Thanh Hóa,

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Đại biểu Quốc hội phải là người tiêu biểu, đại diện cho lợi ích của Nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện tiếp tục cố gắng hết sức, đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, xứng đảng với lòng tin của cử tri tỉnh nhà và Nhân dân cả nước.

Trước hết, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp có hiệu quả để thể chế hóa Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các văn bản pháp luật; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, nghị quyết Quốc hội và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; nhất là các chủ trương, quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Thường xuyên tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; những vấn đề cử tri địa phương, cử tri cả nước quan tâm; thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính; phát huy dân chủ XHCN; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Thứ hai, cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN “từ sớm, từ xa” trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; bảo đảm dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể chính trị địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội... Nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đó có các huyện ven biển, miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Giữ vững, phát huy và tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, để mãi mãi xứng là Bộ đội của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới.

Thứ tư, tích cực, chủ động tham gia đóng góp, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà làm cầu nối giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bạn, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ giai đoạn 2021-2026; phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã xác định.

Thứ năm, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ Việt Nam ở địa phương, với cử tri tỉnh nhà và các địa phương trên toàn quốc, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và kiến nghị các giải pháp với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Trên đây là những ý kiến chân thành của tôi, rất mong được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của toàn thể cử tri; dù ở bất cứ cương vị công tác nào và được giao nhiệm vụ gì - là một quân nhân, một cán bộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tôi luôn toàn tâm, toàn ý cống hiến hết mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà và của Nhân dân cả nước.

T.H

Xuất bản: 3:12:05:2021:10:30

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Lương Văn Sáu - 21:29 16/05/21

 Trả lời

Tự hào cho dòng họ Lương Việt Nam. Chúc Bác luôn mạnh khỏe để cống hiến, xây dựng, an ninh nước Việt bền vững.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM