(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Người luôn nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, người lãnh đạo qua kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ ưu điểm, thành tích để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, khắc phục, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi còn manh nha; xử lý công minh, chính xác, kịp thời những sai phạm để giữ gìn kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Người luôn nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, người lãnh đạo qua kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ ưu điểm, thành tích để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, khắc phục, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi còn manh nha; xử lý công minh, chính xác, kịp thời những sai phạm để giữ gìn kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa triển khai nội dung công tác. Ảnh: L.N

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, tạo nên những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính công;... Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt Đảng, những điều đảng viên không được làm, chấp hành quy chế làm việc, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Việc củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp được quan tâm

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp của thành phố đã tiến hành kiểm tra 927 tổ chức đảng và 562 đảng viên, giám sát chuyên đề 841 tổ chức đảng và 1.613 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã ngăn ngừa, phát hiện những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức đối với 2 tổ chức đảng và 63 đảng viên có sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo. Thành ủy, UBKT Thành ủy đã nhận 219 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, đề nghị, trong đó có 55 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đến nay cơ bản các đơn đã được giải quyết triệt để, những nội dung nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và giải quyết kịp thời. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nên tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo và vi phạm kỷ luật Đảng giảm dần về những năm cuối nhiệm kỳ, kỷ luật, kỷ cương của đảng bộ được tăng cường, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng bộ thành phố cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm khắc phục, đó là: Một số đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa chú trọng, quan tâm đến nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chương trình kiểm tra, giám sát chưa trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện không đảm bảo kế hoạch. Tình trạng đơn thư giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, đã được giải quyết nhưng tiếp tục tố cáo, đơn thư vượt cấp, gửi nhiều nơi gây khó khăn cho công tác giải quyết đơn thư; cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước có dấu hiệu tăng. Đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa nắm vững nghiệp vụ, còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung cao độ cho công tác đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thành phố là đơn vị tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, UBKT các cấp trong đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy và UBKT các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ thành phố.

Thứ hai, UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy quán triệt triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai thực hiện Hướng dẫn 19-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu cho cấp ủy và chủ động giúp cấp ủy thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng công tác giám sát thường xuyên.

Thứ ba, UBKT Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý phục vụ công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trước và sau đại hội đảng các cấp; xử lý kịp thời các sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cho cấp ủy, UBKT cơ sở thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát và quy trình xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan nội chính, tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thứ năm, UBKT các cấp chủ động xây dựng đề án nhân sự UBKT đảm bảo số lượng, chất lượng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Lê Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Thành ủy TP Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]