(Baothanhhoa.vn) - Sau 8 tháng kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (lâm thời) khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống 90 năm, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Sau 8 tháng kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (lâm thời) khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay.

Phát huy truyền thống 90 năm, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp

Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã đồng ý lấy ngày 14-10 hằng năm là ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Cùng với tiến trình cách mạng của đất nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập rất sớm, ngày 29-7-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được tổ chức tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Sự ra đời và hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là bước ngoặt trọng đại trong phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh đặc biệt chăm lo công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 31-8-1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Đảng vụ Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác tổ chức và công tác kiểm tra Đảng. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 2-1948), do yêu cầu nhiệm vụ, Tỉnh ủy quyết định tách Ban Đảng vụ Tỉnh ủy, thành lập Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sự kiện đó đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình hình thành và phát triển của công tác tổ chức xây dựng Đảng và của cả hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Từ đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trở thành cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảng viên. Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Trong suốt 90 năm ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và 72 năm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đã luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa luôn hết mình vì công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015–2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm chủ động tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cùng cấp kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện tốt việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy, mà trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”...

Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương đã đạt được kết quả khá quan trọng, đó là: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc chỉ đạo thực hiện; nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động phát hiện, gợi ý những hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm, vi phạm để cấp dưới tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã bố trí 27/27 trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện; giải thể 27/27 công đoàn ngành giáo dục cấp huyện; sắp xếp giảm 13 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh; giải thể Trường Cao đẳng Thể dục - Thể thao Thanh Hóa. Thành lập 27 trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề cấp huyện (trên cơ sở nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trường trung cấp nghề cấp huyện). Đã sắp xếp lại các phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ 32 đầu mối còn 25 đầu mối (giảm 7 đầu mối); sắp xếp lại các khoa và tương đương của Trường Chính trị tỉnh từ 7 đầu mối còn 5 đầu mối (giảm 2 đầu mối). Đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giảm 1 phòng, 2 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp); thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở hợp nhất trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 15-3-2019 về việc lãnh đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 2-8-2019 hướng dẫn thành lập tổ chức đảng ở các xã, phường, thị trấn mới thành lập sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW và một số vấn đề về bố trí, sắp xếp cán bộ. Với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định các bước quy trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã (giảm 76 xã). Số cán bộ, công chức cấp xã phải bố trí sau sáp nhập là 2.842 người (cán bộ 1.366 người; 1.476 công chức); ngân sách tiết kiệm khoảng 215 tỷ đồng/năm. Tính từ năm 2017 đến nay, qua việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp lại số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ, tỉnh đã giảm được 28.108 người. Tổng số tiền ngân sách tỉnh tiết kiệm được do sáp nhập thôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP khoảng 463,6 tỷ đồng/năm.

Về tinh giản biên chế thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-5-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến nay toàn tỉnh đã tinh giản được 2.844 biên chế (trong đó: các cơ quan khối Đảng 65 người; khối hành chính Nhà nước 110 người; các đơn vị sự nghiệp công lập 1.951 người)...

Trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15-11-2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 17-8-2020, 31 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, vượt thời gian quy định 14 ngày (theo kế hoạch hoàn thành trước 31-8-2020)...

Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]