(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7023/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7023/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các văn bản chỉ đạo về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng Nhà văn hóa thôn sau sáp nhập trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành chủ trương, cơ chế chính sách phát triển, hoàn thiện nhà văn hóa thôn sau sáp nhập. Phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, cộng tác viên tham gia tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động vãn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan rà soát việc bố trí quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong quy hoạch sử dụng đất của các địa phương, đơn vị; Kiểm tra việc bố trí dành quỹ đất công cộng ở khu vực nông thôn không có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo định mức sử dụng đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất công cộng dành cho xây dụng thiết chế văn hóa tại các đô thị của các địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, kiểm tra bố trí dành quỹ đất công cộng khu vực phát triển đô thị cho các công trình văn hóa, thể thao ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kể hoạch vốn đầu tư phát triển cho các công trình thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, dự án đã được phê duyệt; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển, hoàn thiện Nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, khu vui chơi giải trí cho người già, trẻ em.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành tham mưu bố trí ngân sách trong kế hoạch hằng năm để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động,... từ nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; từ các nguồn xây dựng, củng cố các thiết chế văn hỏa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, từ các chương trình mục tiêu khác do ngân sách Trung ương bổ sung hằng năm và theo phân cấp ngân sách.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân.

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp tỉnh, trong quá trình lập, thẩm định hoặc thỏa thuận các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, bố trí dành quỹ đất công cộng ở vị trí trung tâm để xây dựng thiết chế vãn hóa thể thao cho công nhân lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong triển khai xây dụng, quản lý và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động trong khu công nghiệp thuộc chức năng quản lý của Ban.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành phối hơp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao trực thuộc ngành, cơ quan, đơn vị mình hoạt động hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; kêu gọi đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp. Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thí xã, thành phố rà soát quy hoạch quỹ đất dành cho thiết chế nhà văn hóa thiếu nhi tại các địa phương; kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư thiết chế Nhà văn hóa thiếu nhi phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, rà soát quy hoạch; ưu tiên quy hoạch quỹ đất dành cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là công trình Trung tâm văn hóa, thể thao xã, Nhà văn hóa thiếu nhi đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại địa phương; Có cơ chế chính sách ưu tiên các nguồn lực để xây dựng thiết chế vàn hóa, thể thao trên địa bàn. Tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, tập trung rà soát thiết chế Nhà văn hóa thôn, bản, phố sau sáp nhập theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn, tránh để hiện tượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở sau sáp nhập dư thừa không duy trì hoặc Nhà văn hóa không tổ chức các hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn.

BĐT {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]