(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN) từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN) từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: M.H

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, chỉ đạo đảng ủy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho cấp ủy địa phương cùng cấp có nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng một số công trình quân sự trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, công sự chiến đấu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương; thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của hội đồng giáo dục QP-AN các cấp. Đồng thời tập trung chỉ đạo hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; chính sách, pháp luật Nhà nước; giáo dục pháp luật về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển, đảo... cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào và chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp cả vật chất và tinh thần như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Xóa nhà tranh, nhà tạm”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương, nhất là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý các công trình quốc phòng, đất quốc phòng... Phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến công trình quốc phòng và các khu vực có giá trị về quân sự. Nhờ có sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời nên các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh và các ban, ngành, địa phương đều thể hiện rõ việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.

Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương, LLVT tỉnh còn xác định nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình, là cơ sở để LLVT có đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm, chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tổ chức hàng chục cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hàng trăm cuộc diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn...

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp xây dựng hệ thống làng, xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”; đồng thời tăng cường xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận; nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó thắng lợi với mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của tỉnh.

Làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý chặt chẽ an ninh - tư tưởng, văn hóa; phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình “, bạo loạn lật đổ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt việc quản lý đất quốc phòng và công trình quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh.

Tham mưu cho hội đồng giáo dục QP-AN của tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp, chú trọng số cán bộ ở cơ sở, cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp kinh tế, đội ngũ giáo viên, cán bộ đoàn và chức việc tôn giáo.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ Quân sự tỉnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của LLVT tỉnh trong tình hình mới, tham gia tích cực các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước quân đội và của địa phương gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực công tác, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại tá Nguyễn Văn Linh

Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Thanh Hóa


Đại Tá Nguyễn Văn Linh

Từ khóa:Quốc phòng

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]