(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời khi bàn về vai trò của cán bộ và công tác huấn luyện cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(1). Bám sát vào định hướng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị cấp tỉnh, thời gian qua cùng với việc đổi mới nội dung chương trình, mô hình, phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị Thanh Hóa đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn”(2).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới

Sinh thời khi bàn về vai trò của cán bộ và công tác huấn luyện cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(1). Bám sát vào định hướng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị cấp tỉnh, thời gian qua cùng với việc đổi mới nội dung chương trình, mô hình, phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị Thanh Hóa đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn”(2).

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới

Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2020 tại Trường Chính trị tỉnh.

Thông qua chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ, nhà trường đã xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành cán bộ quản lý giáo dục giỏi, thành chuyên gia trên các lĩnh vực không chỉ có khả năng tư vấn cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện ở trường mà còn đồng hành, tư vấn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đội ngũ, nhà trường đã xác định khâu đột phá là tạo cơ chế tốt, môi trường tốt trong công tác huấn luyện đội ngũ thông qua việc ban hành cơ chế hỗ trợ đặc biệt, khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý... nhất là học tập nghiên cứu sinh. Song hành với việc quan tâm nâng cao trình độ, đảng ủy, ban giám hiệu đã chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thông qua các hoạt động thực hành - trải nghiệm thực tiễn như: Giao chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường..., các hoạt động lãnh đạo, quản lý...; quan tâm tạo động lực và áp lực trong công tác tổng kết thực tiễn, biên tập tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, các hoạt động thao giảng, dự giờ, hội thi giáo viên giỏi 3 cấp độ (giảng viên có giờ dạy giỏi, dạy giỏi và giỏi); kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ quản lý tiêu biểu, các danh hiệu giảng viên, các công trình khoa học tiêu biểu, vinh danh các tập thể kiểu mẫu, giảng viên gương mẫu.

Đến nay 100% cán bộ quản lý và giảng viên đạt chuẩn và vượt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... Là trường có số lượng tiến sĩ và nghiên cứu sinh nhiều nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước. Và quan trọng hơn, thông qua việc chăm lo xây dựng đội ngũ, nhà trường đã phát huy tất cả cán bộ, giảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của nhà trường, tạo được những dấu ấn đặc biệt trong việc xây dựng mô hình nhà trường 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới với những kết quả tiêu biểu như: Phối hợp với các ban, sở, ngành cấp tỉnh; với cấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoàn thành quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn với chất lượng tốt nhất (khoảng từ 120 – 150 lớp/12.000 học viên/năm). Sáng tạo huy động nguồn lực phát triển toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng, nâng cao hình ảnh, vị thế của cán bộ, giảng viên nhà trường đối với sự ghi nhận của học viên, cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh và hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

Bước vào năm học 2018 - 2019, năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (4-6-1949 – 4-6-2019), đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đang nỗ lực xây dựng trường chính trị trở thành trung tâm chất lượng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và sứ mệnh: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao - đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ở các địa phương, đơn vị. Theo đó, nhà trường sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp sau:

Một là, phát triển tư duy, tầm nhìn; xóa bỏ nếp nghĩ, cách làm “cầm chừng”, “vừa đủ”; xử lý hài hòa các mối quan hệ để tiếp tục đổi mới và phát triển. Để tiếp tục giữ vững mô hình phát triển đồng thời hiện thực hóa được tầm nhìn chiến lược, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên cần mở rộng tầm nhìn, quyết tâm xóa bỏ rào cản với tư duy “không gì cũ hơn thành tích của ngày hôm qua”, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vượt lên chính mình, tập trung xử lý hài hòa 5 mối quan hệ, cụ thể như sau: Đổi mới, ổn định và phát triển. Đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Xử lý khối lượng công việc nhiều hơn, tiến độ đòi hỏi nhanh hơn, yêu cầu chất lượng tốt hơn với tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm về biên chế.

Hai là, nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích sáng tạo, xóa bỏ thói quen ngại khó, ngại khổ; phát triển tinh thần tận hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Lấy hiệu quả phục vụ, thành công của học viên, tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh làm mục tiêu phấn đấu; đồng hành chăm lo và phát huy học viên trong: Phát triển tư duy, tầm nhìn; phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý; phát triển văn hóa đọc; xây dựng hình ảnh học viên; xây dựng môi trường giàu tính Đảng.

Ba là, thực sự cầu thị, xóa bỏ tư duy “bằng cấp”, rèn luyện tác phong, nâng cao hình ảnh, vị thế cán bộ, giảng viên Trường Đảng. Mỗi cán bộ, giảng viên phải là tấm gương về tinh thần thực tìm hiểu, thực nghiên cứu, thực trải nghiệm, thực tổng kết và thực dạy; đồng thời phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện tác phong, quyết liệt trong đổi mới phương pháp dạy – học, thi, kiểm tra, đánh giá. Hướng dẫn, tổ chức học viên rèn luyện tác phong theo nguyên tắc 3 không (không vào lớp muộn, ra sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học), 3 có (có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học).

Bốn là, bám sát định hướng chủ đề hàng năm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn gắn liền với vị trí việc làm và chức danh làm mục tiêu phấn đấu và cơ sở đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, công tác của mỗi cán bộ, giảng viên. Cụ thể hóa phong trào thi đua 5 tốt: Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy – học tốt, tư vấn tốt thành chương trình hành động của các tập thể và cá nhân. Ưu tiên nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên thông qua các hoạt động thực hành - trải nghiệm, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn theo phương châm: Xã hội hóa nghiên cứu tìm hiểu, ưu tiên nghiên cứu phát hiện, khuyến khích nghiên cứu tư vấn.

Năm là, đổi mới và thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, coi đổi mới đánh giá là khâu đột phá. Khẩn trương phối hợp chuẩn bị các điều kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; phê duyệt đề án vị trí việc làm của nhà trường. Làm tốt công tác tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, giảng viên các khoa, phòng theo hướng phù hợp với chuyên môn, trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới, thực hiện đồng bộ và gắn kết giữa các khâu từ quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, giảng viên. Đặc biệt, coi đổi mới đánh giá là khâu đột phá theo hướng: “xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương”(3). Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa đạt chuẩn đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước.

(1). Hồ Chí Minh (2009) Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội.

(2). Nghị quyết số 04-NQ/TU về công tác cán bộ.

(3). Tài liệu học tập Các văn kiện hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, tr.56.

Lương Trọng Thành

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 PHAM VAN TINH - 07:07 12/02/19

 Trả lời

RAT TOT VA RAT TOT CHUC MUNG NHA TRUONG ...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]