(Baothanhhoa.vn) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của Người. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước hết nói về Đảng”, điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của Người. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước hết nói về Đảng”, điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 nội dung lớn, đó là: Thứ nhất, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ. Thứ hai, phải phát huy dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc. Thứ ba, nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền là hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực, thoái hóa trong Đảng. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, trong 50 năm qua thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng bộ tỉnh đã phát động đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, biến đau thương thành hành động cách mạng.

Trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát, nắm chắc tình hình, điều kiện thực tế, đề ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển sản xuất, chi viện cho chiến trường miền Nam và đánh thắng giặc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc. Đất nước thống nhất, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện chính sách hậu phương, quân đội, dồn sức cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới tư duy, đề cao trách nhiệm, chủ động vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương; xác định đúng đắn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ; đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong chỉ đạo, điều hành, các cấp ủy, chính quyền luôn kiên trì bám sát những vấn đề có tính chiến lược, lựa chọn và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tạo sự chuyển biến rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 32 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 27 đảng bộ cấp huyện, thị, thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc, có 1.727 tổ chức cơ sở đảng (635 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 417 đảng bộ cơ sở và 675 chi bộ cơ sở); có 28 đảng bộ bộ phận; 11.448 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện nay là 226.361 đảng viên (tăng hơn 146.000 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII năm 1969). Đảng bộ tỉnh đã luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị 06 khóa X, Chỉ thị 03 khóa XI, Chỉ thị 05 khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chương trình công tác hàng năm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, như: Tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm để tập trung giải quyết.

Đồng thời với đó, việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm của cán bộ, đảng viên, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến. Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 8.544 lượt tổ chức đảng và 25.838 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 237 tổ chức đảng và 3.224 đảng viên; qua kiểm tra kết luận có vi phạm 122 tổ chức đảng và 2.481 đảng viên; vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật 38 tổ chức đảng và 1.750 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 36 tổ chức đảng và 1.650 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa sai phạm, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng; góp phần giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện công khai, dân chủ. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của nhân dân; triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, năng động, tích cực, sâu sát cơ sở hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên.

Hiện nay, Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về việc xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chú trọng xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức trong Đảng, ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Vấn đề hàng đầu vẫn là nâng cao chất lượng, phát huy vai trò đầu tàu, nêu gương của đội ngũ đảng viên, cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]