(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 89 năm, tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh; Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, đồng thời quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Văn phòng cấp ủy nêu cao tinh thần tận tụy trong công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng cấp ủy nêu cao tinh thần tận tụy trong công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng Tỉnh ủy tập huấn công tác văn phòng cấp ủy tham mưu, phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách đây 89 năm, tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh; Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, đồng thời quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy.

Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18-10-1930 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy trong cả nước. Phát huy truyền thống “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo”, thời gian qua, Văn phòng cấp ủy tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) đã tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quy chế làm việc; xây dựng chương trình làm việc (toàn khóa, năm, tháng, tuần); phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất ban hành các đề án, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, các nghị quyết của cấp trên về lĩnh vực kinh tế - xã hội, tham mưu ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các văn phòng cấp ủy trong tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và các cấp, các ngành, địa phương nắm tình hình những vấn đề bức xúc và nổi cộm, để tham mưu giúp cấp ủy có biện pháp, chủ trương và quyết định phù hợp. Mặt khác, VPTU cũng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tham mưu, phục vụ tốt các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách và công tác của Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, cũng như tham mưu, phục vụ cấp ủy trong các hoạt động đối ngoại khác của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, VPTU đã tham mưu xây dựng, hoàn thành, ban hành thể chế hóa các định hướng lớn, các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa nhanh nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Trong đó: Đã phối hợp tham mưu để Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn và ban hành 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá và nhiều cơ chế, chính sách lớn, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để triển khai thực hiện như: Nghị quyết số 04, Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường; các Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. VPTU tập trung theo dõi, đôn đốc, góp ý vào các nội dung, đề án, báo cáo và đề xuất nhiều ý kiến được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao, điển hình như các đề án: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức, hoạt động thôn, bản, tổ dân phố... Cùng với đó, công tác thẩm tra, thẩm định của VPTU đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, hầu hết các chương trình, đề án, báo cáo trình cấp ủy đều được thẩm định về thể loại, thể thức, thẩm quyền; tỷ lệ văn bản được Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu văn phòng thẩm định, hoàn thiện trước khi thường trực ký ban hành tăng cao, nội dung thẩm định toàn diện hơn, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và một số lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (gọi chung là văn phòng cấp ủy huyện) đã chủ động phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ban thường vụ, lịch công tác hàng tuần của thường trực cấp ủy. Phối hợp với các ban đảng tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Văn phòng cấp ủy cấp huyện có nhiều tiến bộ trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ, thẩm tra văn bản trước khi trình cấp ủy; 90% văn bản trước khi cấp ủy ban hành đều được chuyển về văn phòng thẩm tra về thể thức, thẩm quyền, kiểm tra lỗi chính tả; vận dụng chặt chẽ quy trình ra nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy vào xây dựng các nghị quyết, đề án trình cấp ủy. Các văn phòng đã phối hợp chuẩn bị, tham gia xây dựng nội dung các đề án, báo cáo trước khi trình ban thường vụ, thường trực cấp ủy; Văn phòng Thành ủy TP Thanh Hóa, văn phòng cấp ủy các huyện Cẩm Thủy, Yên Định, Như Xuân, Thạch Thành,... đã chủ trì thẩm định, hoàn thiện nội dung nhiều đề án, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; Văn phòng Huyện ủy Ngọc Lặc đã trực tiếp tham mưu xây dựng đề án của huyện trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

9 tháng năm 2019, trên cơ sở chương trình công tác năm, VPTU đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa thực hiện đúng chương trình công tác năm, vừa giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới theo chỉ đạo của Trung ương và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; xây dựng lịch làm việc hằng tuần cho Thường trực và các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy. VPTU đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 7-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU “Về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; chỉ thị và các kết luận về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành y tế, ngành tài nguyên và môi trường, ngành văn hóa, thể thao và du lịch; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050... Tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phát huy truyền thống 89 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đạt được, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp ủy tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đảng bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp do Điều lệ Đảng quy định; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]