(Baothanhhoa.vn) - Gần 3 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) và văn phòng cấp ủy đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn công việc và đạt nhiều thành tích rất quan trọng, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Văn phòng cấp ủy chủ động tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Gần 3 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) và văn phòng cấp ủy đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn công việc và đạt nhiều thành tích rất quan trọng, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tham mưu, phục vụ nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ảnh: Nguyễn Minh

Để đạt hiệu quả VPTU đã bám sát quy chế và chương trình công tác để sắp xếp nội dung, thời gian phù hợp; chủ động tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình công tác và những vấn đề lớn, quan trọng phát sinh trong thực tiễn để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ VPTU đã tham mưu xây dựng hoàn thành ban hành thể chế hóa các định hướng lớn, các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa nhanh nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Trong đó: Đã phối hợp tham mưu để Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn và ban hành 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá và nhiều cơ chế, chính sách lớn, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để triển khai thực hiện như: Nghị quyết số 04, Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường; các Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. VPTU tập trung theo dõi, đôn đốc, góp ý vào các nội dung, đề án, báo cáo và đề xuất nhiều ý kiến được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao, điển hình như các Đề án: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức, hoạt động thôn, bản, tổ dân phố... Cùng với đó, công tác thẩm tra, thẩm định của VPTU đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, hầu hết các chương trình, đề án, báo cáo trình cấp ủy đều được thẩm định về thể loại, thể thức, thẩm quyền; tỷ lệ văn bản được Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu văn phòng thẩm định, hoàn thiện trước khi thường trực ký ban hành tăng cao, nội dung thẩm định toàn diện hơn, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và một số lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã trực tiếp biên tập, tham mưu cho ban chấp hành đảng bộ ban hành 3 nghị quyết, ban thường vụ ban hành 10 chỉ thị, 161 kết luận, 96 thông báo kết luận, 50 báo cáo và trên 3.400 công văn chỉ đạo trên các lĩnh vực; thẩm định, phối hợp biên tập, hoàn thiện nội dung trình ban chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 7 nghị quyết chuyên đề, 5 chỉ thị, 101 kế hoạch và chương trình hành động, 48 chương trình công tác, 244 báo cáo.

Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (gọi chung là văn phòng cấp ủy huyện) đã chủ động phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ban thường vụ, lịch công tác hàng tuần của thường trực cấp ủy. Phối hợp với các ban đảng tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Văn phòng cấp ủy cấp huyện có nhiều tiến bộ trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ, thẩm tra văn bản trước khi trình cấp ủy; 90% văn bản trước khi cấp ủy ban hành đều được chuyển về văn phòng thẩm tra về thể thức, thẩm quyền, kiểm tra lỗi chính tả; vận dụng chặt chẽ quy trình ra nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy vào xây dựng các nghị quyết, đề án trình cấp ủy. Các văn phòng đã phối hợp chuẩn bị, tham gia xây dựng nội dung các đề án, báo cáo trước khi trình ban thường vụ, thường trực cấp ủy; Văn phòng Thành ủy TP Thanh Hóa, văn phòng cấp ủy các huyện Cẩm Thủy, Yên Định, Như Xuân, Thạch Thành,... đã chủ trì thẩm định, hoàn thiện nội dung nhiều đề án, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; Văn phòng Huyện ủy Ngọc Lặc đã trực tiếp tham mưu xây dựng đề án của huyện trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau nửa nhiệm kỳ văn phòng cấp ủy đã đạt được những kết quả nổi bật đó là: Đã chủ động phối hợp tham mưu và giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện trong thời gian sớm nhất, với cách làm đổi mới, thiết thực; tham mưu cho cấp ủy sớm hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn mà nghị quyết đại hội Đảng đã ban hành, thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, các chương trình trọng tâm, tạo tiền đề, điều kiện quan trọng để đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. Công tác thẩm tra, thẩm định có nhiều tiến bộ; hầu hết các nội dung trình cấp ủy đều được thẩm định về thể loại, thể thức, thẩm quyền; tỷ lệ văn bản được thẩm định về nội dung, hoàn thiện trước khi thường trực ký ban hành tăng cao, nội dung thẩm định toàn diện hơn, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và một số lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đổi mới, thể hiện tính kế hoạch, tính khoa học, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác cả tham mưu và phục vụ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Từ VPTU đến văn phòng cấp ủy huyện đã quan tâm và phối hợp tổ chức được nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy... Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

Thời gian tới văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, bám sát chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy các cấp, nhiệm vụ, giải pháp của nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để tham mưu xây dựng và phục vụ thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019, 2020, chương trình hàng tháng của cấp ủy; định kỳ rà soát, bổ sung các nội dung chương trình đảm bảo phù hợp, khắc phục tình trạng đưa quá ít nội dung hoặc quá nhiều nội dung vào một kỳ họp, hoàn thành toàn bộ chương trình toàn khóa của cấp ủy với chất lượng cao nhất. Tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và thực tiễn địa phương. Thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp, bảo đảm chính xác, kịp thời, tăng cường thông tin có tính dự báo và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND trong việc tham mưu, điều hòa chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên ban thường vụ phù hợp với quy chế làm việc, đảm bảo hoàn thành chương trình công tác của cấp ủy.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]