(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp lần thứ 27 Thường trực HĐND tỉnh.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các ngành có liên quan để chuẩn bị tốt nội dung 4 Kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11; đã tổ chức 8 phiên họp (thứ 20 đến thứ 27) để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp; phân công cơ quan, tổ chức chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Phân công các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định; cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình 4 kỳ họp nêu trên và các tờ trình của UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp. Các tài liệu kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tích cực và kịp thời gửi tới các vị đại biểu để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh. Trong năm, HĐND tỉnh đã ban hành 101 nghị quyết.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ngay từ đầu năm, căn cứ Chương trình giám sát của HĐND tỉnh và Chương trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp với các đại biểu chuyên trách của các Ban HĐND tỉnh để thống nhất Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, tạo sự chủ động, khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Trên cơ sở Chương trình công tác đã được ban hành, hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban định kỳ để đánh giá kết quả công tác tháng trước, bàn và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong tháng tiếp theo, đồng thời rà soát những việc tồn đọng, chậm hoặc chưa thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. Công tác điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh được thực hiện tốt, do đó hạn chế được sự chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát, khảo sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Trên cơ sở thực tiễn về sự phát triển của địa phương, năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 20 tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính cấp bách, cần phải triển khai ngay nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền được tập thể Thường trực HĐND tỉnh họp bàn thảo luận dân chủ, công khai. Mọi quyết định đều dựa trên cơ sở pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của từng thành viên Thường trực và ý kiến các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham dự phiên họp. Thường trực HĐND tỉnh đã sớm có thông báo kết luận về các nội dung được xin ý kiến để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, trước, sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và triển khai sớm đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với các cơ quan thông tin kịp thời thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung, dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri cũng như thông tin, tuyên truyền đến cử tri biết về nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được ban hành. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, gửi đến đại biểu kịp thời. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp rà soát, phân loại, tổng hợp đầy đủ để thông báo tại kỳ họp. Một số nội dung đông đảo cử tri quan tâm đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí, sắp xếp lịch để các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; đồng thời, yêu cầu các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố sắp xếp lịch, tổ chức để đại biểu thuộc tổ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của địa phương nơi ứng cử. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh và kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND tỉnh để đôn đốc việc thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2019, đã tiếp nhận gần 300 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phân loại, xử lý và chuyển 112 đơn (gồm 24 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 72 đơn phản ánh, kiến nghị) đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 39 đơn.

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2020 bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách. Làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giám sát tại địa phương. Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; trọng tâm là giải quyết các nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp và cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tiếp tục nghiên cứu để hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn thực sự có hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]