(Baothanhhoa.vn) - Những kết quả đạt được trong công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy và công tác tổ chức, cán bộ cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện, lựa chọn được những nhân tố tích cực, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có đức, có tài, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới: Chuẩn bị tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

Những kết quả đạt được trong công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy và công tác tổ chức, cán bộ cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện, lựa chọn được những nhân tố tích cực, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có đức, có tài, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới: Chuẩn bị tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Như Xuân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: “Chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã có sự chủ động chuẩn bị. Trong đó, thực hiện mạnh mẽ việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ để đào tạo, rèn luyện cán bộ và rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành các quy định về thi tuyển chức danh, yêu cầu các chức danh trong quy hoạch phải được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các văn bằng, chứng chỉ để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Cơ bản đến thời điểm này đội ngũ được rà soát quy hoạch đều đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và bảo đảm nguồn cán bộ quy hoạch”.

Trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ về công tác nhân sự, cán bộ: “Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự”. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp”.

Theo đó, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, các cấp uỷ cần chủ động cụ thể hoá, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đảng bộ. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Cần tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, khách quan, công tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Đồng thời, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 177-KH/TU ngày 15-11–2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cấp ủy các cấp tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung đánh giá bối cảnh, tình hình; kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành. Cùng với việc thực hiện công tác quy hoạch theo định kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ; trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua; trong đó, quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài...

Phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 15-11, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ban thường vụ cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu kỹ các tài liệu, xây dựng kế hoạch của đơn vị đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện ngay việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và tổ chức phê duyệt, hướng đến tỷ lệ cơ cấu theo quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền.

Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ những năm qua là nhân tố then chốt, góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trước những yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của quê hương, đất nước hiện nay, cấp ủy các cấp cần tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Chú trọng công tác phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, tiếp tục khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Trước hết, thực hiện đúng các quy định, quy trình để xây dựng nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, lựa chọn được những người bảo đảm các tiêu chuẩn, có đức, có tài, có tầm, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào cấp ủy.

Việt Linh


Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]