(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-1, Bộ Nội vụ triển khai hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng 15-1, Bộ Nội vụ triển khai hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu tại các bộ, ngành trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2018, ngành nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước như: Cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; công tác tôn giáo… Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập. Ở trung ương, đã quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ. Cùng với đó các địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước; công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ được tăng cường. Trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp. Cơ bản hoàn thành xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo sát sao cùng với sự quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn văn bản có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; một số địa phương, đơn vị đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức chưa đúng trình tự quy định, gây bức xúc trong dư luận; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng yêu cầu...

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngành nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với 5 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện 14 nhóm giải pháp để góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; hoàn thiện các dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đôn đốc triển khai thực hiện đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác cải cách hành chính…

Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó khăn và những kết quả, thành tích quan trọng của ngành nội vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 của Chính phủ.

Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý ngành nội vụ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, Chính phủ đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn năm 2018, do đó bám sát phương châm hành động của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá”, ngành nội vụ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác đạt kết quả cao. Tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII và của Quốc hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành nội vụ. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; cải cách về tiền lương, chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, loại bỏ những cán bộ năng lực yếu kém. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ, bảo đảm khoa học, hiện đại, bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ. Bộ cần đi đầu trong sắp xếp các cơ sở đào tạo theo hướng tinh gọn, đầu tư cho đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của bộ.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và phát biểu kết luận hội nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đề nghị Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực nội vụ và các nhiệm vụ công tác năm 2019.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]