(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Những năm qua, được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban an ninh thôn Trung Hòa, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) kiểm tra an ninh thôn xóm.

Để có sự phối hợp tập trung và hiệu quả, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể triển khai thực hiện và đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Cụ thể hóa các nội dung, gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19-3-2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng; gắn bó với nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Thường xuyên phối hợp với công an, các tổ chức thành viên và các ngành liên quan triển khai có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quan tâm chăm lo củng cố, xây dựng các lực lượng an ninh cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 635 ban chỉ đạo về ANTT; 6.031 tổ ANTT ở khu dân cư; xây dựng và duy trì 35.293 tổ an ninh xã hội (ANXH); có 1.787.821 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và hộ gia đình đăng ký cam kết không sử dụng ma túy, không buôn bán, không tàng trữ, không tái trồng cây thuốc phiện, không vi phạm ANTT ở địa phương. Hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố, bảo vệ dân phố và tổ ANXH đã phát huy vai trò, tác dụng thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách, pháp luật, quản lý dân cư, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tuần tra ban đêm phòng, chống tội phạm. Trong 10 năm (2008-2017), MTTQ các cấp đã phát hiện, tiếp nhận thông tin và trực tiếp giải quyết trên 18.000 vụ liên quan đến ANTT; hòa giải hàng vạn mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; lập hồ sơ gửi công an xã, phường, thị trấn giải quyết 7.795 vụ việc. Qua đánh giá có 4.342/5.971 khu dân cư đạt 4 tiêu chí xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, hàng năm có trên 95% tổ ANXH được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT đã góp phần đảm bảo ổn định trên các lĩnh vực, địa bàn. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 517 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; có 554 xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh (tăng 2 xã so với năm 2016).

Đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn ANTT nơi công tác và cư trú. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất để tập hợp, động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến

Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, Ủy ban MTTQ huyện Yên Định luôn gắn liền và lồng ghép với việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn của địa phương như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Hàng năm MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 4.000 lượt tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: Hệ thống truyền thanh, truyền hình, tổ chức các hội nghị, tập huấn, các buổi tuyên truyền pháp luật...; hòa giải thành công 80% các vụ việc, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc phải đưa ra công an, chính quyền giải quyết.

Qua 10 năm thực hiện đề án đã có hàng trăm mô hình hay, điển hình tiên tiến, thiết thực, phù hợp với điều kiện từng vùng, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Các mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang phát huy vai trò tích cực trong vận động quần chúng tự giác tham gia đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả được nhân rộng ở xã, thị trấn như: “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Dòng họ với an ninh trật tự”, “Giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”... Toàn huyện hiện có 239/243 khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự, 202/243 khu dân cư không có người nghiện ma túy.

Lê Đức Thọ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Định

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đặc biệt, qua các cuộc sinh hoạt nhân dân ở khu dân cư được tập trung tổ chức sâu rộng, vừa mang tính tuyên truyền, vừa mang tính vận động, thuyết phục, hướng dẫn, tổ chức, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong nhân dân ở từng địa bàn cơ sở, khu dân cư. Các hình thức truyền thông trực tiếp đến đối tượng, nhóm đối tượng, gia đình đối tượng, nhóm cộng đồng dân cư đã giúp người dân tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội và tội phạm. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo ra được những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng, nâng cao được tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình, xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Nguyễn Văn Phúc

(Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh)

Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) hiện có 3.206 hộ dân cư trú trên địa bàn 14 phố. Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 ngày 19-3-2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, phường đã phát động và thực hiện phong trào vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị làm nhiều việc tốt về ANTT. Ban chỉ đạo ANTT đã triển khai đến từng phố, tổ an ninh xã hội (ANXH) và phát tài liệu đăng ký làm việc tốt về ANTT cho 74 tổ ANXH với 100% hộ dân tham gia đăng ký. Ngoài ra, 74 tổ ANXH còn tự đăng ký làm việc tốt với phố và 14 phố đăng ký với UBND phường với những nội dung cụ thể. Thông qua các phong trào tự quản về ANTT và đăng ký việc làm tốt về ANTT, quần chúng nhân dân đã cung cấp mỗi năm hàng trăm nguồn tin liên quan đến ANTT cho chính quyền và công an.

Trong 10 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10, lực lượng công an phường đã tập trung điều tra, xử lý triệt xóa 3 tụ điểm buôn bán về ma túy, bắt 23 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 162 đối tượng... Từ những kết quả trên, đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn phường Ba Đình cơ bản ổn định, không có điểm nóng nổi cộm. 4 năm liên tục (từ 2014 đến 2017), 14/14 phố của phường Ba Đình đạt khu dân cư an toàn về ANTT.

Lê Ngọc Tú

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

phường Ba Đình, TP Thanh Hóa


Bài và ảnh: Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]