(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Trải qua 89 năm, các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Trải qua 89 năm, các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Tiếp nối truyền thống của ngành, từ đầu năm đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ, ngày 28-5-2019 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 7-6-2019 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Quyết định số 3044-QĐ/TU, ngày 7-6-2019 thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; tham mưu thành lập tiểu ban nội dung, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 theo phân cấp gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong công tác nhân sự, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động, cán bộ theo phân cấp quản lý bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót trong công tác cán bộ; trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, chỉ định, chuẩn y, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, điều động bố trí cán bộ đối với 113 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn, trung hạn trong và ngoài nước. 9 tháng năm 2019 đã tham mưu mở 33 lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng 2 lớp cao cấp lý luận (CCLL) chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở tại Thanh Hóa. Tham mưu cử 41 đồng chí đi học CCLL hệ tập trung (35 đồng chí học tại Học viện Chính trị Khu vực I, 6 đồng chí tại Học viện Trung tâm), 180 đồng chí đi học CCLL hệ không tập trung; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I và Trường Chính trị tỉnh khai giảng 1 lớp CCLL hệ không tập trung khóa học 2019-2021.

Trong xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn ngành đã tập trung xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, công bằng trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao ngày càng đi vào nền nếp, như: Quy chế làm việc; quy định, phân công công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn; quy định về tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng; quy định về công tác lưu trữ; quy chế chi tiêu nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện nghiêm giao ban trực tuyến trong ngành theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ toàn ngành; coi trọng xây dựng văn hóa công sở; từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng 89 năm qua, trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết Trung ương và của tỉnh; thực hiện tốt Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 28-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 7-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và quy định của ban thường vụ cấp ủy các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện chặt chẽ hơn về quy trình giới thiệu tín nhiệm; tiêu chuẩn đối với cán bộ bổ nhiệm về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, về năng lực, uy tín; đảm bảo điều kiện về tuổi, về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học... theo quy định. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng; chăm lo phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cơ quan vững mạnh, môi trường làm việc tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị cơ quan tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]