(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay 16-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng nay 16-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Với phương châm hành động của năm là "hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ", trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nội vụ đã tập trung thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 30-6-2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng là 41.515 người. Tính đến tháng 6-2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015. Các đơn vị cấp tỉnh đã xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Theo báo cáo, có 20/713 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp; 623/11.162 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị của các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong thực hiện các nội dung về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn, cơ cấu cấp phó tại các cơ quan sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; giải quyết chế độ chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập; xây dựng chính quyền đô thị...

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ kết quả triển khai và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tham luận đầu tiên tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ kết quả triển khai và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí cho biết: Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, phê duyệt phương án tổng thể, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7 năm 2019. Theo đề án, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 11,96% số đơn vị so với hiện nay); có 1.308 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (trong đó dự kiến bố trí đến các đơn vị cấp xã còn thiếu cán bộ, công chức là 555 người; tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã, cấp huyện là 147 người; làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp là 10 người; nghỉ hưu trước tuổi và thực hiện tinh giản 596 người) và 1.199 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Để kịp thời giải quyết, ngành nội vụ Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã tại 143 xã, phường, thị trấn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, với tổng kinh phí thực hiện chính sách là 49,6 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thanh Hóa đã có được những bài học kinh nghiệm đó là: Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác triển khai, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Thực hiện đầy đủ, sâu rộng, kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa tích cực. Phải có chương trình, kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; phân công cán bộ, cấp ủy viên chỉ đạo theo địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh. Có phương án bố trí sắp xếp cán bộ khách quan, công khai, minh bạch, có chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự yên tâm và đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp. Chú trọng tên gọi của xã mới sau sáp nhập bảo đảm phù hợp, có giải pháp sử dụng hợp lý công sở, các thiết chế văn hóa, tránh lãng phí sau sắp xếp. Gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với việc ổn định tình hình.

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định những kết quả ngành nội vụ đạt được trong 6 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế; đồng thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác nội vụ tại các bộ, ngành, địa phương. Đối với nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu ngành nội vụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế. Khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thẩm định, giao số người làm việc cho các bộ, ngành, địa phương năm 2020. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, thanh tra, kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 -2021. Làm tốt công tác tham mưu cấp có thẩm quyền phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức...

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]