(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã không ngừng đổi mới, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ được đề ra trong “Pháp lệnh cựu chiến binh” 2005.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã không ngừng đổi mới, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ được đề ra trong “Pháp lệnh cựu chiến binh” 2005.

Mô hình trồng rau an toàn của hội viên CCB thôn Nghĩa Môn, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Ảnh: Phan Nga

Trong năm 2018 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội VI hội CCB các cấp - Hội CCB tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Trong năm qua đã kết nạp thêm 3.598 hội viên mới, đưa tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên 215.432 người (chiếm 98% CCB toàn tỉnh), hiện đang sinh hoạt tại 859 hội cơ sở thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong tỉnh. Ban Chấp hành và Thường vụ, Thường trực Hội CCB tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn ban chấp hành hội các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của hội. Chế độ sinh hoạt và hoạt động của hội được duy trì có nền nếp, chất lượng đang từng bước được nâng lên.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hội CCB các địa phương, đơn vị đã phối hợp thường xuyên với chính quyền, MTTQ, các cơ quan chức năng chăm lo xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giáo dục, động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm chính trị cho cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp hội; tích cực tham mưu và phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào việc giải quyết các “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Cán bộ, hội viên CCB luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi nhiều năm qua đã phát triển sâu rộng khắp toàn tỉnh, được hội viên hưởng ứng tích cực và đạt kết quả quan trọng, với sự ra đời của hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX, các trang trại do hội viên CCB làm chủ đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho trên 10 nghìn lao động là hội viên, con em hội viên và nhân dân. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức, như: Hỗ trợ vốn, giống, sửa chữa, xóa nhà dột nát cho hàng trăm gia đình hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong năm 2018, với nguồn kinh phí đóng góp và huy động xã hội hóa, các cấp hội đã hỗ trợ cho gần 200 gia đình hội viên làm nhà mới và tu sửa nhà. Đến nay, cơ bản không còn gia đình hội viên CCB thuộc diện đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và có tính bền vững, chỉ còn khoảng dưới 4% hộ gia đình CCB thuộc diện nghèo (thấp hơn tỷ lệ bình quân chung toàn tỉnh).

Các cấp hội đã tích cực tham gia vào các chương trình, các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương phát động như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa, CCB tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an ninh trật tự làng bản, khu phố, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; CCB tham gia phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... với hàng chục mô hình hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của từng địa phương. Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh cũng chỉ đạo hội CCB các địa phương biên giới duy trì tốt việc giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác hội và vận động nhân dân với hội CCB các địa phương giáp biên của nước bạn Lào. Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức giao lưu, đánh giá công tác hợp tác hoạt động giữa Hội CCB Thanh Hóa với Hội CCB tỉnh Hủa Phăn, giúp hội bạn 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Hoạt động đó đã góp phần thực hiện đường lối đối ngoại và chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội, các cấp, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của tổ chức hội CCB trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của địa phương hiện nay. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với công tác CCB; có cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội CCB tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với hội CCB và CCB.

Tập trung xây dựng hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của các cấp hội, nhất là cơ sở và chi hội. Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của hội viên trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tính gương mẫu và tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, góp phần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Xây dựng và ban hành quy chế công tác, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ hội các cấp phù hợp với quy định về công tác cán bộ của Đảng và cấp ủy các cấp. Thực hiện tốt công tác phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tổng kết các mô hình hoạt động tiêu biểu thời gian qua, xây dựng các mô hình hoạt động mới và nhân rộng làm cho hoạt động công tác của hội CCB ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, các nhà trường, cơ quan quân sự làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thường xuyên tăng cường hợp tác với Hội CCB tỉnh Hủa Phăn, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với CCB và nhân dân nước bạn Lào.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện trong nội bộ hội CCB không đúng với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trái với pháp lệnh và Điều lệ Hội CCB Việt Nam, xây dựng hội CCB luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.


Đinh Tiên Phong, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]