(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng chi bộ theo Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23-3-2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, bằng các chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc với hiệu quả, chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ quân sự tỉnh xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng chi bộ theo Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23-3-2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, bằng các chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc với hiệu quả, chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ quân sự tỉnh xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên nghiên cứu các tài liệu học tập nâng cao trình độ.

Hiện nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 9 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 27 đảng bộ quân sự huyện, thị xã, thành phố; 128 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận với hơn 1.700 đảng viên, sinh hoạt ở các loại hình chi bộ: Đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cơ quan, nhà trường, kho, trạm, bệnh xá. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, hằng năm Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng bồi dưỡng về nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” cho đội ngũ bí thư, cấp ủy. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trong những năm qua được nâng lên rõ rệt...

Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu nêu rõ, nội dung xây dựng chi bộ 3 tốt, đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục quản lý rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng bộ quân sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, “xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt” luôn được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm, nghị quyết các cấp ủy, chi bộ đều có nội dung đánh giá kết quả xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong sinh hoạt Đảng đã phát huy được trí tuệ tập thể, có nhiều ý kiến ngắn gọn nhưng có nội dung, biện pháp phù hợp, có tính chiến đấu cao, mạnh dạn chỉ ra khâu yếu, mặt yếu của tập thể, cá nhân để tập trung lãnh đạo, quyết liệt khắc phục, sửa chữa. 100% chi bộ xây dựng bảng tiêu chí “3 tốt, 3 không” phù hợp với thực tế của chi bộ mình, được triển khai tại những vị trí cán bộ, đảng viên dễ quan sát, để hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa; đồng thời triển khai các mô hình học tập trực quan sinh động, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị.

Đối với nội dung “Giáo dục quản lý rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương, gia đình và các tổ chức, thông qua sinh hoạt Đảng và hoạt động thực tiễn để nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội... Chú trọng quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nơi làm việc và nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc chấp hành quy định ở địa phương. Các trường hợp vi phạm khuyết điểm đều được cấp ủy, bí thư, cơ quan chính trị, người chỉ huy thường xuyên gặp gỡ giáo dục, động viên kịp thời. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm công tác, phát huy tốt trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện, công tác; đoàn kết thống nhất xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với nội dung “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt”, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tập trung quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 104-QĐ/QUTW, ngày 16-2-2017 của Quân ủy Trung ương về “một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Cán bộ, đảng viên luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, coi trọng việc mở rộng dân chủ bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ. Đội ngũ đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác, trung thực, tự phê bình và phê bình về tư cách và thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy trong nửa nhiệm kỳ qua không có cấp ủy, chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chỉ thị cũng xác định rõ xây dựng chi bộ “3 không” gồm: Không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến “, “tự chuyển hóa”. Để thực hiện tốt các tiêu chí này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong từng chi ủy, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nói đi đôi với làm, không để xảy ra mất đoàn kết, tiêu cực trong nội bộ đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn để kịp thời định hướng tư tưởng, phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên động viên, khích lệ những đảng viên tốt, việc làm tốt, chi bộ tốt, kịp thời chỉ ra những hạn chế, vi phạm của đảng viên để rút kinh nghiệm và xử lý kiên quyết, đúng quy định. Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên coi trọng xây dựng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên là những người luôn tiên phong nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong chấp hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trong toàn đảng bộ không ngừng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, 95% chi bộ và 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ yếu kém, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật ngày càng giảm, đặc biệt không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” thời gian qua là tiền đề quan trọng để các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng bộ quân sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)


Bài Và Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS Tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]