(Baothanhhoa.vn) - DDảng bộ huyện Nga Sơn có 54 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 27 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ ngành; 15 chi bộ trực thuộc huyện ủy và 445 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn huyện có hơn 8.300 đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Nga Sơn xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

DDảng bộ huyện Nga Sơn có 54 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 27 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ ngành; 15 chi bộ trực thuộc huyện ủy và 445 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn huyện có hơn 8.300 đảng viên.

Cơ sở hạ tầng thị trấn Nga Sơn được đầu tư khang trang.

Trong hơn 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở rà soát và liên hệ 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Nga Sơn chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đánh giá việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết định kỳ hằng tháng, hằng quý. Cùng với đó, BTVHU chỉ đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua nắm bắt dư luận tại cơ sở, UBKT huyện ủy đã triển khai thành lập đoàn công tác, kiểm tra tại một số đơn vị đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu vi phạm, như: Chi ủy chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xây dựng quy chế hoạt động không bảo đảm quy trình, thiếu bàn bạc, thảo luận trong tập thể; chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và nhiệm vụ cho đảng viên; buông lỏng việc quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của đơn vị. Trung tâm chưa thực hiện tốt việc công khai quyết toán kinh phí hằng năm, việc mua sắm, sửa chữa, kiểm kê tài sản, trang thiết bị theo quy định. Quy chế dân chủ trong Đảng chưa thực hiện tốt, nội bộ mất đoàn kết, thiếu thống nhất; chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt thường kỳ theo Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt hạn chế. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không kịp thời đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngăn chặn những vi phạm trong việc thu - chi đối với các khoản đóng góp quỹ cha mẹ học sinh. Từ đó dẫn tới nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ, thắc mắc trong cán bộ, giáo viên. Với những vi phạm nêu trên, đồng chí Mai Tuấn Anh bị cách chức bí thư chi bộ và một số lãnh đạo, đảng viên Trung tâm giáo dục thường xuyên và chi ủy bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong hơn 2 năm, cấp ủy và UBKT huyện ủy đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra; giám sát 37 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực, như: Quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu, chi tài chính đảng; thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng... Qua kiểm tra 13 tổ chức đảng và 118 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, ban thường vụ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 112 đảng viên (trong đó, khai trừ 5 đảng viên, cách chức 3 đảng ủy viên, 18 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, 87 đảng viên bị kỷ luật khiển trách). Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, BTVHU đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành Đề án số 04 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020; Triển khai điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, bố trí chức danh bí thư, phó bí thư - trực đảng ủy, phó bí thư - chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương ở 10 xã, thị trấn; thực hiện Đề án số 07-ĐA/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống của người cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, cương quyết thay thế những cán bộ năng lực hạn chế để địa phương, đơn vị trì trệ; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm.

Trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTVHU Nga Sơn đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát nội dung, chủ đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết và kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng, trong đó các đồng chí huyện ủy viên, bí thư cấp ủy, đảng ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập và làm theo Bác, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Hàng năm tổ chức học tập chuyên đề gắn với triển khai thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu khi giải quyết công việc; cải cách hành chính nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Kết quả qua 2 năm, đã có 60 tập thể, 95 công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 05 được biểu dương khen thưởng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải xử lý kỷ luật; có đảng bộ, chi bộ sự đồng thuận không cao, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để; giải quyết tồn đọng đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu; một số gương điển hình tiên tiến nhưng sức lan tỏa chưa tốt trong quần chúng nhân dân...

Đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn cho biết: Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới BTVHU Nga Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, gắn thực hiện nghị quyết, chỉ thị với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, lên án, phê bình, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là cơ sở quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên và là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]