(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-9-2018, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

Ngày 5-9-2018, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (tháng 8-2018)

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đang từng bước được hoàn thiện. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của chấp hành viên và công chức thi hành án dân sự được nâng lên; công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, tổ chức có liên quan được tăng cường. Số việc, số tiền thi hành án xong năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được thi hành dứt điểm, số lượng án tồn đọng giảm qua các năm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Hiệu quả công tác chuyên môn chưa cao; số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; tỷ lệ thi hành án xong về việc chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; vẫn còn một số vụ việc giá trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội; vẫn còn trường hợp cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật ...

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng một số đơn vị Thi hành án, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận chấp hành viên và công chức thi hành án còn hạn chế, chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Hoạt động phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong thi hành án dân sự có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; gắn công tác thi hành án dân sự, hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính, trọng tâm là Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp chỉ đạo kịp thời để các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành; chỉ đạo cấp ủy các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án trong việc xác minh, giải quyết và cưỡng chế thi hành án; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, một năm (hoặc khi cần thiết) nghe cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất những biện pháp trong việc tổ chức thi hành các vụ việc dân sự, hành chính phức tạp, kéo dài để cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

2- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, đi vào nề nếp, hiệu quả, bảo đảm hoạt động theo đúng Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Trực tiếp chỉ đạo việc thi hành, cưỡng chế các vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương trình HĐND cùng cấp xem xét ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

3- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án dân sự, những vụ việc phải thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính.

4- Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm án tồn đọng; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh việc cán bộ thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng, sai phạm. Thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định số 2659/QĐ-BTP, ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

5- Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an; Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân hai cấp tăng cường công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

6- Các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện đúng các quy định về thi hành án dân sự, hành chính.

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ đảng./.


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]