(Baothanhhoa.vn) - Ngày nay, với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù định với âm mưu thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông để viết bài đăng trên blog, facebook, trang mạng xã hội phản động, đặc biệt là qua kênh chia sẻ video trực tuyến youtube... xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, gây băn khoăn, lo lắng cho nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo chí cần làm tốt vai trò định hướng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bịa đặt, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Ngày nay, với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù định với âm mưu thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông để viết bài đăng trên blog, facebook, trang mạng xã hội phản động, đặc biệt là qua kênh chia sẻ video trực tuyến youtube... xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, gây băn khoăn, lo lắng cho nhân dân.

Đông đảo phóng viên Trung ương và địa phương tác nghiệp tại một sự kiện lớn của tỉnh.

Trước tình hình trên, các cơ quan báo, đài trong tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền phê phán các quan điểm xuyên tạc, bịa đặt về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chính sách và thực tiễn đổi mới của đất nước, của tỉnh, đồng thời xuất hiện một số phóng viên, nhà báo viết bài đăng blog, facebook, trang mạng xã hội phản đối, phản bác các bài viết xuyên tạc của các báo điện tử có tính chất phản động.

Bên cạnh đó, báo, đài cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh xây dựng các phóng sự, trả lời phỏng vấn trên báo, đài tuyên truyền về chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, để nhận diện, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, nội dung, hình thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo, đài chưa thật sự sinh động, hấp dẫn. Số lượng tin, bài, phóng sự ngày càng tăng, nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của độc giả. Năng lực tác nghiệp, tính chuyên nghiệp, nhất là kỹ năng xử lý thông tin, định hướng dư luận trước sự việc nhạy cảm còn hạn chế, thậm chí lúng túng. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo, đài của tỉnh trên lĩnh vực này còn hạn chế. Đặc biệt là báo chí trong tỉnh chưa phát huy được vai trò định hướng thông tin và dư luận xã hội trước các sự việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông để viết bài đăng trên blog, facebook, trang mạng xã hội để phủ nhận các luận điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; phủ định giá trị lịch sử của dân tộc, những thành quả cách mạng; xuyên tạc bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Để làm tốt vai trò định hướng thông tin và dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tổ chức triển khai tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần tạo được sự chuyển biến thực sự trong việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo định hướng thông tin, dư luận xã hội theo cách tiếp cận của báo chí; khắc phục tình trạng chờ chỉ đạo, né tránh, im lặng, không dám đương đầu trước các sự việc phức tạp, khó khăn. Đồng thời chủ động trước một bước trong việc đưa tin phản ánh sự thật về những vụ việc trong tỉnh để định hướng thông tin đối với các cơ quan thông tin khác.

Thứ hai, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những thông tin chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân tinh thần yêu nước, yêu quê hương, biết nhận diện đúng đắn và có động thái đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ ba, cần đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những thông tin sai trái, thù địch; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, phát hiện, phản ánh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực...

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tích cực, chủ động định hướng, cung cấp thông tin; chú trọng tuyên truyền nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phát huy vai trò phản biện trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường tính “bút chiến”, đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các luận điệu phá hoại chính trị, tư tưởng, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, lệch lạc, sai sự thật trên không gian mạng.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo; đảm bảo cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên có nhận thức sâu sắc vai trò, tính chất vô cùng quan trọng của nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay, từ đó, vững vàng, có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh khi viết bài đấu tranh phản bác; đồng thời cần có chế độ chính sách phù hợp với thù lao cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cần biểu dương khen thưởng kịp thời, động viên về tinh thần, vật chất với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đủ năng lực làm chủ vai trò định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt trong tất cả các tình huống.

Thứ sáu, từng cơ quan báo chí cần xây dựng cho mình một mạng lưới cộng tác viên gồm những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cây bút chính luận có kinh nghiệm để tham gia đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, phải phối hợp nhịp nhàng với các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị để được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ việc đăng tải thông tin có tính thuyết phục, hiệu quả cao. Đặc biệt, trước mỗi sự kiện nhạy cảm, báo, đài cần bám sát định hướng của cấp trên để xây dựng đề cương, phân công cán bộ, phóng viên viết bài tuyên truyền đúng trọng tâm, mục tiêu, tạo sự thống nhất cao trong dư luận xã hội, góp phần tích cực trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm ổn định tình hình.

Nguyễn Văn Phát

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]