(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đã đạt được kết quả tích cực. Các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đã đạt được kết quả tích cực. Các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chiến sỹ mới tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng.

Tuy nhiên, trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe chưa thật sự chặt chẽ; việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ. Một số địa phương thực hiện quy trình tuyển quân cứng nhắc, hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, chất lượng công dân nhập ngũ hạn chế, tỷ lệ bù đổi nhiều. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận. Một số thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chưa thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo địa bàn được phân công phụ trách.

Để tiếp tực nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên, hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tính, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân trên địa bàn; phối hợp với các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên công dân hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn đáp ứng nhu cầu phục vụ trong quân đội; kịp thời bổ sung, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, như: Đăng ký, quản lý, rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phân bổ hợp lý chỉ tiêu và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm và phương pháp giao nhận quân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, không để “xã trắng” trong tuyển quân; phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình tuyển quân.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, chỉ đạo công an các huyện, thị xẫ, thành phố phối hợp với Ban Chi huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu ở địa phương, nắm chắc quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức rà soát, xét duyệt chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân chuẩn bị nhập ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, địa điểm tổ chức khám phù hợp đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư số 16/2016ATLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 cua Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự vả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các chuyên trang, chuyên mục, các phương tiện thông tin đại chúng về quyển lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phường, thi trấn chủ động làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển và tuyển chọn bảo đảm dân chủ, công khai về các tiêu chuẩn, điều kiện đối với những trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình; tổ chức Lễ giao nhận quân đúng hướng dẫn quy định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí trang nghiêm, long trọng, thực sự lả ngày hội tòng quân của toàn dân.

Thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ và gia đình các thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, quan tâm giải quyết chính sách tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp; kịp thời biểu đương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai để giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch và các điều kiện về tuyển quân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, theo dõi, chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Căn cứ nội đung Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]