(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, Huyện ủy Yên Định đã luôn quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, người đứng đầu chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, Huyện ủy Yên Định đã luôn quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, người đứng đầu chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn thôn 6, xã Yên Ninh (Yên Định) Trịnh Đình Hồng luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Đảng bộ huyện Yên Định hiện có 9.494 đảng viên sinh hoạt trong 59 tổ chức cơ sở, trong đó có 41 đảng bộ và 18 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Toàn huyện có 422 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (trong đó có 228 chi bộ thôn, khu phố). Số lượng chi bộ đông, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, Huyện ủy Yên Định thường xuyên có văn bản chỉ đạo nội dung hoạt động, tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của chi bộ; hướng dẫn và phân công cán bộ chỉ đạo từng cơ sở; các ban, các đoàn thể theo chức năng của mình sâu sát để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, cán bộ các Ban xây dựng Đảng định kỳ, luân phiên về sinh hoạt với các chi bộ trong địa bàn phụ trách. Hàng năm, căn cứ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy chỉ đạo các nội dung sinh hoạt chuyên đề để cơ sở hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt cho phù hợp với thời gian và điều kiện cụ thể. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ là bí thư chi bộ, chi ủy viên về quản lý hồ sơ, sổ sách ở chi bộ, ghi chép và chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề... Qua kiểm tra và tập huấn đã chấn chỉnh nền nếp, nguyên tắc, thủ tục trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Huyện ủy phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu, bí thư chi bộ, trưởng thôn giỏi trên địa bàn huyện và duy trì thường xuyên tổng kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Qua đó sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, nền nếp, chất lượng hơn. Nội dung sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư được tăng cường và phát huy tốt hơn. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng từ ngày 3 đến 10 hàng tháng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 90% trở lên. Đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu thực tiễn công việc ở cơ sở, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, có khả năng lãnh đạo các nhiệm vụ, phong trào và các cuộc vận động ở địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương còn hạn chế về bộ máy cồng kềnh và sự không nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và việc điều hành thực hiện của trưởng thôn. Từ năm 1990, huyện Yên Định đã có Đảng bộ xã Định Tường thực hiện thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, để từng bước khắc phục hạn chế trên. Từ kinh nghiệm và kết quả đạt được của Đảng bộ xã Định Tường, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức rút kinh nghiệm nhân rộng và thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại các xã, thị trấn có điều kiện phù hợp.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ trương sáp nhập thôn, khu phố theo tinh thần Thông tư số 04-2012/TT-BNV và Thông tư số 09-2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ; khuyến khích việc sáp nhập các thôn, khu phố để thành lập các thôn, khu phố mới mà trước đây là làng truyền thống, đồng thời chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng trên địa bàn toàn huyện. Đầu tháng 5, huyện Yên Định đã hoàn thành đề án sáp nhập thôn, khu phố báo cáo UBND tỉnh. Theo đề án toàn huyện còn 149 thôn, khu khố, giảm 77 thôn và hơn 80% số chi bộ thôn, khu khố đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Số chi bộ này đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư và vai trò của tập thể cấp ủy trong việc tập hợp lực lượng ở thôn, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện, phát huy vai trò nòng cốt “Đảng trong dân”.

Thực tế nhận thấy “Việc sáp nhập thôn và thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã tạo thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cộng đồng dân cư. Sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ được tinh giản, có điều kiện để lựa chọn được những người có năng lực, có phẩm chất, có tâm huyết tham gia vào cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đây là giải pháp thiết thực, cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Ngọc Thưởng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Định
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]