(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Ngọc Tấn được Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân điều động về làm Bí thứ Đảng ủy xã Thọ Minh đã tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Minh

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và bám sát chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 22-12-2016 và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 28-12-2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt kịp thời nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động đến các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; trong đó nhiều giải pháp đặc biệt coi trọng đến đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, cụ thể hóa một bước nội dung nghị quyết, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời bổ sung, xây dựng hệ thống các văn bản quy định về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai... Cùng với đó, công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch cán bộ gắn với việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển để bố trí, sử dụng cán bộ có nhiều đổi mới, là khâu đột phá quan trọng, hạn chế được những khiếm khuyết, bất cập của công tác cán bộ trong thời gian qua. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, nội dung và quy trình chặt chẽ, tiêu chí đánh giá được lượng hóa, sát hơn với từng nhóm cán bộ, nhất là việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu không cao hơn thành tích của tập thể cơ quan, đơn vị.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tạo được sự chuyển biến rõ nét, từng bước xóa bỏ cục bộ, khép kín. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được gắn với quy hoạch, đào tạo, đảm bảo quy trình, mở rộng dân chủ, khi bổ nhiệm đều lựa chọn 2 nguồn đối với mỗi chức danh. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo tính liên thông, động, mở giữa các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, như: Quyết định số 1089-QĐ/TU ngày 19-8-2013 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quyết định 875-QĐ/TU ngày 12-3-2013 quy định một số vấn đề quản lý cán bộ, đảng viên; Quyết định số 1051-QĐ/TU ngày 1-7-2013 quy định phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ... tạo được sự đồng bộ, toàn diện trong đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, địa phương, đơn vị.

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là: Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025, bảo đảm khách quan, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số thể chế nhằm tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ như: Sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định khung số lượng cấp phó các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện...

Thông qua việc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên, dân chủ được mở rộng hơn, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên; nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở hơn, chú trọng giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, việc đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số khâu vẫn còn bộc lộ những hạn chế, nhất là công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, tự phê bình và phê bình nhiều nơi vẫn chưa được chú trọng, vẫn còn bệnh thành tích, nể nang, né tránh; việc bổ nhiệm, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ có nơi chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, làm cho chất lượng đội ngũ cán bộ một số vị trí chưa đạt yêu cầu; các biểu hiện giảm sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, nâng cao trình độ năng lực công tác đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị các cấp.

Hai là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; đổi mới và bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục một bước những hạn chế, yếu kém, bất cập trong việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, nhất là việc đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo quy trình, thật sự dân chủ, khách quan, minh bạch; lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ phải trên cơ sở tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thực tiễn công tác của cán bộ, để đánh giá, nhận xét về phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần nhận diện đúng, chính xác các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phải kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bốn là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, thực hiện đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị về công tác cán bộ, nhất là việc bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ và quản lý, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, viên chức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, dấu hiệu bất cập trong công tác tổ chức cán bộ gắn với nội dung, yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ.

Trần Quốc Huy

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]