(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các đơn vị thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thành đã xác định được 372 nội dung hạn chế, yếu kém cần khắc phục, trong đó đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục 285 nội dung; các đảng ủy, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng khắc phục 87 nội dung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Chuyển biến sau kiểm điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các đơn vị thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thành đã xác định được 372 nội dung hạn chế, yếu kém cần khắc phục, trong đó đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục 285 nội dung; các đảng ủy, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng khắc phục 87 nội dung.

Cánh đồng cam đạt hiệu quả kinh tế cao ở xã Vân Du (Thạch Thành).

Đến tháng 11-2017, các đảng ủy, chi bộ đã thực hiện khắc phục xong 197 nội dung hạn chế, yếu kém, đạt 53% (trong đó có 102 nội dung về kinh tế - xã hội; 15 nội dung về quốc phòng, an ninh; 80 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị); còn 175 nội dung đang tiếp tục khắc phục, sửa chữa (gồm 118 nội dung về kinh tế - xã hội; 17 nội dung về quốc phòng, an ninh; 40 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong những năm qua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của bà con xã Thạch Tân đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ban chấp hành đảng bộ xã cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Việc rèn luyện cán bộ, đảng viên chưa kịp thời dẫn đến tình trạng một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; công tác quản lý đảng viên còn hạn chế; chất lượng hoạt động của một số khu dân cư văn hóa chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng mùa vụ chưa sâu sát, hiệu quả dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa toàn diện. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế. Sản xuất, kinh doanh chưa tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng cao; công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ. MTTQ, các đoàn thể chưa phát huy hết vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị, có nơi hoạt động còn hình thức; tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chăn nuôi có chiều hướng tăng. Vì vậy, ngay sau việc hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Thạch Tân đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém một cách cụ thể, có thời gian hoàn thành và bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đến cuối năm 2017, kết quả đã khắc phục được 4/6 hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Những việc cần làm ngay sau khi triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được ban chấp hành đảng bộ xã tập trung giải quyết và tạo được sự chuyển biến rõ nét đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tất cả các chi bộ đã đưa nội dung này vào nghị quyết để tổ chức thực hiện. Việc rèn luyện cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo hướng dẫn của các cấp ủy đảng. Năm 2017, đơn vị không có đảng viên phải xử lý kỷ luật; về chất lượng hoạt động của các khu dân cư văn hóa cũng từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ các ban vận động được kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quy ước khu dân cư được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện hiện nay. Tỷ lệ gia đình văn hóa của các khu dân cư đều đạt từ 89-91%. Gia đình thể thao đạt từ 29-53%...

Có thể khẳng định, trên tinh thần thẳng thắn, nhận rõ hạn chế, tồn tại và quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Thành trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đảng bộ huyện đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể cấp huyện.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực sau Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện Thạch Thành đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các sai phạm ở một số cơ sở và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, yếu kém kéo dài; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, trọng tâm là về lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút vốn đầu tư...; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác, sinh hoạt; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.


Bài và ảnh: Lê Phượng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]