(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa tăng cường quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa tăng cường quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp

Trong những năm qua, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nền nếp, đã góp phần quan trọng cung cấp nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình tại một số địa phương còn hạn chế, sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng với chính quyền địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các vi phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường dây điện cao áp, biểu hiện qua việc nhiều công trình, nhà ở, cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp cấp huyện; tổng hợp những trường hợp khó khăn phức tạp, vượt thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ đạo cấp huyện để đề xuất với Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn luới điện cao áp tỉnh giải quyết dứt điểm. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác có liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn luới điện cao áp theo thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn luới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thuơng theo quy định.

Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực luợng thanh tra xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các công trình vi phạm trật tự xây dựng có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn luới điện cao áp theo quy định. Tăng cuờng công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời các truờng hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Sở Tài nguyên và Môi truờng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan huớng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ công tác GPMB khi nhà nuớc thu hồi đất thuộc hành lang an toàn luới điện cao áp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thuơng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo quy định.

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cuờng công tác quản lý trật tự xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; kiểm tra, xử lý các truờng hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn luới điện trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; Huớng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn quản lý khi có công trình lưới điện cao áp đi qua phải chủ động hợp tác, phối hợp trong công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư công trình điện, đảm bảo hành lang an toàn luới điện cao áp theo quy định; Công an tỉnh chỉ đạo các lực luợng trực thuộc phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phuờng, thị trấn triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình điện, phối hợp xử lý các truờng hợp vi phạm hành lang an toàn luới điện cao áp trên địa bàn theo dõi, quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn luới điện cao áp cấp huyện do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố làm Truởng Ban chỉ đạo. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm truớc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi p hạm hành lang an toàn luới điện cao áp trên địa bàn quản lý dẫn đến mất an toàn công trình điện, đặc biệt chịu trách nhiệm truớc pháp luật nếu để xảy ra tai nạn điện do các công trình, nhà ở và cây trồng trên địa bàn vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; chỉ đạo UBND các xã, phuờng, thị trấn phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm rõ các quy định hiện hành của pháp luật để tích cực, chủ động trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; Tăng cường công tác quản lý nhà nuớc về trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền và tổ chức cưỡng chế theo trình tự thủ tục quy định đối với các trường hợp cố ý vi phạm trên địa bàn quản lý; Phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện cao áp rà soát và xử lý dứt điểm các truờng hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn tồn đọng trên địa bàn quản lý; Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công trình điện để thực hiện công tác GPMB các dự án, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định.

Truyền tải điện Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa (các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phuơng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và huớng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành luới điện trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, thuờng xuyên tổ chức kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn công trình điện để bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn luới điện cao áp; Cung cấp sơ đồ mặt bằng lưới điện cao áp đang quản lý, vận hành trên địa bàn cho UBND huyện, thành phố, thị xã và chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp; Rà soát, thống kê, theo dõi các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo về Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan theo định kỳ 06 tháng, hàng năm. Đối với tai nạn điện, thực hiện báo cáo nhanh về Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), các đơn vị liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; vận động các tổ chức hội viên, đoàn viên trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]