(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp..., cấp ủy, chính quyền huyện Quan Hóa đã xác định thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, huyện đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp..., cấp ủy, chính quyền huyện Quan Hóa đã xác định thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, huyện đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững.

Huyện Quan Hóa thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Trung Sơn chăm sóc cây trồng.

Thời gian qua, huyện Quan Hóa quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 09/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm, được đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 3 chương trình trọng tâm, là: Chương trình phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng NTM huyện Quan Hóa giai đoạn 2015-2020. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: Nghị quyết về Chương trình cải tạo vườn đồi gắn với xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết về phát triển chăn nuôi, giai đoạn 2017-2020; nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 11 huyện miền núi... Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền vững trên cơ sở sáp nhập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a, Ban chỉ đạo giảm nghèo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM (nay gọi chung là Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia). Huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực và phụ trách chỉ đạo điểm. UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn và hằng năm; đồng thời, bố trí ngân sách huyện để hỗ trợ cho các địa phương, hộ gia đình tham gia chương trình, dự án tổ chức thực hiện. Mỗi tháng ít nhất 1 lần, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ công chức xuống thôn, bản để tư vấn, tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, cải tạo vườn tạp, như: Trồng rau màu, làm vườn tạp, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm... Để nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, huyện đã chỉ đạo điều tra, rà soát xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ; trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, có đất hoặc một phần đất canh tác nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế được hỗ trợ trước. Các nhóm hộ có lao động nhưng thiếu đất sản xuất, huyện tập trung chỉ đạo hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ công cụ sản xuất thay cho hỗ trợ đất. Định hướng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo gắn với xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức và tính chủ động của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong việc chung tay xây dựng NTM gắn với xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM vừa cấp bách, vừa lâu dài, không trông chờ, ỷ lại, không chủ quan, nóng vội và phát huy sức mạnh của toàn dân để thực hiện. Tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và cuối kỳ một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ; xác định rõ nguyên nhân nghèo, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản... để xây dựng kế hoạch giảm nghèo cả giai đoạn và từng năm phù hợp, sát với tình hình thực tế. Triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vốn tự có trong nhân dân kết hợp vốn vay của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng để phát triển sản xuất; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế để chuyển giao cho nông dân. Lựa chọn một số nội dung phù hợp với điều kiện miền núi, như: Hỗ trợ trâu, bò, dê, lợn nái sinh sản... để các hộ dân phát triển kinh tế. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án thế mạnh của miền núi, như: Trồng rừng gỗ lớn, phát triển nâng cao chất lượng cây luồng. Nuôi bò cái sinh sản theo hình thức liên kết nhóm hộ nghèo kết hợp với hộ khá, lồng ghép vốn vay ngân hàng chính sách – xã hội, kết hợp vốn gia đình và dự án giảm nghèo khác để tăng tổng đàn và giảm chi phí chăm sóc cho hộ gia đình. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a, Chương trình 135, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo gắn với xây dựng NTM, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quan Hóa có bước phát triển khá; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong đó, đáng chú ý là thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,1 triệu đồng (năm 2010) lên 25,1 triệu đồng (năm 2018) và ước 27,5 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo từ 36,39% năm 2010 giảm xuống còn 15,62% năm 2018. Đây là kết quả đánh dấu bước phát triển của huyện Quan Hóa trong công tác xóa đói, giảm nghèo; góp phần tích cực thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn và hiện nay bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí NTM/xã, tăng 11,3 tiêu chí NTM/xã so với năm 2011, có 2 xã và 14 bản đạt chuẩn NTM.

Thực tế việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn của huyện Quan Hóa những năm qua, cho thấy: Cấp ủy, chính quyền xác định cụ thể những thuận lợi về đất đai, tài nguyên rừng, nguồn lao động, thực trạng về kinh tế - xã hội... và những khó khăn thách thức để đề ra kế hoạch hành động phù hợp với thực tế. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên phát huy nội lực của mỗi gia đình, mỗi người dân, nhất là các hộ nghèo để tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả những chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động... Thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, vai trò, trách nhiệm quản lý của chính quyền, nhất là ở các xã, thị trấn. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng và nâng cao chất lượng có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM của huyện.

Đồng chí Phạm Bá Diệm, Bí thư Huyện ủy huyện Quan Hóa, cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và các giải pháp phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Xuân Cường


Bài Và Ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]