(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có 1.535 di tích đã được kiểm kê, công bố, bảo vệ, trong đó có 831 di tích đã được xếp hạng các cấp. Nằm trong hệ thống di tích nói chung, có di tích lịch sử cách mạng. Di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh được hình thành gắn liền với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa có 1.535 di tích đã được kiểm kê, công bố, bảo vệ, trong đó có 831 di tích đã được xếp hạng các cấp. Nằm trong hệ thống di tích nói chung, có di tích lịch sử cách mạng. Di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh được hình thành gắn liền với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nhà thờ họ Vương - di tích lịch sử cách mạng tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.

Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh có 135 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 101 di tích đã được xếp hạng (32 di tích quốc gia và 69 di tích cấp tỉnh). Đó là những địa điểm đánh dấu sự ra đời và hoạt động của tổ chức đảng; là địa điểm hoạt động bí mật của những chiến sĩ cộng sản; là những nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất vũ khí, đồ dùng phục vụ cho kháng chiến; là nơi cất trữ, tiếp tế lương thực, đạn dược cho chiến trường...

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung; từ ý nghĩa, giá trị của hệ thống di tích lịch sử cách mạng nói trên, trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm hơn đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch gắn với các di tích lịch sử cách mạng của tỉnh nhằm giới thiệu với du khách về truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 82-KL/TU, ngày 30-5-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2025; UBND tỉnh ban hành Quyết định 2060/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ chủ trương, chính sách của tỉnh, các địa phương, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa văn bản của Tỉnh ủy, UBND bằng những việc làm cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy di tích lịch sử cách mạng ở địa phương mình, tập trung vào việc tôn tạo, tu bổ, khoanh vùng bảo vệ; kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng di tích; tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu di tích,... Một số di tích đã được quan tâm bảo tồn và phát huy khá tốt, đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong tỉnh, tiêu biểu như: Di tích Hàm Hạ, di tích Rừng Thông (Đông Sơn), di tích nhà thờ họ Vương, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa), di tích Yên Trường (Yên Định), di tích cách mạng thôn Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân), di tích Lò cao Kháng chiến Hải Vân (Như Thanh), di tích Chiến khu Ngọc Trạo (Thạch Thành), Tượng đài các lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa)...

Các hoạt động nhằm phát huy giá trị di tích cách mạng được các địa phương tổ chức thông qua công tác tuyên truyền, báo công, hoạt động tham quan, dã ngoại vào các dịp như: Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Ngày sinh nhật Bác (19-5), Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7). Một số địa phương làm tốt công tác tổ chức cho các lớp đối tượng Đảng đến dâng hương, báo công tại các điểm di tích - nơi thành lập chi bộ, đảng bộ địa phương; tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt đoàn, hội, đội; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các cuốn địa chí và lịch sử đảng bộ địa phương...

Mặc dù đã đạt được những kết quả khá tích cực, song nhìn chung công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức như giá trị của di tích. Công tác xã hội hóa để thu hút đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng còn rất ít; công tác khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những di tích cách mạng gắn với các hộ gia đình; công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích có lúc còn chậm; nhiều di tích chỉ còn là dấu tích về địa điểm, không còn yếu tố gốc như: Hầm bí mật, địa điểm ngoài trời, nhà dân,... Công tác tuyên truyền phát huy giá trị di tích chưa được thực hiện thường xuyên; tài liệu liên quan đến các di tích còn thiếu, hình thức nghèo nàn, đơn điệu nên khó hấp dẫn đối tượng là học sinh; công tác bố trí cán bộ chưa được quan tâm, hầu hết các điểm, các khu di tích cách mạng đã được xếp hạng chưa có người hướng dẫn; việc dựng biển chỉ dẫn vào di tích chưa được quan tâm; di tích chưa được xếp hạng hầu như không có bia ghi thông tin sự kiện liên quan,...

Để di tích lịch sử cách mạng ở Thanh Hóa phát huy được giá trị trong đời sống, nhất là trong giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, nhất là những địa điểm là nơi thành lập chi bộ, đảng bộ đầu tiên của các huyện, các xã; nơi ghi dấu hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong giai đoạn từ 1930- 1975. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng theo đúng Luật Di sản văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tăng cường đầu tư nguồn lực để tu bổ, phục dựng, bảo quản di tích; xây dựng hệ thống đường giao thông; đầu tư trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, như: Xây dựng phòng trưng bày truyền thống, dựng bia lưu niệm, các biển hiệu ghi chú thông tin, trang thiết bị (tăng âm, loa máy) tuyên truyền, thiết bị chiếu sáng...; đầu tư nguồn lực đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ văn hóa các cấp, hướng dẫn viên tại các khu di tích lịch sử cách mạng. Tăng cường công tác xã hội hóa nhằm thu hút nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng. Xã hội hóa nhưng cần có sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Nên quy định rõ những nội dung có thể xã hội hóa, không xã hội hóa tràn lan dẫn đến tình trạng làm méo mó, biến dạng di tích.

Đổi mới hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử cách mạng, cần tập trung: Đẩy mạnh việc biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử địa phương; tăng cường các hoạt động thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ địa phương gắn với tìm hiểu về các di tích lịch sử cách mạng thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa; đổi mới tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; đổi mới phương pháp trong giáo dục lịch sử trong chương trình học chính khóa và ngoại khóa của các trường cho phù hợp với đối tượng; nên có các sản phẩm văn hóa giới thiệu về di tích như: Sách bỏ túi (mini book), ảnh (postcard); làm biểu trưng di tích trong quà lưu niệm,... Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tuyên truyền, giáo dục của hội cựu chiến binh, đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương có di tích và các ngành, tổ chức liên quan đến di tích. Phát huy giá trị của di tích thông qua hoạt động tham quan du lịch góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương. Nên xây dựng một số hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử cách mạng gắn với di tích thành sản phẩm du lịch về nguồn; xây dựng tour thường xuyên giữa các di tích lịch sử cách mạng với di tích lịch sử văn hóa và các điểm tham quan khác trong tỉnh...

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ rất quan trọng, cần có sự quan tâm đúng mức của cả hệ thống chính trị. Có như vậy, mới thể hiện sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa ngày nay đối với sự hy sinh quả cảm của thế hệ cha, ông một cách thiết thực; xứng đáng là những người viết tiếp trang sử vàng truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]