(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh, từ ngày 1-1-2020, BHXH tỉnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

BHXH tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh, từ ngày 1-1-2020, BHXH tỉnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng.

BHXH tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Từ ngày 1-1-2020, Phòng Khai thác và Thu nợ được chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10-7-2019 phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp đó, ngày 19-7-2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 2956/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg; Quyết định số 969/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; Công văn số 2712/BHXH-TCCB hướng dẫn thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới. Theo đó, BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nắm bắt, thực hiện chủ trương của ngành BHXH theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và BHXH Việt Nam. Ngoài ra, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với cơ quan truyền thông, tuyên truyền để nhân dân biết về chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy của ngành.

Tinh giản bộ máy sẽ giúp sử dụng lao động đúng mục đích, hiệu quả hơn. Theo đề án, từ ngày 1-1-2020, BHXH tỉnh sẽ thực hiện giảm 1 đầu mối BHXH TP Thanh Hóa để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế về BHXH tỉnh (giảm từ 27 đơn vị xuống còn 26 đơn vị BHXH cấp huyện). Đồng thời với cấp phòng, phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sẽ sáp nhập với văn phòng, giảm từ 11 phòng xuống còn 10 phòng nghiệp vụ, đổi tên phòng khai thác và phát triển đối tượng thành phòng truyền thông và phát triển đối tượng. Việc sắp xếp bộ máy được chuẩn bị kỹ, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Hiện nay, các đơn vị được hợp nhất đều đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động từ 1-1-2020. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy được công chức, viên chức, người lao động đồng thuận và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới. Đây là những thuận lợi để BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Từ 16-12-2019, BHXH tỉnh chuyển 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện.

Theo ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh, khi bắt tay vào sắp xếp tổ chức bộ máy, BHXH tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện. Cùng với đó, để tạo sự đồng thuận và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã kịp thời phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH nắm bắt chủ trương của Đảng và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng đổi mới, phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Bài và ảnh: Nam Hà (BHXH tỉnh)


Bài Và Ảnh: Nam Hà (BHXH Tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]