(Baothanhhoa.vn) - Trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại buổi nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 20-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa xây dựng đội ngũ cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại buổi nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 20-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

Thanh Hóa xây dựng đội ngũ cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Nhận thức rõ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng lợi thế cạnh tranh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, trong 3 nhiệm kỳ gần đây, Chương trình phát triển nguồn nhân lực đều được xác định là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12-3-2012 “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21-7-2014 “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Nhà nước theo chức danh vị trí việc làm; ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ; năng lực hội nhập quốc tế... Giai đoạn 2010 - 2017, tỉnh đã cử đi đào tạo tiến sĩ 54 cán bộ, thạc sĩ: 1.263 cán bộ, cử nhân đại học 3.120 cán bộ; cao cấp lý luận chính trị 1.853 cán bộ; trung cấp lý luận chính trị 14.803 cán bộ; bồi dưỡng 21.671 lượt cán bộ theo Đề án 165 và tham gia các lớp quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện... Nhìn chung, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh được tăng cường về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên.

Để lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là 1 trong 5 chương trình trọng tâm. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chủ động đổi mới, sáng tạo trong việc tham mưu thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều loại hình đào tạo phù hợp với từng đối tượng; chú trọng thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo cả về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, đề án. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm đánh giá cán bộ một cách khách quan, hiệu quả trung thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 488 và 489 về quy chế kiểm điểm đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Quyết định 2599 về quy chế kiểm điểm và đánh giá xếp loại hàng năm đối với đảng viên; cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và làm cơ sở cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Trong quá trình đánh giá cán bộ, tỉnh Thanh Hóa đã gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức đào tạo cho gần 1.000 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên; có hơn 2.000 cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp (vượt mục tiêu chương trình đề ra). Trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch đề ra; đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 cho 147 đồng chí; mở 1 lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; cử 218 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; quyết định mở 45 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính... Đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được củng cố, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý Nhà nước và đều được xem xét, bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp, đúng trình độ, năng lực, phát huy được kiến thức đã trang bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế và nhiệm vụ công tác đặt ra.

Trong công tác tạo nguồn, quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đúng, đủ các quy trình, quy định. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo mở rộng phạm vi giới thiệu, đối tượng lấy ý kiến phát hiện cán bộ để đưa vào quy hoạch theo hướng “động” và “mở”, tiến hành đồng bộ cả 3 cấp và lấy quy hoạch cấp dưới để xây dựng quy hoạch cấp trên; mở rộng nguồn cán bộ từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn cán bộ quy hoạch, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa và phát triển. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020; giai đoạn 2016-2021 bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.

Trong những năm tới, để nâng cao chất lượng nguồn cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí, chức danh công việc nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, dày dạn thực tiễn, có bản lĩnh trong xây dựng và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]