Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Chính trị đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một sự kiện quan trọng, một dấu mốc lịch sử đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá để sớm hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu và tiến tới trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhìn lại quá trình từ ngày 5 -9-2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn số 1371 CV-TU gửi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xin chủ trương xây dựng Đề án và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đầu năm 2020, căn cứ chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3-1-2020, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 11338 về việc chuẩn bị đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng đầu tiên để khơi nguồn, mở hướng cho việc xây dựng Đề án. Cũng trong tháng 1 -2020, căn cứ quyết định số 218 – QĐ/TW, ngày 14 -1 -2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 218 Trung ương) được thành lập, do Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan thường trực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 2-3-2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 218 Trung ương đã chỉ đạo hội nghị để công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo 218 Trung ương và phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo và các thành viên. Triển khai dự thảo đề cương báo cáo Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngay sau hội nghị lần thứ nhất, thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Binh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 218 Trung ương và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 218 Trung ương, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban Kinh tế Trung ương hoàn chỉnh Kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo Đề án và Đề cương báo cáo Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chỉ đạo 218 Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thường trực của Tổ công tác là Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Đề án theo Đề cương của Ban Chỉ đạo 218 Trung ương, nội dung cụ thể được tổng hợp từ Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và báo cáo của các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; kết hợp tham khảo Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sau khi xây dựng xong dự thảo lần 1 Đề án, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào Đề án về nội dung kinh tế - xã hội do do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến tại hội nghị và hoàn chỉnh toàn bộ Đề án (dự thảo lần 2); Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi dự thảo Đề án đến các đồng chí thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các đồng chí nghiên cứu trước và tham gia ý kiến tại hội nghị của Tổ công tác.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 18-3-2020, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào Đề án hoàn chỉnh; tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Trung, Thường trực Tổ biên tạp Đề án 218 Trung ương. Ngay sau hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến tại hội nghị và tiếp tục hoàn chỉnh Đề án. Sau đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã xin ý kiến trực tiếp đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác về Đề án (dự thảo lần 3) và tổ chức in ấn, xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 20-3-2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi 47 bộ Đề án xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; gửi 30 bộ Đề án xin ý kiến Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; gửi 41 bộ Đề án xin ý kiến các nhà khoa học, trí thức; gửi 35 bộ Đề án xin ý kiến các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp lớn đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; gửi xin ý kiến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tổ Công tác cũng đã gửi dự thảo Đề án đến đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 218 Trung ương; đồng chí Bùi Quang Trung, Thường trực Tổ biên tập Đề án 218 Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghiên cứu đóng góp ý kiến.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Qua quá trình xin ý kiến nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, ngày 4-7-2020, Ban Chỉ đạo 218 Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhà khoa học. Tại hội thảo, có 5 ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã phân tích làm rõ về những tiềm năng thế mạnh và định hướng để Thanh Hóa phát triển. Ngoài ra còn có 33 chuyên đề khoa học của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp vào Đề án với quyển kỷ yếu dày 616 trang.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đề án đã được xây dựng trên cơ sở báo cáo của 24 ban cán sự đảng các Bộ, ngành cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa và sau gần 5 tháng dày công xây dựng, ngày 17-7-2020, Ban chỉ đạo 218 Trung ương đã trình Bộ Chính trị và được đồng ý ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết quả này là sự kiện đặc biệt quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; được Đảng bộ và Nhân dân hết sức quan tâm chờ đón, là tiền đề vững chắc để Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng và sớm thực hiện được lời căn dặn của Bác Hồ trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Những dấu mốc quan trọng hoàn thành Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Minh Hiếu - Minh Quân

Xuất bản: 5:24:07:2020:10:54

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM