[Infographic] - Mục tiêu thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-8-2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động số 26-KH/TU thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu cụ thể sau:
927cxb061xda3exeb3ex10b73xd23ax1181ax120dax101afxX7xb67bx143edx109c2xdf7ax13ad6xf0d9xX5x11cccxXax1102cx12575xab89x10d41x9ba3x9320xd5b1xc650xX6xXbxX1xXdxX4xc99axX3x1362exX3x12e12xa74dxX4xX3xXexXdx12287xb22exX3xXexX1xae8dxX4xX3xX1xXdx13335xX15xX3x1337fxX1x1354exX2axX3x1082dxbdd0xXexX3xXbxX1xbc23xX3x1445fxf15axX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX19xXdxe1dexX15xX3xX1x10c9fxX3xXexa2a7xX15xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3bxX17xX52xX15xX3xa7afx11024xX63xX2xX21xX63xX64xX63xcd45xX0xf407xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa72xX10xX6xa821xXaxX12x11eadxX18xa50fxac1fxX3xX2x109e5xX21xa59axX21xX63xX64xX63xX2xd6adxX3xXcxa6f0xX15xX1xX3xe6e6xX85xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7cxa825xX6xX3xc78dxX6xX15xX3xX1xX84xX15xX1xX3xb2f5xf20cxX3xX1xX17xX52xX4xX1xX3xX1xX84xX15xX1xX3xX3bxX3cxX15xX18xX3xX7xacd6xX3xX63xc002xX21xXadxX7cxX6dxXcx10605xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX1xX38xX2axX3xX3bxX3cxXexX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX19xXdxX4exX15xX3xX1xX52xX3xXexX55xX15xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3bxX17xX52xX15xX3xX63xX64xX63xX2xX21xX63xX64xX63xX6bxX3xX43xbb89xXdxX3xX4xX41xX4xX3xb73cxX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX3xX4xX24xX3xXexX1xX4exX3xX7xX6xX2axfe29xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc487xX17xX7fxX85xXaxX12xX0xXdxX115xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxXexX1xX2axX115xXa4xX3xX7fxX1xXdxX7fxX10xX3xXdxe755xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxc5b6xXdxX7fxXexX1xX128xX3xX8axX64xX64xXbxf680xcfdaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX128xX3xX6bxX2xX6bxXbxX172xX173xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxe4cexXa4xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX18dxX43xX15xX6dxX15xX10xX167xX7xX6dxX63xX2xX88xf084xX6dxX2x12a9exX1a8xX7fxX88xX2xX2xX88xX6bxX64xX8axXexX88xXc4xX8axXc4xX5xX88xX21xX115xX2axX4xX21xXexXdxX10xX2axX21xX63xXc4xX21xX64xX88xX18dx101c3xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX1xX38xX2axX3xX3bxX3cxXexX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX19xXdxX4exX15xX3xX1xX52xX3xXexX55xX15xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3bxX17xX52xX15xX3xX63xX64xX63xX2xX21xX63xX64xX63xX6bxXaxX3xX167xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX8axX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX6bxX2xX6bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX17xX7fxX85xXaxX12xX0xXdxX115xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX158xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX167xXdxX7fxXexX1xX128xX3xX8axX64xX64xXbxX172xX173xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX128xX3xX63xX8axX2xX88xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX18dxXa4xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX18dxX43xX15xX6dxX15xX10xX167xX7xX6dxX63xX2xX88xX1a5xX6dxX2xX1a8xX1a8xX7fxX88xX2xX2xX88xX6bxX88xX63xXexX1a5xX88xX63xXc4xX5xXc4xX21xX115xX2axX4xX21xXexXdxX10xX2axX21xX63xXc4xX21xX64xX2xX18dxX1c9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX1xX38xX2axX3xX3bxX3cxXexX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX19xXdxX4exX15xX3xX1xX52xX3xXexX55xX15xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3bxX17xX52xX15xX3xX63xX64xX63xX2xX21xX63xX64xX63xX6bxXaxX3xX167xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX8axX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX63xX8axX2xX88xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX17xX7fxX85xXaxX12xX0xXdxX115xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX158xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX167xXdxX7fxXexX1xX128xX3xX8axX64xX64xXbxX172xX173xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX128xX3xX88xX64xXc4xX1a8xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX18dxXa4xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX18dxX43xX15xX6dxX15xX10xX167xX7xX6dxX63xX2xX88xX1a5xX6dxX2xX1a8xX1a8xX7fxX88xX2xX2xX63xX1a8xX63xXc4xXexX8axX1a8xX64xXc4xX5xXc4xX21xX115xX2axX4xX21xXexXdxX10xX2axX21xX63xXc4xX21xX64xX63xX18dxX1c9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX1xX38xX2axX3xX3bxX3cxXexX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX19xXdxX4exX15xX3xX1xX52xX3xXexX55xX15xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3bxX17xX52xX15xX3xX63xX64xX63xX2xX21xX63xX64xX63xX6bxXaxX3xX167xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX8axX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX88xX64xXc4xX1a8xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf350xX2axXexX1xX17xX19xXaxX12xX23xX6xXdxX3xX7cxX2axX85xX44xX15xX0xX6dxXbxX12
Mai Huyền