A- A+
(THO) - Sáng 20-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 7 (khóa XI). Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dự. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khai mạc, chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Vì vậy, các đại biểu nghiêm túc tập trung học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết, kết luận, nhằm làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện ở cơ quan, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện nghị quyết phải thực sự linh hoạt, sáng tạo, bám sát vào thực tiễn của địa phương, của ngành, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải quyết hiệu quả, tạo sự đột phá ở mỗi địa phương, đơn vị, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết gồm 4 chuyên đề: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo sơ kết một năm thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI) và công tác quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 7.

 Ngày 19-8-2013, huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai NQTƯ 7 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Lang Chánh về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 - 2020 cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản như: Sơ kết 1 năm thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”...

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ 7 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của các nghị quyết, kết luận; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết, kết luận NQTƯ 7 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXI).

Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán