Tổ chức gần 2.000 buổi chiếu phim
(THO) - Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt chiếu phim, tuần phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển...
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu, rộng để nhân dân biết và đón xem. Năm 2017, trung tâm đã tổ chức gần 2.000 buổi chiếu phim (vượt 26,1% kế hoạch), trong đó có 1.405 buổi chiếu phim phục vụ chính trị và đồng bào miền núi, tổ chức thành công các đợt chiếu phim xuyên suốt trong năm như: Đợt phim tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa; tuyên truyền về Lễ hội Lam Kinh 2017; tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào... Song song với các hoạt động chiếu phim lưu động, trung tâm đã chỉ đạo các phòng, ban, đội chiếu phim thường xuyên lồng ghép tuyên truyền đến nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới... nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân các vùng bãi ngang, vùng sâu, vùng xa.