Huyện Như Thanh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
(THO) - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP), Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác PCTN, LP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, LP gắn với các nội dung lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện khá đồng bộ, như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, LP; đưa các nội dung PCTN, LP  trong xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc huy động đóng góp của nhân dân, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các cơ quan chức năng biết, giám sát việc thực hiện. Tại các cơ quan, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đã đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định của Luật PCTN. Các cơ quan, đơn vị đã  triển khai thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị dự toán căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, định mức để thực hiện việc mua sắm, từng bước trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách trong mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; trường hợp phát hiện việc mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc không đúng chế độ quy định thì yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán...

Từ đầu năm 2017 đến nay, 100% các đơn vị sự nghiệp trong huyện thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện ngân sách có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi ngân sách theo đúng quy định; các đơn vị dự toán cấp huyện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ sát với điều kiện cụ thể của đơn vị. Thực hiện chuyển đổi 33 vị trí công tác (5  trường hợp đối với cấp huyện; 28 trường hợp đối với UBND các xã, thị trấn); kiểm tra, phát hiện xử lý 64 vụ vi phạm buôn lậu hàng giả, hàng nhái, phạt và tiêu hủy hàng hóa trị giá 144,1 triệu đồng; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 42 lượt người với 41 vụ việc. 

 Thời gian tới, huyện Như Thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN, LP. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.